Beheersing van die tong

Jakobus 3: Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons ‘n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy ‘n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur hewige winde voortgedryf word, word gestuur deur ‘n baie klein roer net waarheen die stuurman wil.
Net so is die tong ook ‘n klein lid en beroem hom op groot dinge—kyk hoe ‘n groot hoop hout steek ‘n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook ‘n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so ‘n plek neem die tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is ‘n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. ‘n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie? ‘n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring, of ‘n wingerdstok vye nie? So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels; want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

Die monster agter die tande

Psalm 141:3
Here, stel ‘n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe.
Dit is maklik om te vernieting en af te breek, 'n boom wat honderde jare geneem het om te groei kan in n paar minute afgekap en opgesaag word. Verskeie eiendom kan in minute vernietig word deur 'n woedebui. 'n Brandende vuurhoutjie kan 'n verwoestende veldbrand veroorsaak.

Makliker nog as bome en eiendom kan mense gebreek en afgetakel word deur die monster wat agter die tande lê – die tong.

'n Growwe leuen of 'n halwe waarheid kan 'n smeerveldtog veroorsaak wat 'n loopbaan kan vernietig en ook 'n karakter vermoor waarin iemand toegewyd vir jare gewerk het.

'n Negatiewe woord kan 'n belowende jong lewe laat skeefloop en eindelik daarvan 'n droewige mislukking maak. 'n Ongegronde aantyging kan 'n nougesette werker sy werk laat verloor.  'n Nietige woord kan vriendskappe verbreek, misverstande veroorsaak en harte pynig.

Christus het gekom om stukkende dinge heel te maak, en alles nuut te maak. Hy alleen stel ons in staat om die potensiele kwaad van die tong te voorkom of die gedane skade te herstel. Ons moet dit net aan Hom bely en vergifnis vra. Ons het Sy hulp nodig om ons tong te beheer. Die Woord sê dat die mens wat sy tong kan beheer, sterker is as n man wat 'n stad inneem.

Verdere teksverse

1 Petrus 2:1 Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery;

Exodus 4:10 Toe sê Moses aan die HERE: Ag, Here, ek is nie ‘n man van woorde nie—van gister of van eergister of vandat U met u kneg gespreek het nie; want ek is swaar van mond en swaar van tong.

Job 6:30 Is daar onreg op my tong? Of kan my verhemelte nie die onheile onderskei nie?

Psalm 10:7 Sy mond is vol van vloek en van bedrog en verdrukking; onder sy tong is moeite en onreg.

Psalm 12:3 (12:4) Mag die HERE al die vleiende lippe uitroei, die tong wat grootpraat.

1 Petrus 3:10 Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie.

Jakobus 3:6 Die tong is ook ‘n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so ‘n plek neem die tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek.

Bybelse vergelyking van Jakobus 1 vers 26

(AOV) As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is tevergeefs.

(ASV) If any man thinketh himself to be religious, while he bridleth not his tongue but deceiveth his heart, this man's religion is vain.

(BBE) If a man seems to have religion and has no control over his tongue but lets himself be tricked by what is false, this man's religion is of no value.

(CEV) If you think you are being religious, but can't control your tongue, you are fooling yourself, and everything you do is useless.

(GNB) Do any of you think you are religious? If you do not control your tongue, your religion is worthless and you deceive yourself.

Die tongtippietoets

'n Griekse filosoof het op 'n dag vir sy dienskneg opdrag gegee om vir hom die heel beste moontlike maaltyd voor te berei. Die dienskneg het toe vir hom 'n tonggereg voorberei en aan hom voorgesit. Die dienskneg het aan hom genoem dat dit die beste van alle disse is want met hierdie tonggereg kan mense geluk en vreugde oordra, smart verdryf, swakkes opbeur, moed inpraat en wysheid verkondig.

'n Tydjie later het die filosoof aan sy dienskneg gevra om vir hom die swakste maaltyd voor te berei. Die dienskneg het weer aan hom 'n tonggereg voorberei en aan hom voorgesit met hierdie woorde. Dit is die ergste van alle disse want hiermee word mense gevloek, harte gebreek, reputasies verwoes, onmin aangewakker, oorloë tussen families en nasies verwek om mekaar uit te roei

Jakobus 1 vers 19 & 26

So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word.

As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is tevergeefs.

Jakobus 4 vers 11 & 12
Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Dié wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet; en as jy die wet oordeel, is jy nie ‘n dader van die wet nie, maar ‘n regter. Een is die Wetgewer, Hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat ‘n ander oordeel?

Die Here Jesus Christus is in hierdie tyd besig om 'n spieël voor elkeen van ons te hou. Die spieel wat Jesus egter voor ons vashou is dié van sy Lewende Woord en ook die spieël van sy Heilige Gees.  Jesus Christus kom vra u vandag om weer in u Geestelike spieel te kyk en 'n opregte eerlike antwoord aan uself te gee oor hoe u voorkoms in die Geestelike spieël is wanneer God se helder lig op u lewe val. Jesus wil hê u moet in die spieël kyk en die saak met Hom uitpraat en regmaak want Hy wil nie hê dat u aan die einde van die pad kom en besef dat dit nou te laat is om in die spieël van die Ewige Lewe saam met Jesus te kyk nie.

Is u saak met ons Verlosser Jesus Christus in orde en kan u in die spieël van die Ewige Lewe saam met Jesus kyk met die wete dat u Hom volkome in u lewe het? Jesus wil u 'n paspoort na die Hemel gee, het u u Hemelse paspoort van Jesus ontvang of het u dalk 'n vervalste paspoort…..
Jesus vra aan u vandag die volgende: wat sê die woorde wat u spreek oor u verhouding met u Verlosser.  Jou woorde is niks minder belangrik as jou gesindheid nie want jou woorde is die kanaal waardeur die gesindheid van jou hart na buitekant toe uitkom.
“Dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor”
Dit wat uit jou mond uitkom is wat in jou hart is. Jou woorde het die mag om te openbaar wat werklik binne in jou hart is. 'n Fontein is of brak of vars, nie beide nie. Woorde is net so belangrik soos dade. Woorde sny dieper as enige vlymskerp swaard. Woorde kan 'n lewe stukkend sny soos 'n skerp mes dit nie kan doen nie. Woorde kan 'n lewe duisende kilometers weg totaal verwoes.
Die wonde wat toegedien word deur woorde wat gespreek word vat jare om te genees en soms genees hierdie wonde nie en verander net in bose sere waaraan geen salf te smeer is nie.  'n Tong is kragtiger as 'n vuurhoutjie in 'n dinamiet fabriek.
'n Vrou het op 'n keer iets onwaar en verskriklik lelik oor 'n ander persoon vertel. Sy het later baie spyt gewees oor die onware storie wat sy versprei het en na 'n wyse man in die dorp gegaan. Sy het vir die wyse ou man gevra hoe sy die kwaad wat sy gedoen het kon regstel en kon vergoed vir wat sy gedoen het. Die wyse ou man het toe aan haar 'n sak met vere gegee en gesê dat sy dit moet gaan uitskud in die wind. Die vrou het so gemaak en die leë sak na die man terug geneem. Hy het haar toe gevra om die sak weer te neem en al die vere weer bymekaar te maak en aan hom terug te bring. Haar reaksie was dat dit onmoontlik is. Hy het aan haar genoem dat dit net so onmoontlik is om die gevolge van haar woorde wat sy gespreek het terug te trek, of ongedaan te maak.
Onvoorwaardelike oorgawe aan Jesus Christus is die enigste manier waarop die tong getem kan word. Jesus sal u van binne u hart verander en daardeur ook die gesindheid wat deur u tong openbaar word.
* “Tongtippietoets is uitreksels uit 'n preek van Ds. Johan Hendricks .Volle erkenning aan hom.
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.