Die weg tot saligheid


"Wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?"(Mark. 10:17).

1.    Erken dat jy 'n sondaar is
"Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God." (Rom. 3:23)
Weet dat God reeds vir jou redding en saligheid voorsien het:
"Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Horn glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê." (Joh. 3:16).

2.    Besef dat jy jouself nie kan red deur goeie werke nie
"Want uit genade is julie gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie; dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie" (Efs. 2:8-9).

3.    Bekeer jou en breek met jou sondes
"Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik" (Jes.55-7)

 4.  Nooi Jesus in jou lewe in en vra Hom om jou sonde te vergewe
"Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en Hy met my" (Op. 3:20).
"...en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde... As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig" (1 Joh. 1:7,9).

5.    Glo die Woord van God dat Jesus sal doen wat jy vra
"Menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin" (Hand. 16:30-31).
"Want uit genade is julle gered, deur die geloof (Ef. 2:8)
.
6. Bely Jesus met jou mond voor die mense
"As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding" (Rom.10:9-10)

Sal jy nou eerlik 'n gebed bid soos die volgende?
"Here Jesus, ek kom nou in die gebed na U toe. Ek erken dat ek 'n verlore sondaar is. Vergewe asb. al my sondes. Was my in Jesus se kosbare bloed. Ek maak nou my hart vir u oop Here Jesus. Kom woon in my. Verlos my van die sondebande wat my bind. Help my om U voortaan met my hele hart en lewe te volg en te dien. Dankie dat U my hoor en doen wat ek vra omdat U dit belowe! AMEN."

"Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word" (Rom.10:13).
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.