Gaan uit op die paaie en na die lanings

Paulus het dit sterk op Timótheus se hart gedruk dat hy moes aanhou om die evangelie te verkondig, ongeag of dit vir mense geleë is om te luister. Dit is in alle mense se belang om die ware evangelie te hoor en nie verdraaide weergawes daarvan nie. Die Here het alle mense lief en wil hulle red. Die Here Jesus het sy dissipels tot by die eindes van die aarde gestuur sodat almal die boodskap van redding kan hoor. Diegene wat gered word, word nie net geroep om dissipels van Christus te word nie, maar ook lede van sy bruidsgemeente wat eendag in al sy heerlikheid sal deel.
Ons moet onsself opnuut aan die taak toewy om die evangelie aan almal te verkondig. Die Woord moet oral en ten alle tye verkondig word. In ‘n gelykenis in Lukas 14 vergelyk die Here Jesus die verkondiging van die evangelie met uitnodigings wat aan mense gerig word na ‘n bruilofsfees. Dit dui profeties op die bruilofsmaal van die Lam. Hy het gesê:

“’n Sekere man het ‘n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê: Kom, want alles is nou gereed. En hulle het hul almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê: Ek het ‘n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En ‘n ander een het gesê: Ek het vyf paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En ‘n ander een het gesê: Ek het ‘n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daardie dienskneg het gekom en dié dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy dienskneg gesê: Gaan gou uit in die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en kreupeles en blindes hier in. En die dienskneg het gesê: Meneer, wat u beveel het, is gedoen, en daar is nog plek. Toe sê die heer van die dienskneg: Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word” (Luk. 14:16-23). Die woord “lanings” kan ook na distrikspaaie verwys. Die bedoeling is dat daar ook op smal, plattelandse paaie na afgesonderde groepies mense gegaan moet word om die evangelie aan hulle te verkondig. In ‘n Suid-Afrikaanse situasie verwys dit na klein dorpies en plase wat ver van die hoofpaaie af is.

‘n Soortgelyke situasie bestaan vandag: baie mense in die stede het al dikwels die evangelie gehoor, maar aanvaar nie die uitnodiging om lede van Christus se bruidsgemeente te word nie. Hulle is só besig met hulle ekonomiese en sosiale verpligtinge dat daar geen tyd vir Christelike aktiwiteite in hulle lewe is nie. Omdat so baie van hulle die uitnodiging van die hand gewys het, kry die dissipels die opdrag om op die paaie na afgeskeepte gemeenskappe in die platteland te gaan en die goeie nuus aan hulle te verkondig. Hulle het nie die geleenthede wat mense in die stede het nie, en sal onder die laastes wees om die bruilofsaal vol te maak. Is jy ook by evangelisasie-uitreike van dié aard betrokke?

Deur Prof Johan Malan
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.