Geen Plaasvervanger vir die Woord nie

Die Woord is deur God geïnspireer (inspiration)

2 Tim 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 

2 Pet 1:20-21  terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif 'n saak van eie uitlegging is nie;  21  want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

Die Woord is genoegsaam (sufficiency)

2 Tim 3:17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Die Kruis en die Woord

Jes 66:2  Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die HERE. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord.

Jak 1:21  Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.

INLEIDING

  • Die Liberaliste, agnostici en ateïste se aanval op die Woord.  ‘n Direkte aanval.
  • Postmodernisme – leer dat ons nie kan weet wat presies die Woord leer nie en daarom moet ons nie so arrogant wees om te sê dat ons verstaan wat God probeer se het, bv. in Sy Seun nie (Heb. 1:1-3).
  • Vanuit die geledere van die Kerk.  Baie praat saam met die liberaliste.

Jer 8:8-9  Hoe durf julle sê: Ons is wys, en die wet van die HERE is by ons? Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leuenpen van die skrywers.  9  Die slim mense kom in die skande, is verslae en verstrik. Kyk, hulle het die woord van die HERE verwerp, en watter wysheid sou hulle hê?

  • Die Charismate.  ‘n Indirekte aanval op die Woord.  Stel persoonlike sienings, profesieë en ‘openbarings’ gelyk met die Woord of selfs bo die geskrewe Woord.  Let wel dat ons gemeente wel glo aan die charismatiese gawes vir vandag, maar dat alle gawes ondergeskik is aan die geskrewe Woord van God en ywerig getoets moet word aan die Woord.
  • Die Kompromiteerders (soeker-sensitief, ens.).  ‘The downgrade’.  Sê  hulle glo die Bybel is die Woord van God, maar dan bring hulle menslike filosofieë en benaderings in langs die Woord en verwater sodoende die Woord en ontneem dit van die krag om werklik mense by ‘n Nuwe Testamentiese standaard van Christenskap te bring.
  • Die Outoritêre benadering (the clergy).  Het begin by die Rooms Katolieke Kerk.  Neem die Woord uit die hande van die gewone lidmaat.  Kan dan kwansuis slegs deur eksperts geïnterpreteer word.  Ook ‘apostels en profete’ in charismatiese kringe wat die posisie probeer inneem van apostels van die Bybelse tyd.  Hierdie persone word dikwels soos gurus wat nie wil hê  dat enigeen hulle leringe moet toets aan die Skrif nie.

Hierdie gesindheid kom eintlik al van die Bybelse tyd af aan:

Joh 7:45-49  Die dienaars kom toe by die owerpriesters en die Fariseërs, en dié sê vir hulle: Waarom het julle Hom nie gebring nie?  46  Die dienaars antwoord: Nooit het 'n mens so gespreek soos hierdie mens nie.  47  En die Fariseërs antwoord hulle: Julle is tog nie ook mislei nie?  48  Het iemand uit die owerstes in Hom geglo, of uit die Fariseërs?  49  Maar hierdie skare wat die wet nie ken nie, is vervloek!

Ps 119:130  Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.

Die leringsbediening in die gemeente is daar om u te help met u eie lees en bestudering van die Woord.

Efs 4:11-13  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,  12  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,  13  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;

I.  HEILIGMAKING EN DIE WOORD

Heiligmaking gebeur nie outomaties nie.  Dit verg dissipline en tyd.  Sonder die ywerige werk met die Woord van God sal jy nooit by geestelike volwassenheid uitkom nie.  Voorbeeld:  ‘The heavenly man.’  Brother Yun wat hele boeke van die Bybel gememoriseer het.  Geweldige behoefte na die Woord van God…gebid vir ‘n Bybel.

‘Do you know why some Christians make great strides in their walk with God while others are stagnant?  Have you ever wondered if there is a godliness gene that some people are born with?

Of course there isn’t.  The difference between the person who grows in holiness and the one who doesn’t is not a matter of personality, upbringing, or gifting; the difference is what each has planted into the soil of his or her heart and soul.
So holiness isn’t a mysterious spiritual state that only an elite few can reach.  It’s more than an emotion, or a resolution, or an event.  Holiness is a harvest.’  Joshua Harris

Gal 6:7-8  Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.  8  Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.

Mar 4:28  Want vanself bring die aarde vrug voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar.

Die saad van God se Woord kan doen wat jy nooit kan doen nie, maar jy is wel verantwoordelik vir die omgewing waarin daardie saad of groei of kwyn.  Hierdie omgewing is jou hart en dit wat jy in jou hart toelaat.   Pasop veral vir die drie dinge wat Jesus spesifiek genoem het in hierdie verband:

Mar 4:19  en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar.


Die Ou Testament

Deut 4:9  Neem jou net in ag en wees terdeë op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie; en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak:

Deut. 6:6-7  En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;  7  en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.

Deut. 8:3  En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die HERE uitgaan.

Jos 1:8  Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

Ps 1:1-3  Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;  2  maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.  3  En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

Die Nuwe Testament

Mat 22:29  Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie.

Joh 8:31  En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels.

Joh 15:10  As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.

Hand 12:24  Maar die woord van God het gegroei en toegeneem.

Hand 20:32  En nou, broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes.

Kol 3:16  Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

Fil 2:16  deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie.

2 Pet 1:19  En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte;

‘ag gee’ [prosechontes]  -  “holding your mind upon” (Robertson)

This word, in the sense of giving careful attention ("take heed," "give heed," etc.), represents several Hebrew and Greek words; chief among them shamar, "to watch"; blepo, "to look," horao, "to see."  As opposed to thoughtlessness, disregard of God's words, of the counsels of wisdom, of care for one's ways, it is constantly inculcated as a duty of supreme importance in the moral and spiritual life (#De 4:9,15,23; 27:9 the King James Version, etc.; #Jos 22:5; 23:11; Ps 39:1; Mt 16:6; Mr 4:24; 13:33; Lu 12:15; 1Co 3:10; 8:9; 10:12; Col 4:17).  (James Orr)

UITTREKSELS VAN ANDREW MURRAY OOR DIE WOORD

Through the Holy Spirit, your use of the milk of the Word can become warm, living fellowship with the living love of your God. Long very eagerly for the milk. Do not consider the Word something hard and troublesome to understand-in that way you lose all delight in it. Receive it with trust in the love of the living God. With a tender motherly love, the Spirit of God will teach and help you in your weakness. Always believe that the Spirit will make the Word in you life and joy-a blessed fellowship with your God. (Andrew Murray)

What must the young Christian do when he has little blessing in the reading of God's Word? He must set himself down through faith in fellowship with Jesus Himself and believe that Jesus will teach him through the Spirit, and so trustfully continue in the reading. (Andrew Murray)

God would have the Word in the heart. The Lord and His might are where His Word is. He considers Himself bound to fulfill His Word. When you have the Word, you have God Himself at work in you. He wills that you would receive and lay up His words in your heart. Then He will greatly bless you.

Take pains to understand what you read. When you understand it, always take one or another word to remember and consider. Learn the words of God by heart. Repeat them to yourself in the course of the day. The Word is seed and the seed must have time, must be kept in the ground. Likewise, the Word must be carried in the heart. Give the best powers of your heart, your love, your desire, the willing and joyful activity of your will, to God's Word.

"Blessed is the man whose delight is in the law of the Lord; and in His law does he meditate day and night" (Psalm 1:1,2). Let the heart be a temple--not for the world and its thoughts but for God and His thoughts.  If you faithfully open your heart to God's voice, hear His Word and carry it with you, you will discover how faithfully God will open His heart to you and hear your prayer.

God asks of you, as His child, that you give your heart to become filled with His Word. Will you do this? What do you say? In this manner of power, the Lord Jesus will complete His holy work in you.  Let your answer be distinct and continuous, "Thy word have I hid in mine heart." "How love I Thy law! it is my meditation all the day" (Psalm 119:97). Even if it appears difficult for you to understand the Word, continue to read it. The Father has promised to make it a blessing in your heart. But you must take it into your heart first. Believe that God will then, by the Holy Spirit, make the Word living and powerful in you.

A Prayer:  ‘Father, teach me to receive Your Word in my heart everyday so that it can exercise its blessed influence there. Strengthen me in the deep conviction that even though I do not yet fully understand its meaning and power, I can still depend on You to make the Word living and powerful in me. Amen.’

The Word works faith in you. Through the Word comes faith. Receive the Word simply, with the thought that it will work in you. Keep yourselves occupied with the Word and give it time. The Word has a divine life in itself. Carry it in your innermost parts, and it will work life in you. It will work in you a strong faith, able for anything.

Therefore, my young disciples in Christ, learn to receive God's Word trustfully. Even though at first you do not understand it, continue to meditate on it. It has a living power in it, and it will glorify itself. Although you feel no power to believe or to obey, the Word is living and powerful. Take it and hold it fast. It will accomplish its work with divine power, The Word inspires and strengthens our faith and obedience.

A Prayer:  ‘Lord God, I begin to conceive how You are in Your Word with Your life and power, and how that Word itself works faith and obedience in the heart that receives and keeps it. Lord, teach me to carry Your every Word as a living seed in my heart, in the assurance that it will work in me all Your good pleasure. Amen.’

Always read the Word in fellowship with the living God. The power of a word depends on my conviction regarding the man who wrote it. First, set yourself in loving fellowship with the living God under the impression of His nearness and love. Deal with the Word under the full conviction that He, the eternal God, is speaking with you. Let your heart be silent while you listen to God--to God Himself.  Then the Word will certainly become a great blessing to you.

Read the Word as a living Word in which the Spirit of God dwells, and that certainly works in those who believe. The Word is seed. Seed has life, and grows and yields fruit of itself. Likewise, the Word has life, and of itself grows and yields fruit.  If you do not wholly understand it--if you do not feel its power--carry it in your heart. Ponder it and meditate on it, and it will of itself begin to yield a working and growth in you.  The Spirit of God is with and in the Word.

Give the Word time. Give the Word time to come into your heart, on every occasion on which you sit down to read it. Give it time, in the persistence with which you are faithful to it, from day to day and month to month.  With perseverance, you become exercised and more accustomed to the Word and the Word begins to work. Please, do not be discouraged when you do not understand the Word. Hold on, take courage, give the Word time. Later on the Word will explain itself. David had to meditate day and night to understand it.

Read the Word with a searching of the Scriptures. The best explanation of the Bible is the Bible itself. Take three or four texts on one point, and set them close to one another and compare them. See where they agree and where they differ. See where they say the same thing or again something else. Let the Word of God in one place be cleared up and confirmed by what He said in another place on the same subject. This is the safest and the best explanation.

Young Christian, let one of my last and most earnest words to you be this--your growth, your power, and your life depend on your faithfulness to the Word of God. Love God's Word. Esteem it sweeter than honey, better than thousands in silver or gold. In the Word, the Father can and will reveal His heart to you. In the Word, Jesus will communicate Himself and all His grace. In the Word, the Holy Spirit will come into you, to renew your heart and all your thoughts, according to the mind and will of God. Do not simply read enough of the Word to keep you from falling away. Make it one of your chief occupations on earth, to yield yourself so that God may fill you with His Word, and may fulfill His Word in you.

George Muller:  "The power of our spiritual life will be according to the measure of the room that the Word of God takes up in our life and in our thoughts. After an experience of 54 years, I can solemnly declare this. For three years after my conversion I used the Word little. Since that time, I have searched it with diligence, and the blessing was wonderful. From that time, I have read the Bible through a hundred times and at every time with increasing joy. Whenever I start fresh with it, it appears to me as a new book. I cannot express how great the blessing is of faithful, daily, regular searching of the Bible. The day is lost for me on which I have used no solid time for enjoying the Word of God.

II.  VERSKILLENDE DISSIPLINES

A.  Lees Sistematies

Kry ‘n leesplan wat jou ten minste een maal ‘n jaar deur die Ou Testament laat lees en twee maal deur die Nuwe Testament (eintlik is ten minste vier maal per jaar deur die NT beter).  Koop ‘n eenjaar Bybel.    Merk verse wat vir jou uitstaan.  Laat die Woord toe om jou te toets, te reinig en te rig.  Vir ekstra leeswerk fokus veral op die briewe van die Nuwe Testament.

Ps 139:23  Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes;

Ps 12:7  Die woorde van die HERE is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal.

Efs 5:26  om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,

2 Thes 3:5  Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus!


B.  Lees Spesifieke Boeke

Deel boeke op in 5 tot 8 hoofstukke en dan lees jy dit vir ‘n maand.   Bv. Evangelie van Johannes in drie dele opgedeel (7 hoofstukke per maand).

Lees saam met ‘n indeling wat jy op ‘n kaartjie skryf.

Goeie idee om eers met die briewe te begin.

C.  Memorisering

Memorisering is ‘n goeie manier om die dissipline aan te leer om jou gedagtes op die Woord te vestig.

Ps 119:11  Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.

‘n Hele boek van die Bybel  / Belangrike hoofstukke in die Bybel / Tema / Vers wat vir jou uitstaan in jou daaglikse leestyd.

Galasiërs: 144 verse
Efesiërs:   155 verse
Filippense:  104 verse
Kolossense:   95 verse

Altesaam:  500 verse. 

As jy party dae een en ander dae twee verse per dag memoriseer dan memoriseer jy al vier hierdie boeke in ‘n jaar.

Die doel is nie om die hele boek uit jou kop uit te kan opsê nie, maar om die Woord in jou hart te kry!  Dit kan nie in jou hart kom as dit nie eers in jou denke is nie.

D.  Meditasie

Nie Oosterse meditasie wat jou denke leeg maak nie, maar Bybelse meditasie wat jou denkwêreld vul met die woorde van God.

Bepeins

Jos 1:8  Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

Ps 119:97  Mem. Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag.

Ps 119:99  Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing.

Bedink

Vleeslike versus geestelike denke:

Mat 9:4  En toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê Hy: Waarom bedink julle slegte dinge in julle harte?

Mat 16:23  Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.

Hand 4:25  wat deur die mond van u kneg Dawid gesê het: Waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink?

Rom 8:5  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.

Rom 8:6  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,

Rom 8:7  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

Rom 12:17  vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is voor alle mense;

2 Kor 8:21  Want ons bedink wat goed is nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense.

Fil 3:19  Hulle einde is die verderf, hulle god is die buik en hulle eer is in hulle skande; hulle bedink aardse dinge.

Fil 4:8  Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is--watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.

Kol 3:2  Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

E.  Bestudeer ‘n Boek

Miskien die boek wat jy vir ‘n maand lees.  Maak notas.  Gebruik hulpmiddels.  ‘n Goeie kommentaar, ‘n  Bybel woordeboek,  ‘n Studie Bybel, ‘n Konkordansie.  Slaan kruisverwysings na.   Baie goeie elektroniese hulpmiddels beskikbaar.  E-Sword beskikbaar vir R20 ‘n CD.

Rom 6:17  Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is,

Die Denke

Wat moet ek  weet en verstaan?

 Die Hart

Wat moet my roer?  Is ek geroer?

Die Wil

Wat moet ek doen / gehoorsaam?  Watter gewoontes en dissiplines moet ek aanleer?  Wat moet verander in my lewe?

F.  Bestudeer ‘n Tema

Verkieslik iets wat nou relevant is in jou lewe.  Laat die Here jou lei.  Gebruik ‘n konkordansie.  Slaan die tekste na.  Skryf dit neer of tik dit uit.  Memoriseer, mediteer, bestudeer, pas dit toe!

TOEPASSING

  • Hou drie dinge in gedagte in die werk met die Woord :

1.  Christus geopenbaar in die Skrif

Joh 5:39  Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.

2.  Vertrou die Heilige Gees om die Skrif te openbaar

1 Kor 2:12  Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het.

3.  Die regte hartsgesindheid (die werking van die kruis in jou binneste)

Jak 1:21  Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.


  • Waar staan u met die Woord van God? 

Heb 5:11-12  waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor.  12  Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.

  • Dit het tyd geword om kompromie te laat vaar en ‘n ruimte binne in ons harte te skep waar die Woord sy werk kan doen!

Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.