Skokkende Bybelstudie uit die 1983-vertaling van die Bybel

(Ek raai u aan om asb. u OU vertaling  Bybel ook naby te hou vir groter duidelikheid! As u nie die  antwoord in die NUWE vertaling kry nie, sal u dit beslis vind in die OU vertaling...)


 1. Wat is, volgens Jesus self, die rede waarom Hy aarde toe gekom het (Mat18:11)?

 1. Wat behoort volgens Mat.6:13 aan God tot in ewigheid? Noem die drie dinge hieronder:

 1. Die dissipels kon ‘n siek kind wat met die duiwel besete was, nie gesond maak nie. Wat is die rede wat Jesus gee in Mat.17:21waarom die dissipels die duiwel nie kon uitdryf nie?

 1. Skryf die woorde in Joh.5:4 in jou eie woorde neer.

 1. Waarom sê Jesus sal die skrifgeleerdes en Fariseërs ‘n swaarder oordeel ontvang (Mat.23:14)?

 1. Mat.27:35 sê baie duidelik dat die profeet sekere woorde gespreek het. Voltooi  die woorde van die profeet woordeliks aan soos dit in hierdie vers (Mat.27:35) geskrywe staan: ... sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is ...

 1. In Mark.9:44,46 word sekere eienskappe van die hel uitgelig. Noem hierdie twee eienskappe hieronder:

 1. Lees Mark.10:24 Wat is volgens hierdie vers die rede dat dit vir sommige mense moeilik is om hemel toe te gaan?

 1. Wanneer sal die Vader ons sondes nie vergewe nie, volgens Mark.11:26

 1. Skryf in jou eie woorde die Bybelvoorspelling neer wat aangehaal word in Mark.15:28

 1. Luk.9:56 sê baie duidelik vir watter rede Jesus aarde toe gekom het, asook vir watter rede Hy nie gekom het nie. Lees die vers en noem die twee dinge hieronder:
  1. Waarvoor Jesus nie gekom het nie:
  2. Waarvoor Jesus wel gekom het:

 1. Waar is God die Vader self volgens Luk.11:2?

 1. Wat leer Jesus self ons om te bid in verband met die Bose in Luk.11:4?

 1. Wat sal volgens Jesus, in Luk.17:36, gebeur met die twee persone in die land?

 1. Waartoe was Herodus verplig volgens Luk.23:17?

 1. Glo u in die Drie-Eenheid van God? 1Joh.5:7 sê baie duidelik wie hierdie Drie-Eenheid is. Skryf die drie Persone volgens 1Joh.1:7 hieronder neer.

 1. Wat was Fillipus se antwoord in Hand.8:37?

 1. Wat was die hofdienaar se antwoord in dieselfde vers?

 1. Wat het Lisias, die owerste oor duisend, met Paulus gedoen in Hand.24:7,8?

 1. Wat het in Hand.28:29 onder die Jode gebeur?

 1. Watter uitspraak maak Rom.8:1 aangaande die Heilige Gees?

 1. Wat sê Jesus in Mat.5:44:

  1. Watter persone moet ons seën?
  2. Aan wie moet ons goed doen?

Saamgestel deur Ds Jan Bekker - (012) 546 0245

1 Pet.2:2a ... en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die Woord, dat julle daardeur kan opgroei,

Mat.5:18a Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

Op.22:18,19a Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.