Watter Krone wag vir jou in die Hemel?


Beloning voor die bema

Die beloning wat voor die Bema uitgedeel gaan word, sal in die vorm van krone wees. Die Bybel maak van minstens vyf krone melding. Daar mag meer wees, maar die Bybel noem net vyf.

1.   Die kroon van die lewe, of die martelaarskroon (Jak. 1:12; Op. 2:10)

"Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Horn liefhet" Jak. 1:12.

"Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking he. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee" Op. 2:10.

Die kroon sal gegee word aan almal wat op een of ander manier ter wille van die evangeiie en die saak van God gely het. Hulle liefde vir Jesus is so diep en innig dat hulle onder allerhande beproewinge, toetse, vervolging en lyding aan Jesus getrou gebly en steeds vrugbaar vir Horn gearbei het.

Dink aan Stefanus, die eerste Christen martelaar, hy is met klippe dood gegooi (Hand. 8). Hy sal besiis hierdie kroon ontvang.

So ook elke ander Christen wat op een of ander manier gely het t.w.v. Jesus en die evangelie.

Matt. 5:11,12: "Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele;"

Op. 12:11: "En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie".

2.   Die onverwelklike kroon, of die geestelike wedloperskroon (1 Kor. 9:25)

"En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou horn in alles—hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike" 1 Kor. 9:25.

Hierdie kroon sal aan mense gegee word wat met volharding die geestelike weg bewandel en volhou om aktief aan die werk van God op aarde deel te neem. Tot in die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra.

Ps. 92:15: "In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees,"

Luk. 2:36-39: "En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Fanùel, uit die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd...en sy was 'n weduwee van omtrent vier-en-tagtig jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien, nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van Hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het."

Ons moet volhou en uithou tot die einde in ons dienswerk vir Jesus.

3.   Die kroon van heerlikheid, of die herderskroon (1 Pet. 5:2-4)

"Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vui! gewin nie, maar met bereidwilligheid; ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die Opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang" 1 Pet. 5:2-4.

Die lerende en regerende ouderlinge, al die herders en leiers in die gemeente wat goed gearbei het, gaan deur die Here Jesus beloon word. Kyk hoe praat die Bybel oor die karakter en integriteit van hierdie manne.

1 Tim. 3:2-4: '"n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig; geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik; geen strydlustige, geen geldgierige nie; een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou."

4.   Die kroon van geregtigheid, of die wederkomskroon (2 Tim. 4:7-8)

"Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in die dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het" 2 Tim. 4:7, 8.

Dit is 'n spesiale beloning aan almal wat Jesus se wederkoms liefhet. Hulle handel en wandel met die verwagting dat die Here Jesus enige dag kan kom. Hulle arbeid is liefdediens omdat hulle Jesus en sy geseënde wederkoms liefhet.

2 Pet. 3:11: "Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie?"

Tit. 2:11-13: "Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus,"

Heb. 10:24-25: "en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom."

5.   Die kroon van roem, of die siele-wennerskroon (1 Thes. 2:19)

Die sielewennerskroon is 'n spesiale beloning aan almal wat vissers van mense was. Dit is almal wat met die sekel van die evangelie in die ryp en wit oeslande van mensesiele ingaan en 'n siele-oes vir die koninkryk help insamel.

"Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap, of kroon van roem in die teenwoordigheid van onse Here Jesus Christus by sy wederkoms?" (1 Thes. 2:19).
Paulus verwys hier na sy eie geestelike kinders, mense wat hy vir die Here gewen het, en hy sê hulle is sy blydskap en kroon van roem wanneer Jesus kom.

Jesus het ook belowe dat elkeen wat help om die siele-oes in te samel beloon sal word.

"Sê julle nie: Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees" (Joh. 4:35-36).
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.