Wie is wie in die Bybel?

'n Lys van diegene wat ’n betekenisvolle rol in die Bybelverhaal gespeel het, met die belangrikste Bybelverwysings.

aäron Moses se broer en segsman; eerste hoëpriester van Israel: Eksodus 4-Numeri 33ev. Voor Farao: Eksodus 5 ev. Aäron se klere en wyding: Eksodus 28–29; Levitikus 8. Die goue kalf: Eksodus 32. Versoeningsritueel: Levitikus 16. Aäron en Miriam in opstand teen Moses: Numeri 12. Aäron se kierie: Numeri 17. Dood: Numeri 33:38–39.


abednego Een van Daniël se vriende wat na Babel verban is: Daniël 1–3.

abel Tweede seun van Adam en Eva, broer van Kain: Genesis 4.

abia 1. Seun van Jerobeam I; 1 Konings 14. 2. Seun van Rehabeam; koning van Juda: 1 Konings 15; 2 Kronieke 13.

abigajil Nabal se vrou, later met Dawid getroud: 1 Samuel 25.

abihu Seun van Aäron: saam met Nadab omgekom: Eksodus 6:22; Levitikus 10.

abimelek 1. Koning(s) van Gerar: Genesis 20; 26. 2. Seun van Gideon: Rigters 8:30ev.

abiram Het met Korag en Datan teen Mosessaamgesweer: Numeri 16.

abisag Die meisie van Sunem wat Dawid bedien het:1 Konings 1–2.

abisai Broer van Joab en een van Dawid se dertig uitgesoekte krygers: 1 Samuel 26:6 ev.

abjatar Seun van Agimelek, priester van Nob, wat hom by Dawid aangesluit het, medehoëpriester saam met Sadok: 1 Samuel 22:20 ev.

abner Saul se leërhoof; deur Joab en Abisai vermoor: 1 Samuel 14:50–2 Samuel 3.

abraham/abram Vader van die Israelitiese volk, man van buitengewone geloof: Genesis 11:26–25:10. God se roeping: Genesis 12. Die ontmoeting met Melgisedek: 14. God se verbond met hom: 17. Die “offer” van Isak: 22. Dood. 25:8.

absalom Seun van Dawid, het ’n opstand teen sy vader gelei: 2 Samuel 13–18.

adaivi Die eerste mens; geskep deur God en in beheer geplaas van die tuin van Eden. Deur sy ongehoorsaamheid het hy sonde en dood oor die ganse mensdom gebring: Genesis 1–4; kyk Romeine 5:12ev.

adonia Seun van Dawid wat Salomo die troon probeer ontneem het: 1 Konings 1–2.

agab Koning van Israel (man van Isebel) wat op Nabot se wingerd beslag gelê het: teenstander van Elia: 1 Konings 16:29–22:40.

agabus Profeet wat hongersnood en die gevangeneming van Paulus voorspel het: Handelinge 11:27–30; 21:7–14.

akan Gestenig omdat hy van die buit van Jerigo geneem het: Josua 7.

agas Seun van Jotan. koning van Juda, vader van Hiskia: 2 Konings 15:38 ev, 2 Kronieke 27:9 ev.

agija Het aan Jerobeam die opstand van die tien stamme voorspel: 1 Konings 11:29 ev; 14.

agimaás Seun van Sadok wat inligting aan Dawid deurgestuur het ten tyde van Absalom se opstand en wat die nuus van die oorwinning gebring het: 2 Samuel 17:17 ev, 18.

agimelek Pnester van Nob wat om die lewe gebring is omdat hy Dawid gehelp het 1 Samuel 21–22.

akis Koning van Gat by wie Dawid geskuil het: 1 Samuel 21, 27–29.

agitofel Dawid se vertroude raadgewer watvirAbsalom gehelphet: 2 Samuel 15:12–17:23.

agrippa Herodes Agrippa II wat Paulus se verdediging in Sesarea aangehoor het: Handelinge 25:13–26:32. Kyk ook artikel.

ahasia 1. Agab se seun, koning van Israel: 1 Konings 22:40 ev. 2. Seun van Joram, koning van Juda: 2 Konings 8:24 ev: 2 Kronieke 22:1 ev.

ahasveros Koning van Persië wat Ester sy koningin gemaak het: Ester.

aleksander 1. Seun van Simon van Sirene: Markus 15:21. 2. Leier in Jerusalem: Handelinge 4:6. 3. ’n Jood teenwoordig by die oproer in Efese: Handelinge 19:33. 4. Afgedwaalde Christen: 1 Timoteus 1:20. 5. Vyand van Paulus: 2 Timoteus 4:14. (Nie almal noodwendig verskillende mense nie.)

amasa Bevelvoerder van Absalom se leër; deur Joab vermoor: 2 Samuel 17:25, 20.

amasia Seun van Joas, koning van Juda: 2 Konings 12:21–14:21, 2 Kronieke 24:27 ev/ 1.

amnon Seun van Dawid, het Tamar onteer en is deur Absalom om die lewe gebring: 2 Samuel 13.

amon Seun van Manasse, koning van Juda: 2 Konings 21; 2 Kronieke 33.

amos Profeet van Tekoa wat die oordeel van God aan Israel bekend gemaak het: Amos.

ananias 1. Dissipel wat bedrog teen die kerk probeer pleeg het: Handelinge 5. 2. Dissipel van Damaskus wat na Paulus gestuur is: Handelinge 9. 3. Hoëpriester wat Paulus aangekla het: Handelinge 23:2; 24:1.

andreas Petrus se broer, ook ’n visser; een van die 12 apostels: Matteus 4:18; ens, Johannes 1:41 ev.

anna ’n Profetes in die tempel toe Jesus ingebring is: Lukas 2:36–38.

annas Joodse hoëpriester, skoonvader van Kajafas, voor wie Jesus verhoor is: Johannes 18:13 ev.

antiogos Naam van Seleucide-konings van Sirië in die tyd tussen die Testamente.

apollos Jood van Aleksandrië wat deur Priscilla en Akwila onderrig is, kragtige prediker wat die kerk by Korinte beïnvloed het—Handelinge 18:24 ev; 1 Korintiërs 1–4ev.

akwila en priscilla Christenpaar wat Apollos onderrig en die kerk op verskillende plekke gedien het: Handelinge 18; Romeine 16:3; ens.

arauna/ornan Die man wie se dorsvloer Dawid gekoop het, dit het die terrein van die tempel geword: 2 Samuel 24:16 ev; 1 Kronieke 21:15ev.

aretas Koning van Arabië: 2 Korintiërs 11:32.

argelaos Seun van Herodes die Grote: koning van Judea: Matteus 2:22.

argippus Kolossense 4:17; Filemon 2.

aristargos Reisgenoot en medewerker van Paulus: Handelinge 19:29 ev; Kolossense 4:10; Filemon 24.

artasasta Koning van Persië: Esra 4:7 ev; Nehemia 2:1.

artemis Godin van die Efesiërs: Handelinge 19 (met foto’s).

asa Koning van Juda: 1 Konings 15:8 ev, 2 Kronieke 14:1 ev.

asael Neef van Dawid, deur Abner om die lewe gebring: 2 Samuel 2:18 ev.

asaf ’n Leviet, koorleier van Dawid, word in sommige van die Psalmtitels gemeld: 1 Kronieke 15:17 ev; 25:1 ev.

asarja/ussia Naam van ’n aantal individue, maar veral bekend is die seun van Amasia, koning van Juda: 2 Konings 14:21 ev; 2 Kronieke 26.

assurbanipal Koning van Assirië: foto’s, 1, 2.

atalia Dogtervan Isebel; vrou van Joram van Juda, het haarself op die troon geplaas ná sy die koninklike geslag probeer uitroei het: 2 Konings 11; 2 Kronieke 22.

augustus Eerste Romeinse keiser, het ’n volkstelling afgekondig, wat Maria en Josef na Betlehem gebring het: Lukas 2:1.

baesa Onttroon Jerobeam se seun en regeer oor Israel: 1 Konings 15:16 ev.

balak Moabitiese koning wat vir Biteam aangesê het om Israel te vervloek: Numeri 22:2–24:25.

barabbas Rower wat in die plek van Jesus vrygelaat is: Matteus 27:16 ev, ens.

barak Een van die Rigters, het saam met Debora vir Sisera en die Kanaäniete verslaan: Rigters 4:6.

barnabas Leviet van Siprus, die gemeente van Antiogië het hom saam met Paulus gestuur om sendingwerk te doen: Handelinge 4:36; 9:27; 12:25 ev.


barsillai Lojale vriend van Dawid ten tyde van Absalom se opstand: 2 Samuel 17:27 ev; 19:31 ev.

bartimeus Blinde man wat deur Jesus genees is: Markus 10:46 ev.

bartolomeus Een van die 12 apostels: Matteus 10:3; ens.

baruk Jeremia se sekretaris: Jeremia 32:12 ev.

batseba Vrou van Urija, die Hetiet; Dawid het owerspel met haar gepleeg, en hulle is later getroud; moeder van Salomo: 2 Samuel 11–12; 1 Konings 1–2.

belsasar Koning van Babel wie se ryk deur die Perse omvergegooi is: Daniël 5.

beltsasar Babiloniese naam wat aan Daniël gegee is: Daniël 1:7.

benaja Een van Dawid se offisiere; verantwoordelik vir die uitroep van Salomo tot koning: 1 Konings 1–2.

ben-hadad Naam van verskeie konings van Damaskus: 1 Konings 15:18 ev; 20:1 ev, 2 Konings 6:24 ev; 8:7 ev; 13:3 ev.

benjamin Jakob se jongste seun, Ragel het by sy geboorte gesterf, vader van die stam wat hom by Juda geskaar het toe die koninkrykverdeel is: Genesis 35:18; 42–49.

bernice Suster van Herodes Agrippa II; was by toe lg Paulus se saak in Sesarea aangehoorhet: Handelinge 25:13ev.

besaleël Ambagsman wat gekies is om die tabernakel en sy toebehore te maak: Eksodus 35:35 ev.

bildad Een van Job se drie vriende: Job 2:11, ens.

bileam Deur Balak versoek om die Israeliete te vervloek: Numeri 22:5–24:25.

bilha Slavin van Ragel, moeder van Dan en Naftali: Genesis 29:29; 30:3; ens.

boas Grondeienaar van Betlehem, wat Rut se man en voorvader van Dawid geword het: Rut 2–4.

caesar Keiser van Rome: in die Evangelies, Augustus (Lukas 2:1) of Tiberius (Lukas 3:1 ), in Handelinge, Claudius, elders, Nero: Matteus 22:17 ev: Johannes 19:12 ev; Handelinge 17:7; 25:8 ev; Filippense 4:22; foto’s: Nero; Domitianus.

claudius Keiser van Rome: Handelinge 11:28; 18:2.

claudius lisias Kommandant in Jerusalem deur wie Paulus in hegtenis geneem is: Handelinge 21:31–23:30.

dan Een van Jakob se 12 seuns en voorvader van die stam van Dan: Genesis 30:5–6; ens.

daniël As jong man as gevangene na Babel weggevoer en opgelei vir diens in die hof, uitlêer van drome en siener, een van die groot Ou-Testamentiese profete: Daniël ev.

darius 1. Darius, die Meder, wat ná Belsasar se dood koning van Babel geword het, word slegs in die boek Danièl vermeld: Daniël 6:1 2. Darius I, koning van Persië, onder wie die tempel herbou is: Esra 4–6; Haggai 1:1; Sagaria 1:1. 3. Darius II Nehemia 12:22.

datan Saam met Korag en Abiram in oproer teen Moses: Numeri 16.

dawid Die skaapwagtertjie wat Israel se tweede koning gewo. d het en uit wie se nages!ag die Messias gebore is: digter/versamelaar van verskeie Psalms: 1 Samuel 16-1 Konings 2; 1 Kronieke 11–29. Deur Samuel as koning gesalf:1 Samuel 16. Dawid en Goliat 17. Vriendskap met Jonatan: 18–20. Dawid vlug voor Saul: 19–31. Klaag!ied oor Saul en Jonatan: 2 Samuel 1. Inname van Jerusalem; 5. Die ark na Jerusalem oorgebring: 6. 1 Kronieke 15. Godse belofte van ’n ewige dinastie: 2 Samuel 7; 1 Kronieke 17. Dawid en Batseba: 2 Samuel 11–12. Absalom se opstand: 15–18. Voorbereidings vir die tempel: 1 Kronieke 22 ev. Troonopvo!ging van Salomo, Dawid se dood: 1 Konings 1–2:11; 1 Kronieke 29.

debora Profetes in die tyd van die rigters wat met Barak saamgespan het om Sisera te verslaan: Rigters 4–5.

delila Fitistynse vrou wat Simson verraai het: Rigters 16.

demas Paulus se medearbeider wat hom op die ou end verlaat het: Kolossense 4:14, 2 Timoteus 4:10.

demetrius 1. Silwersmid van Efese: Handelinge 19:24. 2. Christen wat deur Johannes geloof is: 3 Johannes 12.

dina Jakob se dogter wie se ontering deur Sjgem wreed deur Simeon en Levi gewreek is: Genesis 34.

dionisius Lid van die Areopagus in Atene wat ’n Christen geword het: Handelinge 17:34.

diotrefes Selfsugtige kerkleier wat deur Johannes betig is: 3 Johannes 9–10.

doëg Saul se Edomitiese kneg wat hom ingelig het oor Agimelek se hulp aan Dawid: 1 Samuel 21:7; 22:9 ev.

dorkas/tabita Vrou bekend vir haar goeie werke. deur Petrus uit die dood opgewek: Handelinge 9:36 ev.

drusilla Joodse vrou van goewerneur Feliks, wat Paulus se saak verhoor het: Handelinge 24:24.

ebed-melek Etiopiese hofdienaar van Sedekia wat Jeremia se lewe gered het: Jeremia 38; 39:16 ev.

efraim Seun van Josef, voorvader van die stam Efraim: Genesis 41:52; 48:13 ev; ens.

efron Hetiet wat die Makpelagrot aan Abraham verkoop het: Genesis 23.

eglon Koning van Moab wat deur Ehud om die lewe gebring is: Rigters 3.

ehud Israelitiese baasvegter wat ’n sluipmoord op die Moabiet Eglon gepleeg het: Rigters 3.

ela Die naam van verskeie individue; veral bekend is die seun van Baesa, koning van Israel, wat deur Simri vermoor is: 1 Konings 16.

eleasar Seun van Aäron; gewyde priester, hoof van die Leviete: Eksodus 6:24; Levitikus 10; Numeri;Josua 14:1; ens.

eli Priester en Rigter in Silo: Samuel se voorganger: 1 Samuel 1–4ev.

elia Een van Israel se grootste profete, tydgenoot van Agab: 1 Konings 17–2 Konings 2/pp265 ev. Die droogte: 1 Konings 17. Kragmeting met die profete van Baäl: 18. Die “fluistering in die windstilte”: 19. Die wa van vuur: 2 Konings 2. Elia se verskyning by die verheerliking van Christus: Markus 9:4 ev.

eliëser Name van verskeie individue; veral bekend is Abraham se slaaf en aangewese erfgenaam: Genesis 15:2.

elifas Een van Job se drie vriende: Job 2:1; ens.

elihu Toornige jong man in die verhaal van Job:Job 32:2 ev.

elimas Towenaar wat Paulus en Barnabas in Siprus teengestaan het: Handelinge 13.

elimelek Naomi se man: Rut 1:2.

elisa Elia se opvolger as profeet van Israel: 1 Konings 19:16 ev; 2 Konings 2–9; 13ev Elisa en die Sunamitiese vrou: 2 Konings 4. Genesing van Naäman: 2 Konings 5.

elisabet Vrou van Sagaria en moeder van Johannes die Doper: Lukas 1.

eljakim Naam van verskeie individue: veral bekend is die paleisbestuurder van Hiskia wat met Sanherib se offisiere onderhandel het: 2 Konings 18:18ev; Jesaja 36.

eljasib Hoëpriester in die tyd van Nehemia; het deelgeneem aan die herbou van die stadsmure: het later met Nehemia se vyande ’n kompromis aangegaan: Nehemia 3:1.

elkana Vader van Samuel: 1 Samuel 1.

epafras Paulus se vriend en medearbeider: Kolossense 1:7; ens.

epafroditos Christen wat deur die gemeente in Filippi na Paulus gestuur is: Filippense 2:25 ev.

erastus 1. Paulus se helper: deur Timoteus na Masedonië gestuur: Handelinge 19:22; 2 Timoteus 4:20. 2. Stadstesourier van Korinte: Romeine 16:23.

esarhaddon Opvolger van Sanherib as koning van Assirië: 2 Konings 19:37.

esau Seun van Isak en Rebekka: tweelingbroer van Jakob; het sy seën verkwansel en is van sy geboortereg beroof: Genesis 25:25 ev; 27–28:9; 32–33; 36.

esegiël Groot Ou-Testamentiese profeet en siener: sy profesieë is gerig tot die Joodse bannelinge in Babel, kyk Esegiël. Esegiëlsegesigte van God Esegiël 1; 10. Die wagter: 3; 33. Dood van Esegiël se vrou: 24. Laagte vol droë bene: 37. Gesig van die tempel: 40 ev. Die rivier van die lewe: 47.

esra Priester en skrifgeleerde wat met ’n geselskap bannelinge na Jerusalem teruggekeer het; verantwoordelik vir die herinstelling van die Joodse wet: Esra 7–10; Nehemia 8–9.

ester Joodse banneling wat die koningin van die Persiese koning, Ahasveros, geword het; heldin van die boek Ester.

eunice Moeder van Timoteus: 2 Timoteus 1:5.

eutigus Jong man wat, terwyl Petrus gepreek het, uit ’n venster geval het en weer na die lewe teruggebring is: Handelinge 20:9 ev.

eva Die eerste vrou; deur Satan aangehits tot ongehoorsaamheid aan God: Genesis 3/1.

ewil-merodak Amel-Marduk, koning van Babel, wat Jogagin uit die gevangenis vrygelaat het: 2 Konings 25:27; Jeremia 52:31.

farao Titel van die konings van Egipte. Veral bekend is 1. Abraham se farao: Genesis 12:10’ev.2.Josef se farao: Genesis 40. 3. Die farao van die uittog; Eksodus 5. 4. Die farao het: 1 Konings 9:16 ens. 5. Die farao wat Hadad beskerm het: 1 Konings 11. 6. Sisak, wat Jerobeam bygestaan en Jerusalem aangeval het: 1 Konings 11:40; 14:25 ev; 2 Kronieke 12. 7. So: 2 Konings 17:4. 8. Tirhaka: 2 Konings 19:9; Jesaja 37:9. 9. Neko (kyk hierbo). 10. Hofra: Jeremia 44:30; Esegiël 29:2.

febe Diaken van Kenchreë: Romeine 16:1–2.

feliks Romeinse goewerneur wat Paulus in Sesarea gevange gehou het: Handelinge 23:24–24:27

festus Opvolger van Feliks as goewerneur van Judea: het Paulus se saak in Sesarea verhoor: Handelinge 25–26.

filemon Christelike eienaar van die slaaf Onesimus, aan wie Paulus ’n brief geskryf het.

filippus 1. Een van die twaalf apostels: Matteus 10:3; Johannes 1:44 ev; 6:5 ev: 12:20–22; 14:8. 2. Seun van Herodes die Grote; man van Herodias: Markus 6:17. 3. ’n Ander seun van Herodes; heerser van lturea: Lukas 3:1. 4. Ampsbekleder en evangelis van die vroeë kerk: Handelinge 6; 8; 21:8–9.

gabriël Engel wat gestuur is om Daniël se gesig uit te lê: het aan Sagaria en aan Maria verskyn om onderskeidelik die geboorte van Johannes die Doper en die geboorte van Jesus aan te kondig: Daniël 8:16; Lukas 1:19, 26.

gad Seun van Jakob en Lea se slavin Silpa; voorvader van een die stamme van Israel: Genesis 30:11; 49:19.

gaius 1 Masedoniër betrokke by die oproer in Efese: Handelinge 19:29. 2. Paulus se reisgenoot na Jerusalem: Handelinge 20:4. 3. Korintiër wat deur Paulus gedoop is: 1 Korintiërs 1:14. 4. Die persoon aan wie Johannes sy derde brief geskryf het: 3 Johannes 1. (Kan vier verskillende persone wees of nie.)

gallio Goewerneur van Agaje (en broer van Seneca, leermeester van Nero); ’n besluit wat hy téén die Jode geneem het wat klagtes teen Paulus ingebring het, het nuwe vryheid aan die kerk gegee: Handelinge 18.

gam Seun van Noag, vader van verskeie volke: Genesis 5:32; 9:18 ev; 10:6.

gamaliël Invloedryke rabbi en lid van die Sanhedrin wat gemaan het dat die apostels met omsigtigheid behandel moet word: Handelinge 5:34 ev; 22:3.

ganamel Neef van Jeremia: met die Babiloniese inval het hy ’n stuk grond in Anatot aan lg verkoop: Jeremia 32.

ganani Nehemia se broer wat hom van die ellende in Jerusalem vertel het: Nehemia 1:2.

gananja Vals profeet wat deur Jeremia aan die kaak gestel is: Jeremia 28.

gedalja Deur Nebukadnesar aangestel as goewerneur van Juda: ná slegs ’n paar maande kom hy om in ’n sluipmoord aanval: 2 Konings 25; Jeremia 39:14–41:18.

gehasi Slaaf van Elisa; gestraf omdat hy vergoeding van Naäman wou hê: 2 Konings 4–5; 8:4.

gerson Seun van Levi; hoof van een van die drie Levitiese families: Eksodus 6:15–16; Numeri3:17ev

gesem ’n Arabier; een van Nehemia se grootste vyande: Nehemia 2:19; 6:1 ev.

gideon Het Israel in die tyd van die rigters van die Midianiete verlos: Rigters 6–8.

gilkija Hoëpriester in die tyd van Josia; die wetboek is deur hom teruggevind: 2 Konings 22–23; 2 Kronieke 34.

gog Leier van die invallende noordelike volke wat deur God vernietig sal word: Esegiël 38–39. “Gog en Magog”: simbool van die anti-Christelike magte in die finale aanslag teen God: Openbaring 20:8.

goliat Filistynse baasvegter wat deur Dawid oorwin is: 1 Samuel 17.

gulda Profetes wat deur Hilkia geraadpleeg is nadat hy die wetboek teruggevind het: 2 Konings 22:14 ev; 2 Kronieke 34:22 ev.

gusai Dawid se vriend wat Absalom oorreed het om nie Agitofel se raad te volg nie: 2 Samuel 15:32–17:15.

habakuk Profeet wat in sy boek sy verwarring beskryf oor die feit dat God gebruik gemaak het van die goddelose Galdeërs om die volk te straf.

hadad-eser Koning van Soba wat deur Dawid verslaan is: 2 Samuel 8; 10; 1 Konings 11:23; 1 Kronieke 18–19.

hadassa Joodse naam van Ester.

hagar Egiptiese slavin van Sara: moeder van Ismael: Genesis 16; 21.

haggai Profeet wat die volk na hul terugkeer uit ballingskap aangespoor het om die tempel te herbou: Haggai.

haman Die skurk in die boek Ester wat teen die Jode saamgesweer het: Ester.

hammoerabi Koning van Babel, opsteller van ’n wetkode; foto.

heman Deur Dawid aangestel as een van die tempelmusiekleiers: 1 Kronieke 16:41–42, 25.

henog Nakomeling van Adam se seun Set; het “naby God geleef” en het nie gesterf nie, maar is “weggeneem”: Genesis 5:18–24/1.

herodes 1. Herodes die Grote: Matteus 2; Lukas 1:5. 2. Herodes Antipas: Matteus 14; Markus 6; Lukas 3; 9; 23; Handelinge 4:27; 13:1. 3. Herodes Agrippa I: kyk artikel, “Die Herodes-familie”.

herodias Vrou van Herodes Antipas wat die dood van Johannes die Doper bewerk het: Matteus 14; Markus 6; Lukas 3:19.

himeneus Deur Paulus getugtig omdat hy die mense deur sy vals prediking in die war gebring het: 1 Timoteus 1:20; 2 Timoteus 2:17.

hiram Koning van Tirus: het ’n bondgenootskap met Dawid en Salomo gesluit, en sederhout en geskoolde arbeid vir die tempel voorsien; het saam met Salomo ’n handelsvloot in die Rooi See tot stand gebring:1 Konings 5:10–11.

hiskia Een van Juda se voortreflikste konings; tydgenoot van Jesaja; in Jerusalem deur die Assiriërs beleër: 2 Konings 18–20; 2 Kronieke 29–32; Jesaja 36–39.

hofni en pinehas Eli se beginsellose seuns: 1 Samuel 2:4.

hosea 1. Profeet van God se liefde vir sy trouelose volk: Hosea. 2. Laaste koning van die noordelike koninkryk van Israel: 2 Konings 17.

isai Dawid se vader; kleinseun van Rut en Boas: 1 Samuel 16–17.

isak Seun van Abraham; vader van Jakob en Esau: Genesis 21–35. “Offer” van Isak: Genesis 22. Vrou vir Isak: 24. Seëning van Jakob: 27.

is-boset Saul se seun wat deur Abner koning gemaak is: 2 Samuel 2–4.

isebel Prinses van Tirus en Sidon wat met Agab getrou en die Baäldiens in Israel ingebring het; verantwoordelik vir Nabot se dood, op bevel van Jehu na haar dood gegooi: 1 Konings 16:31; 18:4; 13; 19:19:1–2, 21; 2 Konings 9.

ismael Seun van Abraham en Hagar: Genesis 16–17; 25.

israel Latere naam van Jakob, en van die volk wat van hom afstam.

issaskar Seun van Jakob en vader van een van die stamme van Israel: Genesis 30:18; 49:14 ev.

itamar Seun van Aäron; priester van Israel: Eksodus 6:22; Numeri 3 ev.

ittai Filistyn van Gat wat getrou gebly het aan Dawid met Absalom se opstand: 2 Samuel 15, 18.

jabin Koning van Hasor wie se leër deur Debora en Barak verslaan is: Rigters 4.

jael Vrou van Heber wat Sisera met ’n tentpen vermoor het: Rigters 4.

jafet Een van Noag se drie seuns; voorvader van ’n aantal volke: Genesis 5:32; 9:18 ev; 10:1 ev.

jáfrus Raadstid van die sinagoge wie se dogtertjie deur Jesus uit die dood opgewek is: Markus 5:21.

jakob Seun van Isak wat sy ouer broer, Esau, bedrieg het: Genesis 25–49. Die geboortereg: Genesis 25. Isak se seëning: 27. Die droom by Bet-EI: 28. Jakob en Laban: 29–31. Jakob stoei met God: 32. God se belofte: 35. Reis na Egipte:44. Jakob seën sy seuns: 49.

jakobus 1. Seun van Sebedeus, broer van Johannes; een van die 12 apostels: Matteus 4:21 ev; 10:2; 17:1 ev: Markus 10:35 ev; Handelinge 12:2. 2. Seun van Alfeus: nog een van die 12 apostels, waarskynlik dieselfde persoon as “Jakobus die Kleine”: Matteus 10:3; ens. 3. Broer van Jesus wat leier van die gemeente in Jerusalem geword het: skrywer van die brief Jakobus: Matteus 13:55; Handelinge 12:17; 15:13 ev; 21:18; 1 Korintiërs 15:7; Galasiërs 1:19; 2:9; Jakobus.

jason Persoon wat vir Paulus in Tessalonika onderdak gegee het en aanspreeklik gehou is vir hom: Handelinge 17:5ev.

jedutun Deur Dawid as een van die leiers by die tempelmusiek aan gestel: 1 Kronieke 16:41–42, 25.

jefta Die rigter wie se gelofte uitgeloop het op die dood van sy dogter: Rigters 11–12/ 1.

jehoram/joram 1. Seun van Agab, koning van Israel; deur Jehu om die lewe gebring: 2 Konings 3; 8–9; 2 Kronieke 22. 2. Seun van Josafat, koning van Juda: 2 Konings 8:16 ev, 2 Kronieke 21.

jehoseba Prinses van Juda en vrou van Jojada wat die lewe van Joas gered het: 2 Konings 11:2–3, 2 Kronieke 22:11–12.

jehu God het hom deur Elisa gesalf om Agab se geslag uit te roei en koning van Israel te word: 2 Konings 9–10.

jehudi Amptenaar in Jojakim se hof wat die boekrol van Jeremia aan die koning voorgelees het: Jeremia 36.

jeremia Groot profeet van Juda in die tyd toe die land deur Babel verower is: 2 Kronieke 35:25; 36:12, 21–22; Jeremia. Roeping: Jeremia 1. Die pottebakker: 18–19. Die juk van Babel: 27–28. Die nuwe verbond: 31. Die koop van die stuk grond: 32. Die lees van die boekrol: 36. In die modderput: 38. Na Egipte meegevoer: 43.

jerobeam 1. Jerobeam I, eerste koning van die noordelike koninkryk van Israel; het tempels gebou om die een in Jerusalem na die kroon te steek: 1 Konings 11:26–14:20. 2. Jerobeam II, een van Israel se bekendste konings; die maatskaplike euwels en leë rituele van sy bewind is skerp veroordeel deur die profete: 2 Konings 14:23–29; Amos 7.

jerubbaál Ander naam vir Gideon (Rigters 7:1).

jesaja Groot Ou-Testamentiese profeet: 2 Konings 19–20; Jesaja. Roeping: Jesaia 6. Grootprofesieë; die Spruit. Jesaja 4; lmmanuel: 7; die groot lig, ’n Kind is gebore, 9; ’n spruit uit Isai, die wolf sal bly by die lam, 11–12; die woestyn sal bloei, 35 troos my volk, 40; dienaarsliedere 42; 49; 50; 52–53; 61; staan op, word verlig. 60; Sanherib se inval: 36–39.

Jesus Christus Kyk onder Sleuteltemas.

jetro/rehuel Moses se “skoonvader”: Eksodus 2:16 ev; 3:1; 4:18; 18.

joab Seun van Dawid se stiefsuster Seruja en bevelvoerder van sy leër; verantwoordelik vir Abner se dood; het die versoening tussen Dawid en Absalom bewerkstellig, het Adonia téén Salomo gesteun: 2 Samuel 2–3; 10–11; 14; 18–20; 24; 1 Konings 1–2; ook 1 Kronieke 11 ev.

joahas 1. Seun van Jehu, koning van Israel: 2 Konings 13–14. 2. Seun van Josia, koning van Juda; deur farao Neko onttroon: 2 Konings 23:30 ev, 2 Kronieke 36.

joas 1. Koning van Israel: 2 Konings 13. 2. het Atalia se bloedbad vrygespring en koning van Juda geword: het die tempel herstel: 2 Konings 11–12; 2 Kronieke 24.

job Sentrale figuur in die boek Job; ondersoekdieprobleemvan lydingev.

joël Profeet in die tyd van Ussia; slegs bekend deur die boek Joël.

joganan Joodse leier wat Gedalja gewaarsku het teen die komplot wat gesmee is om hom om die lewe te bring; soek raad by Jeremia oor die trek na Egipte, maar veronagsaam dit: Jeremia 40–43.

johanna Een van die vroue wat vir Jesus en die 12 gesorg het; teenwoordig die oggend van die opstanding: Lukas 8:3; 24:10.

johannes 1. Die apostel Johannes, seun van Sebedeus, broer van Jakobus; sy leer word in die vierde Evangelie, die briewe van Johannes en in Openbaring aangetref: Matteus 4:21 ev; 10:2; 17:1 ev; Markus 5:37; 10:35 ev: Lukas 9:49 ev; Handelinge 3–4. 2. Johannes die Doper, voorloper van die Messias: Lukas 1, 3; 7:18 ev; Matteus 3, 11; Markus 1; 6:14; ens; Johannes 1; 3:22. 3. Johannes Markus: kyk onder Markus.

jojada Naam van verskeie individue; veral bekend is die hoëpriester wat verantwoordelik was vir die staatsgreep wat Atalia onttroon en Joas op die troon van Juda geplaas het: 2 Konings 11–12; 2 Kronieke 23–24.

jojagin Seun van Jojakim, koning van Juda; deur Nebukadnesar na Babel gestuur, uit die gevangenis deur sy opvolger bevry: 2 Konings 24; 25:27 ev; 2 Kronieke 36; Jeremia 52:31 ev.

jojakim Eljakim, seun van Josia, koning van Juda; deur farao Neko op die troon geplaas; koning wat Jeremia se boekrol met profesieë verbrand het: 2 Konings 23:34 ev, 2 Kronieke 36; Jeremia 22:18 ev, 26, 36.

jona Profeet wie se sending na Nineve in die boek Jona opgeteken is.

jonadab 1. Een van Dawid se familielede, betrokke by die ontering van Tamar: 2 Samuel 13. 2. Seun van Regab, wat Jehu gehelp het om die profete van Baäl uit te wis: 2 Konings 10.

jonatan Oudste seun van Saul; boesemvriend van Dawid: 1 Samuel 13–14, 18–20; 23:16–18; 31:2.

joram Kyk onder Jehoram.

josafat Seun van Asa, koning van Juda; deur die huwelik verwant aan Agab van Israel: het saam met lg by Ramot in Gilead teen die Siriërs geveg: 1 Konings 22; 2 Konings 3; 2 Kronieke 17–21.

josef 1. Jakob se liefling seun, een van die groot Ou-Testamentiese helde: Genesis 30:24; 37–50. Josef aan die Ismaeliete verkoop:31. Potifar se vrou:39. In die gevangenis: 40. Farao se drome: 41. Hongersnood: Josefen sy broers: 42–45. Dood: 50. 2. Eggenoot van Maria, moeder van Jesus: Matteus 1–2; Lukas 1:27; 2. 3. Josef van Arimatea, geheime dissipel van Jesus wat sy graf voorsien het: Matteus 27:57 ev; Markus 15:43; Lukas 23:50 ev; Johannes 19:38 ev.

josia Koning van Juda wat deurtastende godsdienshervorminge ingestel het, sneuwel in ’n oorlog teen farao Neko in Megiddo: 2 Konings 21:24–23:30; 2 Kronieke 33:25–35:27.

josua Opvolger van Moses as leier van Israel; het die volk in die beloofde land ingelei: word vanaf Eksodus 17:9 vermeld, maar in die besonder in die boek Josua. Oorwinning oor Amalek: Eksodus 17. Verkenner van die land: Numeri 13–14. Aangewys as Moses se opvolger: Numeri 27. Moses stel hom aan: Deuteronomium 31; 34:9 ev. Deurtog deur die Jordaan: Josua 4. Jerigo:6. Verdeling van die land: 13 ev. Josua se aanklag teen Israel: 23–24.

jotam Seun van Ussia, koning van Juda: 2 Konings 15; 2 Kronieke 26–27.

juda Een van Jakob se 12 seuns; voorvader van die koninklike stam van Israel: Genesis 29:35; 37–38; 43 ev. 49:8–9.

judas Naam van ’n aantal individue in die Nuwe Testament, waaronder veral bekend is: 1. Judas, die seun van Jakobus, een van die 12 apostels: Lukas 6:16; ens. 2. Die broer van Jesus en moontlik die skrywer van die brief Judas: Matteus 13:55. 3. Judas Iskariot, Jesus se verraaier: Matteus 10:4; 26:14 ev; 27:3 ev; Johannes 13; 18.

kain Oudste seun van Adam en Eva: het sy broer Abel vermoor: Genesis 4.

kajafas Hoëpriester voor wie Jesus verhoor is: Matteus 26:3; Lukas 3:2; Johannes 18:13.

kaleb Uitgestuur om Kanaän te verken; van die 12 verkenners het slegs hy vir Josua aangeraai dat hulle moet optrek; op sy oudag het hy Hebron as erfdeel ontvang en die Enakiete daaruit verdrywe: Numeri 13–14; Josua 14–15.

kanaän Seun van Gam, deur sy oupa, Noag, vervloek: Genesis 9:18 ev.

kedorlaomer Koning van Elam wat ’n straftog teen Sodom en Gomorra gelei het; deur Abraham agtervolg en verslaan is: Genesis 14.

kehat Seun van Levi; hoof van een van die drie Levitiese families; voorvader van Moses: Eksodus 6:15 ev; Numeri 3.

ketura Abraham se tweede vrou ná Sara se dood: Genesis 25:1 ev.

kis Vader van koning Saul: 1 Samuel 9:1 ev.

klemens Christen van Filippi; medewerker van Paulus: Filippense 4:3.

kornelius Romeinse kaptein oor honderd na wie se huis Paulus gestuur is om die evangelie te verkondig: Handelinge 10/1.

kressens Reisgenoot van Paulus; na Galasië gestuur: 2 Timoteus 4:10.

krispus Bekeerling van Korinte wat deur Paulus gedoop is: Handelinge 18:8; 1 Korintiërs 1:14.

kleopas Een van die twee wat die opgestane Jesus op die pad na Emmaus ontmoet het: Lukas 24:13 ev.

korag Leviet wat met Datan en Abiram saamgesweer het teen Moses en Aäron: Numeri 16.’

kores Koning van die Perse wat die Babiloniërs omvergewerp en die Jode uit hul ballingskap laat terugkeer het: Esra 1:1 ev/6:15; Jesaja 44:28 ev; Daniël 1:21.

kusan-risatajim Onderdrukker van Israel in die tyd van die rigters: Rigters 3:8 ev.

laban Rebekka se broer; oom van Jakob wat hom in slinksheid uitoorlê het: Genesis 24:29; 28–30.

lameg 1. Afstammeling van Kain: Genesis 4. 2. Vader van Noag: Genesis 5:28 ev.

lasarus Broer van Marta en Maria; deur Jesus uit die dood opgewek: Johannes 11–12:11.

lea Oudste dogter van Laban, Jakob se vrou en moeder van ses van sy seuns: Genesis 29:16–33:7.

lemuel Koning wie se moeder se leringe in Spreuke 31:1–9 uiteengesit is.

levi Een van Jakob se 12 seuns; voorvader van die stam waaruit Israel se priesters en predikers kom: Genesis 29:34; 34:25 ev; 49:5 ev.

lidia Sakevrou van Tiatire wat in Filippi tot bekering gekom het: Handelinge 16:14–15/1.

lot Abraham se broerskind wat gekies het om in Sodom te woon en ternouernood uitwissing vrygespring het: Genesis 11:31–14:16; 19.

lukas Skrywer van die derde Evangelie en van Handelinge; ’n dokter; metgesel van Paulus op sy sendingreise: Kolossense 4:14; 2 Timoteus 4:11; Filemon 24.

magog Leier van die invallende noordelike volke wat deur God vernietig sal word: Esegiël 38–39. “Gog en Magog”: simbool van die anti-Christelike magte in die finale aanslag teen God: Openbaring 20:8.

malgus Slaaf van die hoëpriester; Petrus het sy oor afgekap toe Jesus in die tuin van Getsemane gevange geneem is: Johannes 18:10.

maleagi Naam of skuiInaam van die skrywer van die boek Maleagi.

manasse 1. Josef se seun; voorvader van een van die stamme van Israel: Genesis 41:51; 48. 2. Seun van Hiskia, koning van Juda: 2 Konings 21; 2 Kronieke 33.

monoag Vader van Simson: Rigters 13.

maria Naam van verskeie vroue in die Nuwe Testament. 1. Maria, die moeder van Jesus en vrou van Josef: Matteus 1; 2:11; 13:55; Lukas 1–2. 2. Maria, die suster van Marta en Lasarus, wat Jesus gesalf het: Lukas 10:39 ev; Johannes 11; 12:3 ev. 3. Maria Magdalena, wat deur Jesus genees is en die eerste was om hom te sien ná sy opstanding:. Matteus 27:55–56, 61; 28:1 ev;Markus 15:40 ev; Lukas 8:2; Johannes 20. 4. Maria, die moeder van Johannes Markus: Handelinge 12:12. 5. Maria, die moedervan Jakobus; die “ander Maria”; en Maria, vrou van Klopas—almal waarskynlik een en dieselfde persoon: Matteus 27:56, 61; 28:1; Johannes 19:25.

markus Skrywer van die tweede Evangelie, reisgenoot van Paulus en Barnabas, ook van Petrus: Handelinge 12:12, 25; 13:13; 15:36 ev; Kolossense 4:10; 2 Timoteus 4:11; Filemon 24; 1 Petrus 5:13.

marta Suster van Maria en Lasarus, in wie se huis Jesus oorgebly het: Lukas 10:38 ev; Johannes 11; 12:2.

matteus Tollenaar wat een van die 12 apostels geword het; skrywer van die eerste Evangelie: Matteus 9:9; 10:3; ens.

mattias Gekies om die plek in te neem van Judas Iskariot as die twaalfde apostel: Handelinge 1:15ev.

mefiboset Seun van Saul se seun Jonatan; ter wille van Jonatan deur Dawid begunstig: 2 Samuel 4:4; 9; 16:1 ev; 19:24 ev.

melgisedek Priester en koning van Salem wat vir Abraham ontmoet en geseën het: Genesis 14:18ev; kyk Hebreërs 5–7

menahem Koning van Israel: 2 Konings 15.

merab Saut se dogter, aan Dawid belowe: 1 Samuel 14:49; 18:17 ev.

merari Seun van Levi; voorvader van een van die drie Levitiesefamilies: Eksodus 6:15 ev; Numeri 3.

mérodak-baladan Marduk-apla-iddina II, koning van Babel wat ’n afvaardiging na Hiskia gestuur het: Jesaja 39.

mesag Een van Daniël se drie vriende wat saam met hom in ballingskap in Babel was; in die brandende oond gegooi, maar het ongedeerd uitgekom: Daniël 1; 2:49, 3.

metusalag Die langslewende aartsvader wat in Genesis 5 genoem word.

miga 1. Profeet in die tyd van Jesaja; sy profesieë verskyn in die boek Miga. 2. Die Efraimiet wat ’n Leviet as priester in sy huis aangestel het: Rigters 17–18. 3. Profeet wat deur Agab ontbied is: 1 Konings 2?; 2 Kronieke 18.

migael Beskermengel van Daniël: Daniël 10; 12:1, ook Judas 9, Openbaring 12:7.

mikal Dogter van Saul; vrou van Dawid wat hom gehelp het om van Saul te ontsnap; sy het dit afgekeur dat hy voor die ark gedans het: 1 Samuel 14:49; 18:20 ev: 19:11 ev; 25:44; 2 Samuel 3:13–16; 6:16 ev.

mirjam Ouer suster van Moses en Aäron; het van oorwinningsvreugde gesing ná die deurtog deur die Rietsee; is later met melaatsheid gestraf oor haar opstandigheid teen Moses: Eksodus 2:4ev; 15:20–21; Numeri 12; 20:1.

mordegai Neef van Ester; het haar aangespoor om op te tree en die Joodse volk van uitwissing te red: Ester 2:5–10:3.

moses Groot leier en wetgewer wat Israel uit Egipte en in hul omswerwinge deur die woestyn gelei het: Eksodus 2-Deuteronomium 34. Geboorte en grootmaak deur die farao se dogter: Eksodus 2. Die brandende bos:3–4. Die stryd met farao 7–12. Die deurtog deur die Rietsee: 14. Water uit die rots: 17; Numeri 20. Sinaï; die wetgewing: Eksodus 19 ev. Die goue kalf: 32. Die verkenners: Numeri 13–14. Aanwysing van ’n opvolger:17. Leringe vir die volk voordat hulle die land binnetrek: Deuteronomium 6 ev. Laaste aanklag teen die volk: 31. Moses se seëning: 33; Dood: 34.

naäman Siriese leërhoof wat deur Elisa van melaatsheid genees is: 2 Konings 5/1.

nabal Man van Abigajil; grondeienaar wat geweier het om gasvryheid aan Dawid te betoon: 1 Samuel 25.

nabot Vermoor sodat Agab die wingerd wat hy so begeer het in besit kon neem: 1 Konings 21.

nadab Seun van Aäron wat saam met Abihu heiligskennis gepleeg het en daarvoor moes sterf: Levitikus 10.

naftali Een van Jakob se 12 seuns; voorvader van een van die stamme van Israel:Genesis 30:8; 49:21.

nahor Broer van Abraham wat hom in Haran gevestig en die voorvader van verskeie Aramese stamme geword het: Genesis 11:27 ev: 22:20 ev: 24:10 ev.

nahum Profeet wie se profesie teen Nineve in die boek Nahum opgeteken is.

naomi Skoonmoeder van Rut: van Betlehem: Rut.

natan Profeet wat God se woord aan Dawid gebring en Salomo op die troon help plaas het: 2 Samuel 7, 12; 1 Konings 1; 1 Kronieke 17.

natanael Een van die 12 apostels; waarskynlik een en dieselfde persoon as Bartolomeus: van Kana: Johannes 1:46–52; 21:2.

nebukadnesar/nebukadresar Koning van Babel wat Jerusalem ingeneem en die Judeërs in ballingskap weggevoer het; sy drome is deur Daniël uitgelê: 2 Konings 24–25; 2 Kronieke 36; Jeremia 21:2–52:30; Esegiël 26:7 ev: 29:18 ev; 30:10; Daniël 1–4.

nebusaradan Hoof van Nebukadnesar se lyfwag in Jerusalem: 2 Konings 25; Jeremia 39:9.

nehemia Skinker van die koning van Persië; keer na Jerusalem terug en organiseer die herbou van die mure, sy herinneringe is opgeteken in die boek Nehemia.

neko Farao wat Josia in ’n veldslag by Megiddo gedood het; het Joahas afgesit en Eljakim tot koning gemaak: 2 Konings 23; 2 Kronieke 35:20–36:4.

nergal-sareser Offisier in Nebukadnesar se leër: Jeremia 39.

nikodemus Lid van die Joodse Raad wat in die geheim na Jesus gekom het: Johannes 3; 7:50 ev; 19:39.

noag Godvresende man wat gered is van die vloed waarin die res van die mensdom uitgewis is; vader van Sem; Gam en Jafet: Genesis 6–9/pp131-134.

obadja 1. Paleisopsigter van Agab wat ’n honderd profete van God gered het: 1 Konings 18. 2. Die profeet wie se boodskap teen Edom in die boek Obadja opgeteken is.

obed Seun van Rut en Boas; oupa van Dawid: Rut4:13ev.

obed-edom Filistyn in wie se huis die ark gehuisves is ná Ussa se dood: 2 Samuel 6:10 ev; 1 Kronieke 13.

og Koning van Basan, oos van die Jordaan, wat deur die Israeliete verslaan is: Numeri 21:33ev; Deuteronomium 3.

omri Magtige koning van Israel wat Samaria sy hoofstad gemaak het: 1 Konings 16.

onesiforus Christen wat Paulus in die gevangenis behulpsaam was: 2 Timoteus 1:16ev; 4:19.

onesimus Slaaf wat van sy heer weggeloop het, onderwerp van Paulus se brief aan Filemon.

ornan Kyk onder Arauna.

orpa Skoondogter van Naomi: Rut 1.

otniël Een van die rigters: Rigters 3:7–11/1.

pasgur Priester wat Jeremia in die blok gesit het: Jeremia 20.

paulus/saulus Apostel onder die heidene en skrywer van 13 Nuwe-Testamentiese briewe: Handelinge 7:58-Filemon. Stefanus se marteling: Handelinge 7:58 ev. Vervolging van die kerk:8:3; 9:1 ev. Bekering:9 (22; 26). Eerste sendingreis: 13–14. Vergadering in Jerusalem: 15. Tweede sendingreis: 15:36–18:22. Derde sendingreis: 18:23–20:38. In Jerusalem: gevangeneming: 21–23. Sesarea: verdediging voor Feliks en Agrippa: 24–26. Seevaart na Rome: 27–28. Kyk ook die meer persoonlike gedeeltes in sy briewe: bv. 2 Korintiërs 1–2; 7; 11–12; Galasiërs 1:11–2:21; Filippus 1:12 ev; 3; 1 Tessalonisense 2–3; 2 Timoteus 4:6 ev;ens.

peka Hy het Pekahia, koning van Israel, onttroon: 2 Konings 15:25–16:5.

pekahia Koning van Israel wat in ’n sluipmoordaanval deur Peka gedood is: 2 Konings 15:22–26.

pelatja Leier in Jerusalem wie se dood Esegiël in ’n gesig gesien het: Esegiël 11.

peninna Elkana se tweede vrou, wat die kinderlose Hanna gespot het: 1 Samuel 1/1.

petrus Apostel en leier van die vroeë kerk: die Evangelies; Handelinge 1–15; Galasiërs 1–2; 1 en 2 Petrus. Roeping: Matteus 4:18 ev. ens. Herkenning van Jesus as die Messias. Matteus 16:13 ev; ens. Teenwoordig by die verheerliking van Jesus: Matteus 17; ens. Verloëning van Jesus: Matteus 26:29 ev; ens. Jesus se aanklag: Johannes 21. Toespraak op pinksterdag: Handelinge 2. Genesing van die verlamde by die tempel: 3. Voor die owerhede:4. Wonderdadige verlossing uit die gevangenis: 5 en 12. In Samaria: 8:4 ev. Opwekking van Tabita: 9:36 ev. Gesig, en besoek aan Kornelius: 10. Vergadering in Jerusalem: 15.

pilatus Romeinse goewerneur van Judea wat, uit vrees dat hy sy amp mag verloor, toegelaat het dat die Jode Jesus kruisig: Matteus 27; Markus 15; Lukas 3:1; 13:1; 23; Johannes 18–19/kyk artikel.

pinehas 1. ’n Priester: kleinseun van Aäron: Eksodus 6:24; Numeri 25; 31:6; Josua 22:13 ev. 2. Seun van Eti; deur die Filistyne gedood toe hulle die verbondsark geroof het: 1 Samuel 2:12ev, 4.

potifar Hoof van die farao se lyfwag in wie se huishouding Josef gedien het: Genesis 37:36; 39.

priscilla Kyk Akwila en Priscilla.

publius Hoof op die eiland Melite (Malta) wie se vader deur Paulus genees is: Handelinge 27:7–28:10.

pul Naam vir Tiglat-Pileser as koning van Babel.

ragab Die prostituut van Jerigo wat die twee verkenners versteek het Josua 2; 6.

ragel Dogter van Laban; Jakob se lieflingsvrou; moeder van Josef en Benjamin: Genesis 29–35.

ramses ii Waarskynlik die farao van die uittog (kyk Farao); foto’s.

rebekka Vrou van Isak; deur ’n slaaf van Abraham gehaal: haar lieflingseun was Jakob: Genesis 24–28.

rehabeam Seun van Salomo wat deur sy onderdrukkende gesag die koninkryk in tweeverdeelhet:1 Konings 11:43–14:31; 2 Kronieke 9:31–12:16.

rehuel Ander naam vir Jetro.

resin/reson 1. Resin, koning van Sirië, wat Juda aangeval het en deur Tiglat-Pileser gedood is: 2 Konings 15:37–16:9; Jesaja 7:1 ev. 2. Reson, koning van Damaskus, wat Israel in Salomo se tyd geteister het: 1 Konings 11:23 ev.

rodé Diensmeisie wat gaan hoor het wie by die deur is toe Petrus ná sy verlossing uit die gevangenis kom aanklop het: Handelinge 12:12 ev.

rispa Saul se byvrou wie se seuns Dawid aan die Gibeoniete oorgegee het om doodgemaak te word: 2 Samuel 3:7, 21.

ruben Oudste van Jakob se 12 seuns wat Josef probeer red het; voorvader van een van die stamme van Israel: Genesis 29:32; 30:14; 35:22; 37:12 ev; 49:3 ev.

rut Moabitiese vrou wat uit liefde vir Naomi saam met haar na Betlehem gegaan het, waar sy die vrou van Boas en die oumagrootjie van koning Dawid geword het: Rut.

sadok Saam met Abjatar priester in Dawid se hof; uit sy nageslag het die hoëpriesters vanlsraelgestam: 2 Samuel 15; 17:15; 19:11; 1 Konings 1; 2:26; 1 Kronieke; ens.

sadrag Een van Daniël se vriende in ballingskap in Babel: in die brandende oond gegooi, maar het ongedeerd uitgekom: Daniël 1; 2:49; 3.

safan Skrywer van koning Josia wat aan lg die nuus van die ontdekking van die wetboek gebring het: 2 Konings 22, 2 Kronieke 34.

safpira Saam met haar man Ananias skuldig bevind daaraan dat hulle die kerk wou bedrieg: Handelinge 5.

sagaria Naam van ’n groot aantal persone; veral bekend is die volgende: 1. Die profeet wat saam met Haggai die volk aangespoor het om die tempel te herbou; sy profesieë is in die boek Sagaria opgeteken. 2. Vader van Johannes die Doper: Lukas 1 /1.

saggeus Hoof van die tollenaars wat in Jerigo in ’n boom geklim het om Jesus te probeersien: Lukas 19:1–10.

sallum Selfaangestelde koning van Israel wat slegs een maand lank regeer het: 2 Konings 15:10 ev. Ook ’n ander naam vir Joahas van Juda.

salmaneser Opvolger van Tiglat-Pileser van Assirië wat Samaria ingeneem en die Israeliete in ballingskap weggevoer het: 2 Konings 17.

salome Een van die vroue wat Jesus en sy dissipels in Galilea gevolg het; teenwoordig by die kruisiging en op die opstandingsmôre: Markus 15:40–41; 16:1.

salomo Seun van Dawid; koning in die goue eeu van Israel; begaaf met groot wysheid, bouer van die tempel, skrywer/versamelaar van wyse spreuke: 2 Samuel 12:24; 1 Konings 1–11; 1 Kronieke 22:5–23:1; 28–2 Kronieke 9; Spreuke 1:1; 10:1; 25:1. Geboorte. 2 Samuel 12:24. Gesalf tot mederegent: 1 Konings 1. Gebed om wysheid: 1 Konings 3, 2 Kronieke 1. Bou van die tempel: 1 Konings 6–7; 2 Kronieke 3–4. Inwyding van die tempel: 1 Konings 8, 2 Kronieke 5–7. Besoek van die Koningin van Skeba: 1 Konings 10, 2 Kronieke 9. Dood: 1 Konings 11:43; 2 Kronieke 9:31.

samgar Een van Israel se rigters: Rigters 3:31; 5:6

samuel Rigter en profeet wat Israel se eerste twee konings gesalf het: 1 Samuel 1–4:1; 7–16; 19:18 ev; 25:1; 28. Geboorte:1 Samuel 1. Godpraatmethoin in die tempel: 3. Israel vra vir ’n koning: 8. Samuel en Saul: 9 ev. Samuel salf Dawid: 16. Dood: 21:1. Saul roep Samuel op deur die dodebesweerster van En-Dor: 28.

sanballat Hardnekkige teenstander van Nehemia: Nehemia 2:10, 19; 4; 6.

sanherib Koning van Assirië wat sy leër teen Hiskia in Jerusalem laat optrek het: 2 Konings 18:13 ev: 2 Kronieke 32; Jesaja 36:1 ev.

sara/sarai Vrou van Abraham; op haar oudag word sy moeder van Isak: Genesis 11:29–23:19. Sara gee Hagar aan Abraham: Genesis 16. Die belofte van ’n seun: 18. Geboorte van Isak: 21. Dood: 23:1 ev.

satan Kyk onder Sonde en kwaad in afdeling oor Sleuteltemas.

saul Eerste koning van Israel: 1 Samuel 9:1–31:13. Gesalf as koning 1 Samuel 10. Verwerp van weë sy ongehoorsaamheid: 15. Jaloesie jeens Dawid: 18 ev. Dawid spaar sy lewe: 24; 26. Raadpleging van die dodebesweerster: 28. Dood: 31 (ook 2 Samuel 1).

saulus Kyk Paulus.

sebna Skrywer, staatsekretaris van Hiskia wat met Sanherib se Assiriese afvaardiging onderhandel het: 2 Konings 18–19; Jesaja 36–37.

sebulon Een van Jakob se 12 seuns: voorvader van een van die stamme van Israel: Genesis 30:20; 49:13.

sedekia 1. Laaste koning van Juda; sy opstand het die aanval van Nebukadnesar en die verwoesting van Jerusalem meegebring: 2 Konings 24–25; 2 Kronieke 36; Jeremia 21; 32; 34; 37–39; ens. 2. Vals profeet in die tyd van Agab: 1 Konings 22; 2 Kronieke 18.

sefanja Profeet wie se profesieë in die boek Sefanja opgeteken is.

sefas Kyk onder Petrus.

sem Een van Noag se drie seuns; voorvader van ’n aantal volke: Genesis 6:10–10:31.

serag Etiopiër wat Juda binnegeval het, maar deur Asa verslaan is: 2 Kronieke 14:9–15.

sergius paulus Goewerneur van Siprus wat versoek het om Paulus se boodskap te hoor: Handelinge 13:7 ev.

serubbabel Leier ten tyde van die terugkeer uit ballingskap en met die herbou van die tempel: Esra 2:2; 3–5; Haggai; Sagaria 4.

sesbassar Die skat van die tweede tempel, waarvan hy die fondamente gelê het, isaan hom toevertrou: Esra 1:8 ev: 5:14 ev.

set Seun van Adam en Eva, wat ná Abel se dood gebore is: Genesis 4:25 ev.

siba Amptenaar van Saul wat Dawid van Mefiboset vertel het: 2 Samuel 9, 16.

sigem Prins wat Jakob se dogter Dina onteer het: Genesis 34.

sihon Amoritiese koning, oos van die Jordaan, wat deur die Israeliete oorwin is: Numeri 21.

silas/silvanus ’n Leier van die gemeente in Jerusalem wat saam met Paulus op sy sendingreise gegaan en as sekretaris gedien het vir sommige van die briewe aan die gemeentes: Handelinge 15:22–18:5; 2 Korintiërs 1:19; 1 Tessalonisense 1:1; 2 Tessalonisense 1:1; 1 Petrus 5:12.

silpa Slavin van Lea wat vir Jakob twee seuns gebaar het: Genesis 29:24; 30:9–13.

seméi Benjaminiet wat Dawid gevloek het ten tyde van Absalom se opstand: 2 Samuel 16:19; 1 Konings 2.

simeon 1. Een van Jakob se 12 seuns; voorvader van een van die stamme van Israel; saam met Josef as gysetaar in Egipte agtergelaat: Genesis 29:33; 34:25 ev; 42:24 ev; 49:5 ev. 2. Die godvresende man wat teenwoordig was toe Jesus na die tempel gebring is—sy gebed staan bekend as die Nunc Dimittis: Lukas 2:22–35.

simon 1. Simon Petrus: kyk onder Petrus. 2. Simon, ’n fanatieke yweraar, een van die 12 apostels: Matteus 10:4; ens, Handeling 1:13. 3. Een van Jesus se broers: Matteus 13:55. 4. Simon, die melaatse, in wie se huis in Betanië Jesus gesalf is: Matteus 26:6; Markus 14:3. 5. ’n Fariseër: Lukas 7:40 ev. 6. Simon van Sirene, wat die kruis gedra het: Matteus 27:32; ens. 7. Simon, die towenaar, wat die gawe van die Heilige Gees probeer koop het: Handelinge 8.8. Simon, die leerlooier, in wie se huis in Joppe Petrus ’n gesig gehad het: Handelinge 9:43 ev.

simri Koning van Israel slegs ’n week lank: 1 Konings 16.

simson Baasvegtervan die Israelieteteen die Filistyne in die tyd van die rigters: Rigters 13–16.

sippora Dogter van Jetro; vrou van Moses: Eksodus 2:21; 4:24 ev;18.

sirenius Goewerneur van Sirië toe Jesus gebore is: Lukas 2:2.

sisak Kyk onder Farao.

sisera Kanaänitiese leërhoof wat deur Jael gedood is: Rigters 4–5. So Kyk onder Farao.

sofar Een van Job se drie vriende: Job 2:11; ens/pp320ev.

sostenes Hoof van die sinagoge in Korinte: Handelinge 18:17; miskien dieselfde nrian wat in 1 Korintiërs 1:1 genoem word.

stefanas Korintiese Christen wat deur Paulus gedoop is:1 Korintiërs 1:16; 16:15 ev.

stefanus Een van die sewe manne wat gekies is om om te sien na die praktiese aangeleenthede in die kerk; eerste martelaar vir Christus: Handelinge 6–7.

tabita Kyk onder Dorkas.

tamar 1 Skoondogter van Juda wat vir hom ’n tweeling gebaar het: Genesis 38. 2. Dogter van Dawid wat deur Amnon onteer is: 2 Samuel 13.

teofilus Romein aan wie Lukas sy Evangelie en Handelinge gerig het: Lukas 1:3; Handelinge 1:1.

tera Vader van Abraham: Genesis 11:24 ev.

tomas Een van die 12 apostels: was afwesig toe die ander die opgestane Christus die eerste keer gesien het: Matteus 10:3; ens; Johannes 11:16; 14:5; 20:24 ev.

tiberius Romeinse keiser: Lukas 3:1.

tigikus Christen wat saanri met Pautus na Jerusalem gereis het: het Paulus se briewe saamgeneem toe hy Onesimus na Kolosse vergesel het: Handelinge 20:4; Efesiërs 6:21; Kolossense 4:7 ev: 2 Timoteus 4:12; Titus 3:12.

tiglat-pileser Magtige koning van Assirië na wie Agas hom gewend het om hulp teen Sirië en Israel: 2 Konings 15:29; 16:7 ev; 2 Kronieke 28:16 ev.

timoteus Jong metgesel en medesendingarbeidervan Paulus: later verantwoordelik vir die gemeente in Efese; het twee briewe van Paulus ontvang oor leiding in die kerk: Handelinge 16:1 ev; 17:14; 18:5; 19:22; 20:4; 1 Korintiërs 4:17; 16:10; 2 Korintiërs 1:19; Filippense 2:19ev; 1 Tessalonisense 3:2 ev: 1 en 2 Timoteus; Hebreërs 13:23.

tirhaka Kyk onder Farao.

titus Metgesel en medesendingsarbeider van Paulus; het die verhouding met die gemeente in Korinte weer reggestel; na Kreta gestuur, waar hy ’n brief van advies van Paulus ontvang het: 2 Korintiërs 2:12; 7:6 ev; 8 12:18; Galasiërs 2; 2 Timoteus 4:10; Titus.

tobija Vyand van Nehemia: Nehemia 2; 4; 6, 13.

trofimus Efesiese Christen wat saam met Paulus na Jerusalem gegaan het: Handelinge 20:4; 21:29; 2 Timoteus 4:20.

urija 1. Hetitiese kryger in Dawid se leër; man van Batseba, deur Dawid na sy dood gestuur: 2 Samuel 11. 2. Priester in Jerusalem: 2 Konings 16. 3. Profeet in Jeremia se tyd wat Jojakim laat doodmaak het: Jeremia 26:20 ev.

ussa Man wat aan die ark geraak en gesterf het toe dit van Kirjat-Jearim vervoer is: 2 Samuel 6.

ussia Ander naam vir Asarja.

vasti Koningin wat deur Ahasveros afgesit is: Ester1.

[1]Alexander, David, and Alexander, Pat: Handboek by Die Bybel. electronic edition. Kaapstad : Lux Verbi, 1998, c1986, S. 662
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.