Profesieë oor 2011 en 2012 – Is Hulle Betroubaar?

Prof. Johan Malan, Mosselbaai (Februarie 2011)

Ons leef in ‘n snelveranderende en onvoorspelbare wêreld. Mense van alle tye het altyd gewonder wat die toekoms inhou, en dit is die rede waarom toekomsvoorspellings altyd baie populêr was, ongeag of hulle van ‘n goddelike of okkultiese oorsprong is. Nou, meer as ooit tevore, is daar onheilspellende tekens in die natuur én in menslike samelewings dat daar in die nabye toekoms groot rampe gaan plaasvind. As gevolg hiervan is daar ‘n groot toename in profesieë van allerlei soorte. In baie van hulle word die volgende twee jaar (2011 en 2012) geïdentifiseer as die bestemde tyd vir die vervulling van groot doemprofesieë.
  Die volgende profesie kategorieë word algemeen aangetref en sal geëvalueer word:
1.   Bybelse profesieë wat letterlik vertolk word in die korrekte dispensasionele konteks waarin hulle gegee is.
2.   Verdraaide Bybelse profesieë wat verkeerd geïnterpreteer word as gevolg van die betrokke persoon se onkunde, teologiese eensydigheid of sy voorliefde vir datumbepaling.
3.   Buite-Bybelse profesieë deur Christene wat selfaangestelde profete is en daarop aanspraak maak dat hulle direkte boodskappe van God af ontvang deur visioene, drome, hoorbare stemme en selfs ingewings in hulle harte. Hierdie profesieë word toegevoeg tot dit wat in die Bybel staan, en is in baie opsigte direk in teenstelling met Bybelse profesieë.
4.   Okkultiese profesieë deur profete, spiritiste, fortuinvertellers en waarsêers wat van kristalballe, astrologie, dolosse of ander mistiese metodes van waarsêery gebruik maak.
Dit is kennelik van die grootste belang om seker te maak dat die inligting waarop ons vertrou, van ‘n geloofwaardige bron af kom wat ‘n bewese rekord van vervulde profesieë het. Laat ons hierdie vier kategorieë meer noukeurig ondersoek om hulle egtheid te bepaal.
1. Letterlike Bybelse profesieë
Net die Bybel het ‘n volmaakte rekord van vervulde profesieë. ‘n Groot aantal Bybelse profesieë is letterlik vervul, bv. oor Israel se lang verblyf in Egipte, hulle vestiging in die Beloofde Land, hulle Babiloniese ballingskap van 70 jaar, die eerste koms en kruisiging van die Messias, die vernietiging van Jerusalem en die internasionale verstrooiing van Israel weens die verwerping van die Messias (Gen. 15:13-14; 17:7-8; Jer. 29:10; Matt. 23:37–24:2; Luk. 19:41-44; 21:20-24).
Ons moet ‘n duidelike begrip hê van die volgende dispensasies in die mensdom se heilsgeskiedenis voordat ons probeer om Bybelse profesieë te verstaan en reg te vertolk:
1.   Die dispensa
2.   Die dispensasie van die gewete (voor die vloed).
3.   Die dispensasie van menslike regering (ná die vloed).
4.   Die dispensasie van die wet (Israel in die Ou Testament).
5.   Die dispensasie van genade (die kerk onder die nasies in die Nuwe Testament).
6.   Die dispensasie van die Antichris se regering (direk ná die wegraping van die kerk).
7.   Die dispensasie van die koninkryk (Christus se duisendjarige vrederyk).
Die sewende dispensasie sal deur die ewige staat gevolg word wanneer óf die hemel óf die hel die finale tuiste van alle mense sal wees.
Die meeste Bybelse profesieë is eskatologies en sal in die eindtyd vervul word. Die belangrikste temas van dié profesieë is die herstel van Israel in hulle godgegewe land (Eseg. 11:17), asook die herstel van Jerusalem as hulle hoofstad, die tyd van die benoudheid van Jakob (die verdrukking van sewe jaar wanneer Israel deur die valse messias regeer, mislei en onderdruk sal word – Jer. 30:7; Dan. 9:27), die koms van die Messias gedurende die slag van Armagéddon wanneer Hy sy voete op die Olyfberg sal sit (Sag. 14:4-5), gevolg deur sy duisendjarige vrederyk (Jes. 2:2-4; Sag. 8:21-23; Op. 20:6). In Esegiël 38 en 39 is daar ook ‘n profesie oor ‘n Russies/Arabiese inval in Israel gedurende ‘n sekere stadium van hulle eindtydse herstel.
Die finale fase van die kerkbedeling is ingelui deur die herstel van Israel in 1948, terwyl Bybelse Jerusalem (die Ou Stad) in 1967 herower is en in 1980 as Israel se hoofstad herstel is. Christus se stelling dat Jerusalem deur die nasies vertrap sou word totdat die tye van die nasies vervul is (Luk. 21:24), beklemtoon die belangrikheid van die huidige tyd. Ons is in ‘n oorgangsfase waarin die verstrooide Israel na hulle land teruggebring word in voorbereiding op die finale jaarweek (periode van sewe jaar) in hulle heilsgeskiedenis voor die koms van die Messias (Dan. 9:24-27; Eseg. 37:21).
Aan die begin van die komende jaarweek sal Israel sowel as die ongeredde nasies ‘n verbond sluit met die valse messias (die Antichris). Gedurende hierdie oorgangsfase wanneer Israel en die kerk naas mekaar bestaan, moet lede van die ware kerk gereed maak om die hemelse Bruidegom te ontmoet en dan rekenskap van hulle lewens voor die regterstoel van Christus in die hemel te gee (2 Kor. 5:10). Die lidmate van totaal misleide kerke waarin basiese leerstellings soos die godheid van Christus verloën word, sal agterbly en saam met die wêreld erkenning gee aan die Antichris as die universele, intergeloofsmessias en redder van die mensdom.
Verskeie eindtydse profesieë verwys na die finale fase van die kerk op aarde. Die Here Jesus het in sy profetiese rede gesê dat die kerk van die laaste dae gekenmerk sal word deur groot afvalligheid wat die gevolg sal wees van die misleidende leringe van valse profete en valse christusse, gepaard met verbysterende tekens en wonders (Matt. 24:4-25). Hierdie grootskaalse geestelike verval van die waarheid af sal na die geestelike verdeling van die Christelike kerk lei – ‘n relatief klein groep sal getrou bly aan die waarheid, terwyl die meerderheid só erg mislei sal word dat hulle van die geloof afvallig sal raak, verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, en uiteindelik die Antichris sal navolg (2 Thess. 2:3-4; 1 Tim. 4:1). Die getroues sal deur die wegraping weggeneem word (Luk. 21:36; 1 Thess. 4:16-17), waarna die Antichris geopenbaar sal word (2 Thess. 2:6-8). Die afvallige kerk sal agterbly, die Antichris saam met die res van die misleide wêreld aanbid, en verkondig dat hy ‘n verlosser en vredevors is (Op. 13:3-4).
Die omvang van die daaropvolgende verdrukking onder die Antichris sal wêreldwyd wees en deur middel van internasionale politieke, godsdienstige en ekonomiese instellings funksioneer. ‘n Valse vrede sal gedurende die eerste 3½ jaar van sy sewe jaar lange regering heers, maar gedurende die laaste 3½ jaar sal daar ‘n groot verdrukking wees soos wat daar van die begin van die wêreld af nog nooit was nie (Matt. 24:21-22). Die heerskappy van die Antichris sal ook gepaard gaan met goddelike oordele oor ‘n Christus-verwerpende wêreld, en dit sal die vorm van ongekende natuurrampe aanneem (Matt. 24:7,29-30; Luk. 21:25-27, Jes. 13:9-13; 24:1-6,19-23).
Hierdie groot natuurrampe, tesame met toenemende oorloë, erge hongersnode en pessiektes, sal kort voor die verdrukking begin gebeur en dien as waarskuwings aan die wêreld, asook aan die slapende kerk, van die dreigende oordele van God (Matt. 24:6-7). Diegene wat hulle harte verhard en weier om op hierdie tekens ag te slaan, sal spoedig paniekbevange raak wanneer ongekende rampe die wêreld in die groot verdrukking skud, en donker wolke die aarde oordek. Terwyl geboue rondom hulle begin intuimel as gevolg van reuse aardbewings, sal die vooruitsig op oorlewing skraal wees en mense sal tevergeefs probeer om hulleself van die toorn van die Lam te verberg. Hulle sal terdeë besef dat dit ‘n tyd van goddelike oordele is (Op. 6:12-17; 16:17-21).
Die kerkbedeling is nou in sy finale stadium. Ons weet dit op grond van die teken van Israel se herstel in hulle land (daar sal ook later ‘n geestelike herstel van Israel wees). Hierbenewens is daar ook onheilspellende tekens van ‘n ontluikende nuwe wêreldorde wat volgens Openbaring 13 onder die leierskap van die Antichris sal staan. Die ideologie van globalisme is reeds goed gevestig en dit is nie ‘n vergesogte verwagting nie dat daar spoedig ‘n wêreldregering onder die beheer van ‘n supermens sal wees, saam met ‘n multigodsdienstige vorm van aanbidding onder die leierskap van ‘n gemeenskaplike messias, asook ‘n kontantlose wêreldekonomie wat sentraal beheer sal word.
Hierdie komende leier sal deur Satan bemagtig word (Op. 13:2) en uit die herstelde Romeinse Ryk kom wat histories dele van Wes-Europa, Oos-Europa, Wes-Asië, die Midde-Ooste en Noord-Afrika ingesluit het. Hierdie toekomstige ryk sal terselfdertyd ook ‘n herstelde Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse ryk wees, en uit die Midde-Ooste beheer word (vgl. Dan. 7 tot 9 & 11). Die Antichris word deur Johannes in Openbaring 13:1-2 voorgestel as ‘n dier met tien horings op sy kop (Romeins), die lyf van ‘n luiperd (Grieks), die pote van ‘n beer (Medo-Persies) en die bek van ‘n leeu (Babilonies). Gebeure in Europa en die Midde-Ooste dui almal op ‘n spoedige vervulling van eindtydse gebeure: “En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is” (Luk. 21:28; vgl. Luk. 12:54-56).
Die volgende belangrike profetiese gebeurtenis is die wegraping, gevolg deur die openbaring van die Antichris en die vestiging van sy wêreldregering. Miljoene nominale Christene (insluitend teruggevallenes) uit alle nasies sal verskrik wees deur hierdie apokaliptiese gebeure en dan in ware berou na die Here Jesus kom vir redding. Die gevolg van hierdie geestelike ontwaking en herlewing sal, volgens Openbaring 7:1-8, die redding van 144 000 Jode wees, en hulle opdrag om die wêreld in die afwesigheid van die ware kerk te evangeliseer. ‘n Groot menigte uit alle nasies sal in die daaropvolgende paar jaar gered word (Op. 7:9-17).
Hierdie gebeure is beslis baie naby. Studente van die profesieë moet egter nie só meegevoer raak dat hulle datums vir die wegraping en die openbaring van die Antichris begin bepaal nie – hulle moet ook nie die presiese identiteit van die Antichris probeer vasstel nie. Ons weet nie hierdie dinge nie en moenie daaroor spekuleer nie, omdat dit groot skade aan die geloof van baie mense kan aanrig. Ons het nie die ontnugtering nodig wat uit foutiewe profetiese verwagtings voortspruit nie – ons het net ‘n sterker oortuiging nodig dat die tyd naby is, en dit moet na verskerpte waaksaamheid en meer gebed lei (Luk. 21:34-36).
In verband met datumbepaling moet dit hier genoem word dat, ten spyte daarvan dat die Bybel ondubbelsinnig sê dat ons nie die dag of uur van Christus se koms vir sy kerk ken nie (vgl. Matt. 24:36; 25:13; Hand. 1:7), daar nogtans verwysings is na ‘n laaste geslag wat nie sal verbygaan voordat alle eindtydse gebeure tot en met die verskyning van Christus op die Olyfberg vervul is nie (Matt. 24:34; Luk. 21:32). Daar is verskeie kenners wat beweer dat aangesien ‘n geslag 70 jaar lank is (Ps. 90:10), en die beginpunt daarvan die geboorte van die moderne staat van Israel op 15 Mei 1948 is, hierdie geslag in Mei 2018 sal eindig. Indien sewe jaar vir die verdrukking toegelaat word, beteken dit dat die wegraping op sy laatste in 2011 kan plaasvind.
Ons moet egter hier ‘n versigtige houding inneem. Hoewel dit ‘n feit is dat ons in ‘n gevorderde stadium van die laaste geslag is, sê Psalm 90:10 dat ‘n geslag selfs na 80 jaar verleng kan word. Dit is nie ‘n absoluut vasgestelde tydperk nie, omdat die tydsduur van ‘n geslag kan wissel. In die gelykenis oor die Bruidegom se koms in Matthéüs 25 word aangetoon dat die Bruidegom die tyd van sy koms kan vertraag: “En terwyl die Bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak” (Matt. 25:5). ‘n Geslag kan natuurlik nie buite sy verste grense gerek word nie, en dit beteken dat ons die belofte oor die wegraping in die huidige tyd as ‘n korttermyn vooruitsig moet beskou.
Afgesien van die onsekerheid oor die presiese tydsduur van die laaste geslag, bied die Bybel aan ons ‘n baie duidelike scenario van eindtydse gebeure – die beëindiging van die kerkbedeling deur die wegraping, die openbaring van die Antichris en die begin van sy sewe jaar lange regering, die wederkoms van Christus aan die einde van daardie jaarweek, gevolg deur die vernietiging van die bose magte en die binding van Satan in ‘n bodemlose put (Op. 19:11–20:3). Hierdie gebeure sal gevolg word deur die vestiging van Christus se duisendjarige vrederyk op aarde (Op. 20:6).
Ons het ‘n verpligting om die profetiese woord te verkondig, sodat mense ‘n Bybelse toekomsverwagting kan hê, die goddelose en veranderende wêreld waarin hulle leef, goed kan verstaan, en hulleself daarvan sal weerhou om af te koel in hulle liefde wanneer die goddeloosheid toeneem: “Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby” (Op. 22:10; vgl. Matt. 24:12).
2. Verdraaide Bybelse profesieë
Daar is ‘n groot aantal teoloë, predikante, Bybelstudente en gewone lidmate van kerke wat gereeld verdraaide en hoogs misleidende weergawes van Bybelse profesieë aanbied. Wanneer hulle van die duidelike, dispensasionele raamwerk van die Bybel afwyk, lei dit daartoe dat hulle Bybelse profesieë wat nie saamhoort nie, vermeng en hulle totaal buite hulle konteks verklaar. Hulle beperkte kennis, teologiese eensydigheid of voorliefde vir datumbepaling is vir hulle afwykende gevolgtrekkings verantwoordelik.
Dit moet billikheidshalwe hier genoem word dat nie alle Christene wat verkeerde profetiese verwagtings koester, noodwendig in alle ander opsigte van hulle geloof mislei is nie. Sommige van hulle is ernstige Christene wat ‘n getuienis van wedergeboorte het, ongeag van die feit dat hulle ‘n swak begrip van Bybelse profesieë het. Baie van hulle is opgelei in terme van ‘n teologiese leerstelling waarin daar geen erkenning gegee word aan die herstel van Israel, die koms van ‘n persoonlike Antichris, of die toekomstige duisendjarige vrederyk van Christus nie. Hulle skaal óf die profesieë oor die eindtydse oordele en rampe af na die vlak van simboliese uitsprake, óf hulle verskuif dit terug na historiese tye (preterisme) deur die siening te huldig dat hulle reeds gedurende die vernietiging van Jerusalem in 70 n.C. vervul is. Mense wat nie ‘n duidelike Bybelse verwysingsraamwerk vir eindtydse gebeure het nie, is natuurlik vatbaar vir enige snaakse teorie: as jy vir niks staan nie, sal jy vir enigiets val.
Indien die verskillende dispensasies van die Bybel nie goed verstaan word nie, en die rol van Israel ook nie na behore erken word nie, het mense geen vaste riglyn oor hoe om Bybelse tydperke te bepaal nie. Wanneer daar onkunde oor hierdie belangrike sake heers, kan enige teorie versin word en dit sal deur naïewe gelowiges aanvaar word. ‘n Paar voorbeelde is nodig om hierdie stelling te bewys.
In baie van die kerke wat Calvinisties georiënteer is, word die Augustynse idee aanvaar dat die kerkbedeling terselfdertyd ook die koninkryksbedeling is; daarom word die mening gehuldig dat die kerk geroepe is om die wêreld te regeer. Hulle erken nie Bybelse profesieë wat aandui dat daar in die eindtyd ‘n grootskaalse afvalligheid weg van die waarheid af sal voorkom nie. Hulle erken ook nie die eindtydse herstel van Israel nie, en beweer dat die kerk in die Nuwe Testament vir Israel as God se volk vervang het. Vir hulle kan die kerkbedeling nog eeue of selfs millennia lank voortduur, omdat “een dag by die Here soos duisend jaar is” (2 Pet. 3:8). Profetiese onkunde heers in hierdie kringe, omdat geen teken van die eindtyd deur hulle ernstig opgeneem word nie.
Daar is ook dié Christene (ware sowel as nominale gelowiges) wat subjektief een of ander profetiese tema kies en dit dan verkeerdelik buite sy dispensasionele verband verklaar. Hulle pas dit toe op ‘n totaal verkeerde manier, wat in botsing met ander profesieë is. Snaakse formules en verdraaide historiese feite word versin om hulle teorie te bewys.
Onder die Sewendedag-Adventise (SDA) is daar ‘n misleidende vorm van datumbepaling wat uit ‘n verkeerde verstaan van Daniël se profesieë voortgevloei het. Hulle verklaar die 2300 dae waarin die tempel volgens Daniël 8:14 in ’n verwoeste toestand sou wees, as 2300 jaar. Hoewel hierdie profesie letterlik tussen 170 en 164 v.C. vervul is nadat Antiochus Epifanes die tempel verwoes en Judas Makkabeus dit weer herstel het, is dit steeds die SDA se siening dat die 2300 dae 2300 jaar is wat tussen 457 v.C. en 1844 n.C. verloop het. Op grond van hierdie valse vertolking het hulle ’n sterk saak uitgemaak dat Christus se wederkoms op 22 Oktober 1844 sou plaasvind. Hierdie growwe vergissing het ’n groot knou aan die geloofwaardigheid van hulle eskatologiese boodskap oor die “advent” gegee, maar hulle gaan steeds met hulle onbybelse profesieë voort. Hulle beskou die pous as die Antichris en Sondag-aanbidding as die merk van die dier. Die herstel van Israel asook die wegraping word deur hulle verwerp.
Daar is ‘n ander, baie misleidende poging tot datumbepaling vir die verwagte einde van die wêreld in 2011, wat in die afgelope tyd ‘n taamlike beroering veroorsaak het in die baie plekke waar hierdie siening op groot advertensieborde, oor radiostasies en in pamflette verkondig word. Die verantwoordelike persoon is Harold Camping, ‘n afgetrede ingenieur, wat die eienaar is van Family Radio in Oakland, Kalifornië. Hy het wêreldwye fasiliteite vir radio-uitsendings, insluitend 150 programme in die VSA alleen. Sy boodskappe oor die oordeelsdag word vertaal in verskeie tale in Suid-Amerika, Asië en Afrika, insluitend die swart tale in SA.
In sy boek, The Doomsday Code, verduidelik Camping die sogenaamde ‘kosmiese kalender’ in terme waarvan die aarde in 2011 vernietig gaan word: “Vanaf 21 Mei 2011 sal daar 153 dae van oordele wees waarin byna 7 miljard mense sal sterf. Op 21 Oktober 2011 sal die planeet finaal vernietig word... Daar is baie tydlyne in die Bybel wat bewys dat die einde van die wêreld op 21 Oktober 2011 sal aanbreek. Een van die bekendstes is 1 dag=1000 jaar en 7 dae=7000 jaar, waarvan ons die volgende aflei: Die eerste vernietiging van die wêreld was in 4990 v.C., en die finale vernietiging is: 4990 v.C. + 7000 jaar=2011 n.C.”
Volgens Camping was die skepping van die wêreld in 11013 v.C. en die sondvloed in 4990 v.C. Hy sê die wegraping sal op 21 Mei 2011 plaasvind, gevolg deur vyf maande van oordele wat sal aanhou tot die einde van die wêreld op 21 Oktober 2011 sal aanbreek. Hy sê: “Net voor die vloed het God aan Noag meegedeel dat die vloed oor sewe dae sou begin (Gen. 7:10-16). Hy het die taal van 2 Petrus 3:8 gebruik dat ‘een dag soos ‘n duisend jaar is’. Hierdeur het Hy vir Noag, wat ‘n prediker was (2 Pet. 2:5), gesê: ‘Die mensdom het sewe dae of 7000 jaar om vernietiging te ontvlug.’ Omdat 2011 n.C. presies 7000 jaar is nadat Noag gepreek het, het die Here aan die mensdom ‘n wonderlike aanduiding gegee dat die oordeelsdag in die jaar 2011 sal aanbreek.”
Hopelik sal denkende Christene nie hierdie misleidende teorie ernstig opneem nie. Die datums wat deur Camping bereken is, is absoluut verkeerd. Wanneer Bybelse genealogieë gebruik word, kom mens by ‘n datum van 4004 v.C. vir die skepping van die huidige wêreld uit (niemand weet hoe oud die pre-Adamitiese wêreld was nie – vgl. 2 Pet. 3:5-6) en 2348 v.C. vir die vloed. Hoe Camping die sewe dae wat God vir die diere en agt mense toegelaat het om in die ark te gaan, as 7000 jaar van genade vir die wêreld kan sien, is moeilik om te verstaan. Die wet van God is in 1446 v.C. aan Israel gegee, terwyl die boodskap van God se genade eers in Nuwe Testamentiese tye aan die nie-Joodse volke verkondig is.
‘n Ander probleem wat Camping gehad het, het betrekking op die duisendjarige ryk van Christus wat eers ná sy wederkoms gevestig sal word (Op. 20:4-6). Dit is die een dispensasie in die Bybel waarvan die tydsduur duidelik en letterlik genoem word. Indien ‘n persoon sterk oor die Bybelse chronologie voel, behoort hy ten minste te kan aantoon waar hierdie tydperk begin en eindig. Camping laat egter hierdie toekomstige bedeling, waarna die wêreld deur vuur sal vergaan, buite rekening (2 Pet. 3:10-12; Op. 20:11). Dit is uit Bybelse profesieë duidelik dat die einde van die huidige wêreld meer as ‘n duisend jaar in die toekoms lê. Tussen nou en daardie tyd sal daar eers die sewe jaar lange regering van die Antichris wees, gevolg deur die duisendjarige ryk van Christus vanaf die herstelde troon van Dawid in Jerusalem (Hand. 15:16-17; Jer. 3:17).
Die skade wat deur valse profesieë soos dié van Camping gedoen word, is enorm. Wanneer hulle as vals bewys is (en dit sal nie meer lank wees nie) sal baie mense agnosties raak teenoor die Woord van God, en dan ook die profetiese boodskappe verwerp wat deur studente verkondig word wat getrou aan die Bybel bly. Ons het nie so ‘n “berekende” ondiens aan die Christendom nodig nie. In elk geval is die paniek en emosies wat deur hierdie doemprofesieë geskep word, ook nie nuttig om mense te beweeg om ‘n opregte oorgawe aan Christus te maak nie. Selfs al kom hulle tot bekering, kan baie daarvan weer ongedaan gemaak word wanneer hulle besef dat hulle mislei is.
3. Buite-Bybelse profesieë
Daar is ‘n vinnig groeiende versameling van buite-Bybelse profesieë wat van selfaangestelde profete en profetesse af kom. Hulle maak daarop aanspraak dat God sy wil op ‘n gereelde basis aan hulle openbaar deur visioene, drome en selfs hoorbare stemme wat met hulle praat. Hulle kry ook ingewings in hulle harte wat dan as riglyne aanvaar word oor hoe God wil hê dat sy kinders moet optree. Hulle skram doelbewus van die Bybelse scenario van die eindtyd af weg, want hulle aanvaar nie die geprofeteerde moeilike tye, die groot geestelike afval, die toename in sonde en rebellie, die immoraliteit, die ekonomiese en politieke onrus, en die uiteindelike oordele van God wat met die Antichris se skrikbewind op aarde sal saamval nie. In plaas daarvan handhaaf hulle ‘n visie van groot herlewings en die vestiging van ‘n Christelike ryk op aarde waarin hulle konings en koninginne sal wees wat oor die wêreld regeer, in rykdom en weelde sal leef en deur almal geëer sal word. Hulle visie mag dalk baie goed klink vir hulle betowerde en misleide gehore, maar dit is baie ver verwyderd van wat die Bybel oor die laaste dae sê.
Ons het ‘n baie duidelike opdrag dat ons net die Bybelse scenario vir die eindtyd mag huldig en verkondig. Niks mag van hierdie profesieë weggeneem word nie en daar mag ook niks bygevoeg word nie, ongeag wat die bron van hierdie ander profesieë mag wees (Op. 22:18-19). Baie Christene ignoreer egter hierdie opdrag en verkondig ‘n aanhoudende stroom van buite-Bybelse profesieë wat na bewering van God af kom. Hierdie selfaangestelde profete dwaal ernstig omdat hulle hul eie idees verkondig. Afgesien daarvan dat hulle ander Christene mislei, stel hulle hulself aan die oordele van God bloot. Wat hulle doen, is geen geringe saak nie, maar ‘n skandalige verdraaiing en ontkenning van Bybelse profesieë.
Hulle regverdig hulle profetiese bediening in die lig van ‘n stelling in Amos 3:7 wat lui: “Want die Here doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.” Dit was beslis die geval toe die Bybelboeke geskryf is, maar hierdie besondere gawe het net gefunksioneer totdat die laaste boek van die Bybel in 95 n.C. deur Johannes op die eiland Patmos geskryf is. In daardie stadium is die volle raad van God aan ons verkondig, en het Johannes sy profesieë afgesluit met ‘n streng waarskuwing deur God dat Hy diegene sou oordeel wat tot sy Woord toevoeg, en dat Hy almal uit sy koninkryk sou uitwerp wat enigiets uit sy Woord wegneem (Op. 22:18-19). Die buite-Bybelse profete, asook almal wat aspekte van God se Woord ontken, bewandel ‘n gevaarlike pad.
Die koninkryk wat hierdie profete verkondig, word gebaseer op beloftes van groot seën wat op alle nasies uitgestort sal word tydens die duisendjarige vrederyk van Christus (Jes. 2:2-4; 11:6-9; Jer. 3:17; Sag. 8:20-23). Hulle pas hierdie beloftes verkeerdelik op die kerkbedeling toe, en beskou dan ‘n wêreldwye herlewing as die pad wat na hierdie utopia sal lei. In die huidige bedeling is ware Christene egter nie konings en koninginne nie, maar vreemdelinge en bywoners in ‘n vyandige wêreld – ons is soldate vir die kruis, wat die volle wapenrusting van God moet aantrek sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel (Ef. 6:11). Die Here Jesus het ons verlos uit die huidige bose wêreld omdat die hele wêreld in die mag van die Bose lê (Gal. 1:4; 1 Joh. 5:19). Ons bly egter in die bose wêreld aan as verlostes. In hierdie bedeling word net ‘n klein minderheid van die mensdom gered (Luk. 13:24) omdat die meeste mense die duisternis liewer het as die lig (Joh. 3:19). Dit is ‘n harde en moeilike taak om die evangelie te verkondig, en dit sal nie help om ongekende herlewings te belowe waarin feitlik alle mense op aarde na kerke toe sal stroom nie.
Buite-Bybelse profesieë oor hierdie groot, eindtydse herlewing is gerig op ‘n uitdaging aan kerke om hulle horisonne te verbreed, hande met mekaar te vat, en die Here vir ‘n groot deurbraak te vertrou sodat daar ‘n einde aan sonde, bose regerings, oorlogvoering, lyding, armoede, siekte, en slegte verhoudings tussen mense kan kom.
Daar is baie sulke profete in Suid-Afrika, en hulle hou aan om elke jaar hierdie verwagte groot herlewing te profeteer. Grootse profesieë is vir 2011 uitgespreek. ‘n Koördinerende webtuiste is geskep om gereeld hierdie profesieë te publiseer in ‘n poging om meer vennote vir hulle koninkrykstrategie te lok. Die naam van die webtuiste is www.firetrails.co.za en hulle mikpunt is om ‘n volhoubare, Bybelse transformasie te skep. Sommige van hulle bekende vennote is die volgende: Campus Crusade for Christ, Christian Democratic Party, Finesse, Global Day of Prayer (Graham Power), Isak Burger (AGS), Jerigo Mure (Bennie Mostert), Juig/Joy, Justus Tsungu Ministries, Manne van die Woord, Morelettapark Kerk, Radiokansel, Radio Tygerberg 104 FM, en Unashamedly Ethical.
Fire Trails verteenwoordig ook verskeie ander koninkryksgeoriënteerde bedienings, en hulle beplan om Suid-Afrika deur middel van “’n tsunami van Christelike stemme” te verander. Hulle sê: As die Christene in ons land almal uit een mond kan praat, sal daar ‘n onmiskenbare fisiese manifestasie wees van iets wat ons nooit gedink het ons sal dit in Suid Afrika sien nie – sigbare eenheid in die liggaam van Christus! Hiervoor sal dit nodig wees dat elke Christen alle ander Christene rondom hom of haar sal mobiliseer sodat almal tot die oortuiging kan kom om op 15 Februarie 2011 deel van hierdie beweging te word... Die doel is om ‘n eendragtige stem te hê wat die wêreld sal wegblaas sodat elke geredde of ongeredde persoon in hierdie land van hulle standpunt kennis sal neem, ongeag waar hulle die dag deurbring.”
Elza Meyer brei verder hierop uit: “Ek glo die Here het ons geroep om vanaf 5 Maart tot 16 April 2011 Fire Trails van Kaapstad af uit te stuur. Die vertrekpunt van Fire Trails se sending sal Kaapstad-stadium wees, op die naweek van 5 Maart 2011. Die verskillende paaie sal deur geestelike leiers gelei word, en van dorp na dorp gaan. Toe ek hierdie onderwerp met Bennie Mostert [van Jerigo Mure] bespreek het, het hy my oor soortgelyke profesieë ingelig waarin die Fire Trails voorspel is. Ek het in diepe verwondering oor God se grootheid gesit en luister!”
Hierdie is deel van ‘n ekumeniese veldtog om die koninkryk van God sigbaar in te lui. Buite-Bybelse profesieë is aan die orde van die dag in hierdie beweging. Emma van der Walt, ‘n Lewende Woord-prediker, is ‘n erkende profetes in die beweging. Sy noem Reinhard Bonnke, Smith Wigglesworth en Kathryn Kuhlman as drie van haar rolmodelle. Sy sê, onder andere:
“Ek glo die Here sê aan Suid-Afrika dat daar in 2011 groot veranderings in hierdie land gaan plaasvind. Ek voel die Here sê dat daar tye van oorvloed gaan aanbreek... Ek sien ‘n groot oop deur, en hierdie geopende deur sal God se voorsiening vir die kerk in Suid-Afrika wees. Ek sien voorsiening wat aan die kom is, en ek sien buitelandse geld. Ek sien internasionale voorsiening wat na hierdie land toe stroom, omdat daar mense sal wees wat sal belê in wat God in hierdie land doen. Ek sien dat die geld nie vir die regering is nie; dit is nie vir die sakesektor nie; dit is vir die Kerk. Ek sien geld wat instroom, ek sien verskillende geldeenhede wat in die land inkom. Ek hoor die Here sê dat dit is om herlewing te bring; dit is om baie van die Here se werk in hierdie land te finansier, en ek sien dat die werk ook hoër op in Afrika sal uitbrei... Ek voel die Here sê baie duidelik: ‘Daar sal tekens en wonders wees wat hier sal begin, maar julle sal die volheid daarvan nie in hierdie land alleen sien nie. As julle gehoorsaam bly, en soos wat Ek my gesante verder uitstuur, sal julle ‘n verdieping van geestelike gawes sien; julle sal ‘n vermenigvuldiging van gawes hoër op in Afrika sien. Julle sal sien dat my wonderwerkende hand in beweging kom en skud om sekere dinge uit die weg te ruim en mense uit die vestings van die vyand te verlos’.”
Daar is verskeie opregte Christene wat by hierdie beweging betrokke is, wat graag wil sien dat ‘n groot aantal mense gered word en sodoende die Christelike kerk sal vergroot. Dit is egter baie duidelik dat die buite-Bybelse boodskappe waarop hulle ag slaan, nie eg is nie. Hulle jaag ‘n mensgemaakte droom na wat spoedig vernietig sal word deur die harde werklikheid van die eindtydse gebeure wat hulle verkies om te ignoreer. Hulle vermy absoluut die boodskap van Bybelse eskatologie en verwys amper nooit na die wederkoms van Christus nie. Die sigbare ekumeniese eenheid wat hulle bevorder, is veel meer op menseverhoudings gebaseer as op ‘n verbeterde mens-God-verhouding. Ware heiligheid kan nie op hierdie manier bevorder word nie. Die Heilige Gees het nie die monstering van menslike magte nodig wat in ‘n eenheidsverband met mekaar optree, om dramatiese openbare stellings oor God se koninkryk te maak nie. Wie gaan die skuld kry as hierdie beloftes nie vervul word nie?
Werklike en standhoudende geestelike verandering vind in die harte van individue plaas, en hulle sal toenemende vyandigheid en verwerping deur ‘n bose wêreld ervaar. Daar sal ‘n groter polarisasie tussen goed en kwaad wees, eerder as ‘n beweging om die hele land oor te neem. Christus het gesê: “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, em elkeen te vergeld soos sy werk sal wees” (Op. 22:11-12).
Volgens die Bybel sal daar ‘n groot geestelike afval in die finale stadium van die kerkbedeling plaasvind (Matt. 24:11-12, 2 Thess. 2:3; 1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:1-5 & 4:2-4; 2 Pet. 2:1-2). Ons moet van hierdie profetiese waarskuwings kennis neem en seker maak dat ons nie mislei word nie (Matt. 24:4-5). Ons word geroep om te skyn soos ligte te midde van ‘n krom en verdraaide geslag (Fil. 2:15). Die volgende groot geestelike ontwaking waarin miljoene mense gered sal word, sal eers ná die wegraping gedurende die verdrukking plaasvind (Op. 7:9-17). Misleide Christene in afvallige kerke sal dan ernstige aandag aan God se Woord gee, hulle sondes bely en in benoudheid na Hom roep vir genade om hulle siele te red.
4. Okkultiese profesieë
Daar is baie profete, waarsêers, en spiritiste wat okkultiese metodes van waarsêery gebruik om kennis oor die toekoms te bekom. Hieronder is kristalballe, dolosgooiery, sterrewiggelary, die raadpleging van waarsêende geeste, ens. Uit ‘n Bybelse oogpunt is hulle valse profete wat op die mistiese kragte van die duisternis staat maak om hulle voorspellings te doen. Hierdie gebruike word gewoonlik aan heidense gelowe en kulture verbind. ‘n Paar uitstaande voorbeelde van sulke profesieë word aangebied op die webtuiste www.2012danger.com/. Verskeie ander webtuistes bied soortgelyke profesieë aan. In baie van hulle word 2012 uitgesonder as ‘n jaar van vernietiging vir die planeet aarde, met slegs ‘n klein aantal mense wat die vreeslike rampe sal oorleef. Hierdie gelukkiges sal dan almal saam in ‘n utopia leef en met ‘n nuwe bedeling van menslike geskiedenis begin.
Die Asteekse en Maja kalenders
Die Asteekse (Aztec) kalender word aan die godheid Tonatiuh verbind, en is in verskillende vorms vir meer as 2000 jaar lank gebruik. Een van die profesieë van hulle god lui: “Ná dertien hemele van afnemende keuse, en nege helle van toenemende vernietiging, sal die boom van die lewe weer bloei en vrugte gee soos nooit tevore in die hele skepping nie, en daardie vrugte sal die nuwe gees van die mensdom wees.”
In die mitologie van die Asteke (‘n Indiaanse stam wat in Mexico gewoon het) het die eerste tydperk in die geskiedenis geëindig toe die mense deur diere opgevreet is. Die tweede tydperk is deur wind beëindig, die derde deur vuur en die vierde deur water. Die huidige, of vyfde tydperk, word Nahui-Olin (die Son van Aardbewings) genoem, dit het in 3113 v.C. begin en sal op 24 Desember 2011 eindig. Dit sal die laaste vernietiging van menslike lewe op aarde wees.
Die kalender van die Majas (ook ‘n Indiaanse stam) word in sewe tydperke van menslike geskiedenis verdeel. Die vierde tydperk het in Augustus 1987 verstryk. Die Maja kalender eindig op 23 Desember 2012, en baie min mense sal die rampe van daardie tyd oorleef. In die vyfde tydperk sal die mens sy geestelike bestemming besef. In die sesde tydperk sal ons besef dat God in ons woon, en in die sewende tydperk sal ons só geestelik wees dat ons telepaties sal wees.
‘n Amerikaanse spiritis (psychic)
‘n Jong Amerikaanse seun het van sy gawe van profesie bewus geword en ‘n beskrywing daarvan aan 2012danger.com gestuur. Hy voorspel groot rampe vir 21 Desember 2012 en verduidelik die bron van sy inligting só:
“Toe ek begin het om my gawe te beoefen, het ek ‘n visioen gehad. Ek het in my kamer gesit en TV kyk, en ek wou net met my huiswerk begin toe ek in ’n transtoestand beland het. Dit was asof ek gedroom het; dit was 21 Desember 2012, maar terselfdertyd was ek nog bewus van wat om my aangaan, en ek het voortgegaan om TV te kyk. Ek het my eie stem én iemand anders se stem gehoor wat vir my gesê het: ‘dit is nie die einde nie, dit is net ‘n toets.’ Aanvanklik was ek verward, maar later het ek verstaan wat die stemme vir my probeer sê, omdat die datum 21.12.2012 voor my oë geflits het. Toe was dit skielik asof ek in die ruimte verkeer het en ek kon die aarde onder my voete sien. Ek het afgekyk en verskeie draaikolke van wolke oor die see gesien; dit was orkane. Ek is nie seker of ek drie of vyf gesien het nie, maar dit was meer as een. Dit het ook vir my voorgekom of die aarde deur een of meer aardbewings geskud word.
“Dit het meer as drie jaar gelede gebeur... Ek is seker dat 21 Desember 2012 nie die einde van die wêreld sal wees nie, maar net ‘n toets wat God aan ons gaan stuur. Hy wil sien of ons onsself kan beskerm teen dit wat Hy oor ons gaan stuur. Almal wat gaan sterf, sal diegene wees wat Hy nie sterk genoeg sal ag om te laat bly lewe nie. Ek skryf hierdie as ‘n brief aan al die heldersiendes (psychics). Ons moet saamstaan om soveel as moontlik mense te beskerm. Ons hoef nie onsself bekend te maak nie, maar ons moet ons geliefdes beskerm.
“Die eenvoudigste manier om dit te doen, is om te leer om ‘n skild deur energie te bou. As jy hierdie kuns bemeester het, hoef jy bloot net ‘n skild rondom jou gesin se huishouding te bou. Enigeen wat die mag van telekinese het (die vermoë om voorwerpe sonder aanraking in beweging te bring), kan energie manipuleer wat sal verhoed dat enigiets jou of jou gesin tref. As jy iewers naby water is, kan jy die energieveld wat rondom water is, beheer. Daar is ook die energie van rotse, lug en vuur. Dit herinner dalk baie aan tekenprente, maar dit kan werk. Laat weet my asseblief wat julle hiervan dink, want ons moet ons wêreld beskerm.”
Planeet X en 2012 rampe
Monica Who skryf in 2012danger.com:
“In die donker dae van die winter is die son op sy gevaarlikste. Hulle sê dit sal ook die geval wees wanneer Planeet X, of Die Vernietiger, ons sonnestelsel [vroeg in 2012] sal binnekom. Wanneer Planeet X aktief raak, selfs net vir ‘n kort rukkie terwyl dit die son nader, sal dit lyk of ons twee sonne in die lug het! Dit sal rampe naby die ewenaar veroorsaak, en ook in die suidelike helfte van die Verenigde State. Die grootste gedeelte van Suid-Amerika en Afrika sal ook geraak word. In Afrika sal daar droogte en hongersnood wees wat veel erger is as in die verlede. In Sjina en die grootste deel van Asië sal voëlgriep baie mense, vee en wilde diere doodmaak voordat die tsunami’s en moesons kom. Daarna sal die son hierdie gebied in die tweede helfte van 2012 verskroei, sodat die meeste van die mense daar sal sterf. Sommige van hulle sal noordwaarts vlug en oorleef.
“Plekke soos Australië en Nieu-Seeland sal nie veilig wees nie, omdat hulle ook in die winter aan die sonlig blootgestel is. Die mense daar sal waarskynlik gou sterf. Bly in 2012 weg van berge en kusgebiede af, omdat groot aardbewings die voorkoms van vastelande gaan verander. Dit sal die veiligste op die hooglande wees. Plekke met gletsers en varswaterstrome sal die beste wees. Siberië sal ook ‘n goeie plek wees. Die Russiese Federasie sal dominant wees nadat Amerika deur die son uitgebraai sal word – of moontlik twee sonne indien Planeet X ‘n bruin dwerg is. Gaan na ‘n plek toe waar jy maklik vars groente en bessies kan kweek, en maak seker dat mere met vis, asook natuurlike voedselbronne, gedurende oorlewingstye beskerm word... Die meeste van die wêreld se regerings sal tot ‘n val kom, en daar sal nie stabiele ekonomiese stelsels wees nie...
“Teen 2017 sal dinge weer aansienlik beter wees. ‘n Verbintenis tot eensgesindheid sal ‘n beproefde pad na vrede wees. Dit beteken nie dat godsdiens en spiritualiteit gedurende hierdie troebel tye verlore sal gaan nie, maar dit is eerder ‘n geval dat die mensdom – of wat daarvan oor is – sal evolueer... Die oorlewendes sal die werkers van lig wees, energiegenesers, filosowe, leermeesters, ontdekkers, ingenieurs, die beste wetenskaplikes, ens. Ná 2017 sal mense weer kinders kan hê. Teen daardie tyd sal boerdery weer moontlik wees, terwyl vrye energie en elektrisiteit oral op aarde beskikbaar sal wees omdat hernubare bronne soos sonkrag, wind, getygolwe en aardhitte gebruik sal word. Mense sal saamwerk om weer ‘n gemeenskapslewe op te bou nadat tweederdes van die wêreldbevolking uitgewis is.”
Nostradamus oor 2012
Die volgende oorsig oor die profesieë van Nostradamus vir 2012 verskyn op die webtuiste www.december2012endofworld.com/nostradamus-2012:
Nostradamus het in ‘n kriptiese styl geskryf en sy kwatryne moet geïnterpreteer word. Baie mense het egter gevind dat sy voorspellings akkuraat is, daarom word sy voorspellings hoog aangeslaan deur astroloë en ander mense in okkultiese kringe.
2012 Nostradamus voorspellings het baie in gewildheid toegeneem, eerstens omdat hierdie jaar nou baie naby is, en tweedens omdat dit lyk of sy voorspellings ooreenstem met ander bronne soos die Bybel, die Maja-kalender, Gnostiese tekste, ens. Dit moet egter in gedagte gehou word dat Nostradamus se voorspellings nooit baie duidelik is nie omdat hy in simboliese taal skryf en verskillende mense hierdie simbole op verskillende maniere verklaar. Hoewel dit die geval is, is baie van sy voorspellings korrek geïnterpreteer, bv. dié oor die Tweede Wêreldoorlog, Hitler, ens. Om hierdie rede is daar baie belangstelling in Nostradamus se voorspellings vir 2012, omdat baie mense glo dat dit vervul sal word.
Nostradamus se voorspellings vir 2012 skilder ‘n donker prentjie van grootskaalse verwoesting wat deur ‘n komeet veroorsaak sal word. Dit is nie duidelik of hierdie komeet die aarde sal tref of net baie naby aan die aarde verby sal beweeg en dan reuse aardbewings en ander rampe sal veroorsaak nie. Al die vertolkers van sy kwatryne is dit egter eens dat hierdie komeet iewers in Desember 2012 sal kom. Nostradamus skryf in een van sy kwatryne: “In die lug sal daar ‘n groot vuur gesien word wat ‘n stert met baie vonke agter hom aantrek.” Dit dui duidelik op ‘n komeet, en verskeie mense is van mening dat dit ‘n baie grote sal wees. Sommige interpreteerders meen dat die komeet net ‘n bietjie kleiner as Jupiter sal wees. Indien só ‘n komeet naby aan die aarde verbygaan, sal die effek van sy aantrekkingskrag die vlak van die oseane laat styg en ook aardbewings veroorsaak.
‘n Ander teorie is dat selfs al beweeg die komeet net naby aan die aarde verby, dit ‘n asteroïed uit sy baan kan laat beweeg sodat dit die aarde tref. Só ‘n botsing sal die krag van verskeie kernbomme hê en geweldige vernietiging veroorsaak. Sommige mense voorspel dat die supermoondhede van die wêreld kernmissiele sal afvuur om die asteroïed in die ruimte op te breek, maar dan sal daar nog steeds ‘n stortvloed brandende fragmente daarvan op die aarde val.
Die 2012 voorspellings van Nostradamus dui ook daarop dat as gevolg van die groot verwoesting wat deur die komeet veroorsaak sal word, daar wydverspreide anargie in sekere lande kan intree wat deur ander uitgebuit kan word en selfs na ‘n derde wêreldoorlog kan lei. Een van die kwatryne lui: “Die koning van verskrikking sal uit die lug kom. Hy sal lewe na die koning van die Mongole bring.” Hierdie reël is vertolk as ‘n aanduiding dat Sjina as gevolg van die koms van die komeet in prominensie sal toeneem, en in ‘n poging om opperheerskappy te verkry, ander lande sal begin aanval.
Hierdie voorspellings van Nostradamus gee ook ‘n aanduiding van die lotgevalle van sekere nasies, asook hoe lank die komeet in die lug gesien sal kan word. Hy sê: “Die groot ster sal vir sewe dae lank blink,” bedoelende dat die komeet vir sewe dae en nagte lank baie naby aan die aarde sal wees. Hy sê verder: “Die groot hond sal in die nag huil wanneer die groot pous van land verander.” Die groot hond word gesien as ‘n verwysing na die Verenigde Koninkryk, en hierdie reël dui op sy vernietiging. Die verskuiwing van die pous dui op die vernietiging van Rome. (Einde van aanhaling).
Dit moet onthou word dat die voorspellings van Nostradamus inderdaad baie kripties is, en dus oop vir verskillende vertolkings. Baie daarvan is nooit vervul nie, veral dié wat op die einde van die vorige millennium betrekking het.
Avatar
2012danger.com sê: “Avatar is een van die mees suksesvolle films van alle tye. Dit het ‘n boeiende storielyn, opwindende aksie, en leer ‘n wonderlike les. Nogtans rapporteer die media oral in die wêreld dat mense aan depressie ly nadat hulle die film gesien het. Waarom? Ons glo dat James Cameron die kosmiese bewussyn van mense laat ontwaak het, op grond waarvan hulle hul verlede kan onthou en ook van hulle toekoms bewus kan raak. Om al die skoonheid in wonderlike 3D te sien van die plek vanwaar ons kom, het ‘n byna vernietigende verlange na ons werklike lewens geskep. Avatar was dalk ‘n bietjie té werklik vir dié mense wat gesê het dat hulle depressie en selfmoordneigings gehad het nadat hulle die film gesien het, omdat hulle daarna verlang om die skoonheid van die vreemde wêreld van Pandora te geniet... 2012 sal ‘n terugkeer na ons werklike tuiste en bestemming bring. Ons nooi almal uit om burgers van die Nuwe Aarde te word...”
Die Xhosa doemprofetes: Nongqawuse
Valse profete en spiritiste wat mense tot op die punt van selfvernietiging mislei, is geen nuwe verskynsel in die geskiedenis nie. Die Xhosa volk in die Oos-Kaap van Suid-Afrika (die voormalige Transkei) het meer as 150 jaar gelede tot hulle eie smarte na die raad van ‘n jong doemprofetes, Nongqawuse, geluister. Dit het na die onnodige dood van duisende mense en vee gelui. Die Wikipedia artikel, Nongqawuse, verduidelik hierdie tragedie só:
“In April of Mei 1856 het die tienderjarige Nongqawuse en haar vriendin, Nombanda, gaan water haal in ‘n poel naby aan die mond van die Gxarha-rivier. Toe sy teruggekeer het, het Nongqawuse aan haar oom en voog, Mhlakaza, ‘n Xhosa divineerder, gesê dat sy drie van haar voorouergeeste ontmoet het. Volgens haar het die geeste aan haar gesê dat die Xhosa volk al hulle oeste en beeste, wat die bron van hulle rykdom en voedsel was, moes vernietig. In ruil hiervoor sou die geeste die Britse setlaars [al die wit mense] in die see jaag. Die Xhosas sou dan in staat gestel word om hulle graanskure te vul en ook hulle krale met meer en mooier beeste te vul.
“Mhlakaza het hierdie profesie aan opperhoof Sarhili herhaal, en hy het al sy volgelinge beveel om uitvoering aan die profesie te gee. Dit het na die doodmaak van vee [en die verbranding van graan en landerye] gelei. Die waansinnige veldtog om al die vee dood te maak, was nie net beperk tot Sarhili se eie stam, die Gcaleka nie, maar het na die hele Xhosa volk uitgebrei. Historici beraam dat die Gcaleka alleen tussen 300 000 en 400 000 beeste doodgemaak het.
Nongqawuse het voorspel dat die voorvaders se belofte vervul sou word op 18 Februarie 1857, wanneer die son rooi sou wees. Op daardie dag het die son by sy opkoms presies dieselfde kleur as al die ander dae gehad, en hierdie profesie is nooit vervul nie. Aanvanklik het Nongqawuse se ondersteuners diegene blameer wat nie aan die opdrag uitvoering gegee het nie, maar later het hulle teen haar gedraai. In die nadraai van die krisis het die bevolking van die Xhosa gedaal van 105 000 tot minder as 27 000 as gevolg van die hongersnood... Nongqawuse is deur die Britse owerhede in hegtenis geneem en in ‘n gevangenis op Robbeneiland geplaas. Ná haar vrylating het sy op ‘n plaas in die Alexandrië distrik van die Oos-Kaap gewoon waar sy in 1898 oorlede is.
Gevolgtrekking
Die groot aantal profetiese boodskappe deur ware Christene, misleide Christene, asook die baie spiritiste en waarsêers van die nie-Christelike wêreld, is meer as genoeg om enige oningeligte persoon te verwar. Die oplossing is nie om alles te ignoreer en te bestempel as ongegronde spekulasie of vrye vlugte van mense se verbeelding nie. Daar is net eenvoudig té veel tekens van naderende onheil om alle waarskuwing weg te vee en die utopiese of koninkryk-nou beloftes van misleide gelowiges aan te hang. Sekere feite moet ter harte geneem word indien ons staande wil bly in die moeilike tye voor die verdrukking, en dan uiteindelik die goddelike oordele te ontvlug wat uitgegiet gaan word tydens die donkerste uur van die menslike geskiedenis. Hierdie komende donker tyd word beskryf as “’n groot verdrukking soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie” (Matt. 24:21).
Daar is net een bewese en foutlose profetiese scenario wat tot die mens se beskikking is, en dit is die Bybel. Wanneer die eenvoudige waarheid ontdek is om hierdie profesieë in die dispensasionele verband te verklaar waarin hulle gegee is, kan selfs ‘n kind verstaan wat die Bybel voorspel. Ons het nie geleerde teoloë, wiskundiges en wetenskaplikes nodig om hierdie profesieë te ontrafel en moeilike formules uit te werk om by sekere datums uit te kom nie.
Die basiese profetiese scenario vir die eindtyd beklemtoon die groot afval in die Christelike kerk, asook die herstel van Israel, in ongeloof, in die land van hulle vaders – onderweg na die tyd van die benoudheid van Jakob in die verdrukking (Jer. 30:7). Die kerk is saamgestel deur wyse sowel as dwase maagde (vgl. Matt. 25:1-13), van wie slegs die wyses die hemelse Bruidegom sal ontmoet wanneer Hy hulle kom haal. Hulle sal na hul hemelse tuiste geneem word (Joh. 14:2-3; 1 Thess. 4:16-17). Die dwase maagde sal agterbly en óf ‘n verbond met die Antichris sluit, óf hom verwerp en gered word deur hulleself aan die ware Messias oor te gee.
Die daaropvolgende verdrukking van sewe jaar sal in twee helftes verdeel word, waarvan die eerste 3½ jaar deur ‘n valse vrede en eenheid op aarde gekenmerk sal word omdat die hele wêreld die valse messias sal aanbid (Op. 13:3-4). Die tweede 3½ jaar word as die groot verdrukking beskryf, en dit sal ‘n tyd van ongekende natuurrampe, hongersnode, aardbewings en pessiektes wees, gevolg deur die oorlog van Armagéddon.
Selfs al vind die wegraping spoedig plaas (en dit is baie moontlik), kan die groot rampe wat sommige “profete” voorspel, onmoontlik nie in 2011 of 2012 plaasvind nie. Volgens die Bybel sal rampe van ‘n groot omvang eers naby aan die einde van die sewe jaar lange verdrukking plaasvind (vgl. Op. 16), en hierdie sewe jaar het nog nie eers begin nie.
‘n Einde van die wêreldscenario is nóg baie verder in die toekoms en sal eers ná Christus se duisendjarige vrederyk gebeur. Die okkultiese kalenders oor die einde van die wêreld, waaroor selfs in Hollywoodfilms ‘n groot ophef gemaak word, is benewens misleidende besonderhede ook meer as ‘n duisend jaar uit in hulle berekening. Oor al hierdie valse profesieë kan gesê word wat die Bybel ook oor sterrewiggelary sê:
“Tree tog op met jou besweringe en met die menigte van jou towerye waarmee jy jou vermoei het van jou jeug af; miskien kan jy iets uitrig, miskien kan jy skrik aanjaag! Jy het jou vermoei met die menigte van jou planne; laat hulle tog optree en jou red – die wat die hemel indeel, die sterrekykers wat elke maand laat weet wat oor jou sal kom. Kyk, hulle het geword soos stoppels, vuur het hulle verbrand; hulle kan hulself nie red uit die mag van die vlam nie – dit is geen kool om by warm te word nie, geen vuur om daarvoor te sit nie!” (Jes. 47:12-14).
Die waarsêers en spiritiste wat waarsêende geeste of die geeste van hulle voorvaders raadpleeg, is eweneens met die werke van die duisternis besig: “Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan – wat met waarsêery, goëlery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here ’n gruwel” (Deut. 18:10-12).
Gebruike van hierdie aard is nie net tot die inheemse kulture van Afrika beperk nie. Daar is ook blanke spiritiste wat die afgestorwenes raadpleeg en gewilde TV-programme hieroor aanbied. Hierdie dinge is vir die Here ‘n gruwel, omdat sulke mense geeste raadpleeg eerder as om die Here te raadpleeg. Dieselfde geld vir profesieë. Moenie na waarsêers gaan, na spiritiste, na fortuinvertellers, na sterrewiggelaars of na kristalkykers soos wat Nostradamus ook was nie. Volgens die HAT is ‘n kristalkyker “’n Persoon wat in ‘n kristal staar met die doel om deur hallusinasies ‘n beeld van die toekoms te kry.”
Wat moet ons dan doen? Die basiese raad is: lees net jou Bybel sowel as goeie kommentare en boeke wat die premillennialistiese siening van Bybelse profesieë onderskryf, sowel as ‘n voorverdrukking wegraping. Die bedeling van die koninkryk is nog toekomstig, ná die koms van die Koning, en ons kan dit onmoontlik nie deur menslike pogings vervroeg en tydens die kerkbedeling al instel nie – ongeag hoe baie buite-Bybelse profesieë daar aan ons opgedis word deur geesdriftige aanhangers van ‘n transformasiebeweging.
As ons waarlik weergebore Christene is wat heiligmaking ernstig nastreef, sal ons beslis onder diegene wees wat die komende verdrukking ontvlug. Dit is die goeie nuus van Bybelse profesieë. Dit is nie alles net doemvoorspellings nie: die Bybel het baie goeie nuus vir gelowiges en baie slegte nuus vir ongelowiges wat weier om hulle te bekeer. Neem hiervan kennis en rig jou lewe daarvolgens in.
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.