Die laaste dae: Nie ‘n Toets van KENNIS nie maar van GELOOF

Deur Danny Isom.

“Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie
mense af. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook dié van daardie manne geword het.” (2 Tim. 3:1-9) 

Ek het nog nooit getwyfel dat sonde en boosheid en al die aspekte daarvan gaan toeneem soos wat die Dag van die Here se Wederkoms nader kom nie. Die Skrifte waarsku ons dat in laaste dae voor Christus se wederkoms ‘n ernstige toenemende wraak oor die aardbewonders gaan kom deur Satan wanneer God hom uit die hemel op die aarde uitgewerp het. 

Soos wat ek oud geword en die Skrifte oor hierdie dinge bestudeer het- het ek altyd gewonder hoe ernstig dinge vir mense in die Laaste Dae op hierdie aarde gaan wees wat nie die Here Jesus ken nie.  Maar wat ek in my jongdae nie besef het nie, wat nou vir my baie duidelik begin word, is dat alles wat Jakobus gesê het alreeds besig is om te gebeur, en dit is nie net van toepassing op ongelowiges nie.

Elke gedrag patroon wat Paulus hier genoem het is  duidelik sigbaar onder baie mense van ons tyd wat daarop aanspraak maak dat hulle toegewyde “Christene” is, en dit is mense met geestelike insig en kennis. Ek wonder of daar vandag ‘n Bybelse gelowige, wedergebore Christen is wat nie hierdie duidelike tekens van die Groot Afval kan sien nie? ‘n Belangrike teken dat die Wederkoms van Christus baie naby is. As ‘n ingeligte persoon weet ek dat wanneer:  “— hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.” (Luk. 21:28) 

Ons geloof is veronderstel om versterk te word soos wat ons sien wat om ons besig is om te gebeur. Maar in alle eerlikheid, ek het al begin dink daar is iets ernstig met my verkeerd. Vir die grootste gedeelte van my lewe was ek maar ‘n mens wat altyd probeer het om mense op te beur, maar vandag is ek niks meer as ‘n depressiewe grensgeval nie. Ek erken openlik dat ek nie die Wederkoms van die Here kan verkondig nie omrede al die korrupsie en afvalligheid van God se  mense. Elke nuwe sondige uitvindsel wat die kerke oorstroom ontstig my; elke prediker wat altyd vas gestaan het in die Woord van die Here en afvallig geword het- is ‘n baie groot hartseer- en elke aanklag deur wêreldse nuusblaaie oor die skynheiligheid en wangedrag in Christelike kringe bring my na my knieë! Ek kan nie voorgee dat ek gelukkig is wanneer duisende mense, organisasies en hele bewegings in die Hel afsak as ‘n teken van Jesus se Wederkoms nie!

Dit is dinge wat ek verwag van wêreldse instellings en nie van mense met ‘n Christelike nalatenskap nie! 

Om eerlik te wees, gedeeltelik is dit moontlik my  hoogmoed. Ek het die idee gehad dat om net aan die Woord en die weë van die Here vas te hou dit genoeg sou wees om ‘n groot invloed op ander mense se lewens te maak. ‘n Gedeelte van my sombere siening is as gevolg van die afval van mense wat ek gehoop het om te bereik. Terwyl ek maar min sukses gehad het, het ek gedink dat ek meer geestelike gevegte sou kon wen as wat die geval was en so is  ‘n gedeelte van my verlies gewortel in die soeke om vas te stel in watter graad ek persoonlik verantwoordelik was vir die resultate.

Na alles is daar baie voorbeelde in die Bybel van die sukses van ‘n getroue oorblyfsel of ‘n enkele getroue persoon ten spyte van die tye waarin hulle gelewe en gewerk het. 
As gevolg van die feit dat ek maar altyd in my hart die ewige hoopvolle optimis is wat maar altyd gedink het dat die tyd nog nie heeltemal uitgeloop het nie, het ek maar weer na die Woord van God gedraai om vas te stel wat nog gedoen kan word.

Ek het geglo dat terwyl die Eindtyd profesie belangrik is, en al het ek deur die leiding van die Heilige Gees kaarte en kolomme opgestel wat die presiese tyd van die Laaste Dae bespreek, dan sou ek nog steeds nie voldoen het aan die doel van hoekom God profesie in die eerste plek voorsien het nie. 

Soos enigiets anders in die Woord van die Here is die vraag, of ons in ‘n mate in die Woord van die Here glo of nie, die vraag is of ons bereidwillig is om die Woord van die Here in werking te stel en die Woord toelaat om ons gedrag te verander, die Skrifte is nie net inligting nie. 
Die Skriftuurlike antwoord vir wat ons veronderstel is om in die Laaste Dae te doen is vir ons opgeteken in die laaste hoofstuk van Jakobus.

Jakobus word nie baie verbind aan Eindtydse gebeure nie, daar is nie dinge soos visies en simbole en dinge soos in Daniël, Esegiël en Openbaring nie. Maar wanneer dit kom by die Eindtye, dan begin Jakobus by ‘n baie interessante vertelpunt in die tydlyn van hierdie gebeurtenisse. Hy fokus op wat gelowiges veronderstel is om te DOEN gedurende hierdie tye: 

“Kom nou, julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe, en julle klere is deur die motte verniel. Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit; en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leërskare. Julle het op die aarde 'n weelderige en losbandige lewe gelei; julle het jul harte vet gevoer soos  op 'n slagdag. Veroordeel, vermoor het julle die regverdige; hy versit hom nie teen julle nie.” (Jak. 5:1-6)

Jakobus praat hier van vier basiese sondige gedragspatrone wat (ook onder Christene) teenwoordig sal wees in die dae tot en met Jesus se Wederkoms. In vers 1-3 praat hy van die geestelike blindheid in hierdie tyd, mense wat vir hulle baie aardse skatte bymekaar sal maak met net een doel en dit is gemaksug en plesier.  In vers 4 gaan hierdie gierigheid verder buite beheer en hulle steel die lone van die werkers, ‘n manier om te toon hoe mense die gebod van die Nuwe Testament verag wat sê: “'n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het.” (Joh. 13:34) Die mishandeling van mense sal wees as gevolg van hulle gejaag na persoonlike wins.

In vers 5 is hulle nie tevrede met wat hulle nodig het nie maar hulle begeerte  is na ‘n weelderige en losbandige lewe en al die goed wat hulle bymekaar gemaak het deur bedrog en diefstal het hulle so hoogmoedig gemaak dat hulle onaantasbaar geword het. 

“Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet; (1 Tim. 6:17) Al hierdie dinge gee aanleiding tot die  finale sondige gedrag in vers 6 wat geken word as “onregverdigheid.” 

En nie ‘n onregverdigheid met betrekking tot mense in die algemeen nie maar teenoor die wat nog vashou aan die Woord en die wee van die Here. Met ander woorde, die Laaste Dae sal geken word aan mense wat se fokus ingestel is op materiële dinge, ‘n verbruikers gedrewe gemeenskap wat nie omgee hoe hulle gedrag ander mense se lewe gaan beïnvloed nie. Hierdie is nie ‘n algemene aanklag teen wêreldse ongelowiges nie, Jakobus praat van mense in die kerk!

‘n Blinde materialistiese kerk wat meer in gestel is op wêreldse plesier en weelde as enigiets anders.  Klink dit nie bekend nie? Dit is wat Jesus van die Laodicéa kerk gesê het. (Op. 3:14-22)

Nominale Christene wat vasgevang is in valse leerstellings soos die voorspoed geloof van ons dag; wat hulle geloof verloën het vir die materialistiese dinge van die wêreld. 

Jakobus is egter nie so verstom oor hierdie dinge soos ek nie. Hy is realisties oor die omstandighede, en hy het ‘n uitweg- vir tenminste diegene wat nog vashou aan die Here. Hy sê:
“Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike  vrug van die aarde en het  geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat  reën ontvang het. Julle moet ook  geduldig wees; versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die Regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete wat in die Naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelye en ontferming is.” (Jak. 5:7-11)

Ja, geduld, lydsaamheid en verdraagsaamheid is ‘n ernstige aanmoediging vir gelowiges. Jakobus gee vir ons vier verduidelikings van wat dit beteken om ons laste te dra en om hierdie geestelike gevegte te veg voor die Wederkoms van Christus.

“Die Landbouer” Ons kan saai en bewerk maar alles is nog steeds afhanklik van God om nat te maak en om die oes in te bring. Dit is nie per toeval dat hier verwys word na die “vroeë en laat reëns” nie, hierdie is ‘n metafoor vir die uitstorting van die Heilige Gees. Ons moet altyd besig wees om in die bedienings veld te werk, om die Evangelie te bedien en om die voorbeeld daarvan uit te dra en om te vertrou in die gevolge daarvan omdat dit in God se Hand is en nie in ons hande nie. Met ander woorde: Gaan normaal aan in wat jy vir die Here doen. 

“Die Regter” As ons waarlik verstaan dat Jesus by die deur staan, dan sal ons nie al hierdie dinge bevraagteken of daaroor kla nie omdat ons weet dat Hy nie net naby is nie maar dat Hy ons ook duidelik kan hoor. Omdat ons dan weet dat die oordeel vir almal kom- ons ingesluit – moet ons ernstig daarteen stry om enigiets terug te hou. Die feit is, ons moet nou meer gemotiveer wees omdat ons weet dat die tyd besig is om uit te loop. Die aanmoediging om nie teen mekaar te sug nie is ‘n manier om vir ons te sê dat ons geduldig moet wees in wat ons sê. 

“Die profete” Kyk na ‘n profeet wat nie ‘n voorbeeld is van ‘n eensame stem in die woestyn nie, profete wat deur die meerderheid rondom hulle oorval is en die boodskap wat hulle moes uitdra verwerp het. Jakobus herinner ons daaraan dat die eintlike natuur van die Laaste Dae geken sal word aan die getrouheid van die getroue minderheid en die ontrouheid van die meerderheid.  Elke ware profeet word ook gekarakteriseer as suksesvol in verdraagsaamheid ten spyte van die omstandighede.

Die lydsaamheid van Job” Ek dink dit is Jakobus se belangrikste voorbeeld aan ons. Job was iemand wat nie net swaar tye verdra het nie, hy was nie net geïgnoreer in wat hy wou sê nie, hy was ook heeltemal eenkant toe geskuif en alleen. Hy moes die afval van sy familie en sy binnekring vriende verdra, al die leraars kon hom nie verstaan nie. Ja, Job is die klasieke voorbeeld van ‘n gelowige wat gely het onder die hande van sondaars maar terselfder tyd moes hy die afval verdra van almal wat veronderstel was om by hom te staan. Job kon nie verstaan wat God besig was om te doen in die midde van sy verdrukking nie, maar hy het uitgehou tot die einde en die voordeel van ‘n ware Bybelse geloof gemaai.

“Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie: nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie en ook geen ander eed nie; maar laat julle ja ja wees en julle nee nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie.” (Jak.5:12)

Wanneer ons ons in slegte tye bevind dan is daar baie keer die begeerte om ‘n soort van ekstra toegewydheid aan God te belowe om so te wys hoe ernstig ons begeer om omstandighede deur ‘n eed of deur die een of ander sigbare tekens te verander.

 Jakobus herinner ons daaraan dat dit genoeg is om ons daaglikse getrouheid in alle dinge te onderhou. Al wat van ons verlang word is die minimum van dit wat ons nodig het om daagliks ons kruis toegewyd te dra. Ons spraak moet die geestelike dwang van ons harte uitdra. 

“Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalmsing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs  as hy sonde gedoen  het, sal dit hom vergewe word.

Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag.  Elía was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie gereën nie; en hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit.” (Jak. 5:13-18) 

Jakobus vat ons terug na die belangrikheid van gebed  en belydenis van sonde wat die bindstof is van ‘n toegewyde Christelike lewe. 

Maar dit is belangrik om op te let dat Jakobus nie alle gebede as gewaarborg beskou nie, hy kwalifiseer dit as ‘n gebed in die geloof van ‘n regverdige. Met ander woorde dit wat nodig is vir ‘n Christen in die Eindtyd is basies dieselfde vir enige dag of eeu.

Die oproep vir enige ware gelowige is om nie ekstra spesiaal of getrou op te tree nie. Die voorbeeld van Elia, ‘n mens net soos ons, word gestel. Elia was nie bonatuurlik nie en wat geduld en uithou aangaan was hy dieselfde as ons. Ja, hy het ook sy eie gevegte teen sonde gehad,- vervolging en versoekings- maar hy het in gehoorsaamheid volgehou as ‘n voorbeeld vir ons.

“Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek.” (Jak. 19:19-20)

Die belangrikste kwaliteit waarmee Jakobus hom assosieer in Eindtydse Geloof is: Siele wen.
“Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie.” (Gal. 6:1) 

“Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefhê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. (1 Pet. 4:8) 

Dit maak nie saak hoe sleg ’n situasie mag lyk nie, al is dit die tronk, op ’n skip wat ergaan, vervolging en verdrukking, om voor howe gedaag te word ens. In alle gevalle het die apostel altyd na ’n manier gesoek om siele vir die Koninkryk te wen.

Daar is vandag baie boeke, instansies, en bedieninge wat hulle toewy aan die Eindtyd met die fokus op datums en gebeure en tekens terwyl dit wat die Woord van die Here leer wat gelowiges moet doen in hierdie tyd, meesal vergete agtergebly het.

Jakobus doen ’n beroep op ons en hy sê:

• Wees geduldig en verdra al word jy vals beskuldig. (Jak. 5:1-11) 
• Let op wat jy sê. (Jak. 5:12) 
• Bid gedurigdeur en bely jou sonde. (Jak. 5: 13-18) 
• Wees altyd vasberade om siele te wen vir die Koninkryk. (Jak. 5:19-20) 

Ons word geroep om altyd dieselfde te wees al gaan dit swaar. Wees altyd getrou aan die Woord en weë van die Here wat ons ook instaat sal stel om getrou te bly in die Laaste Dae. 
Net soos met Job lyk dit of alles en almal besig is om in die Hel af te daal maar ons het die versekering omdat ons weet hoe die Boek eindig. Bybelse geloof is om te lewe asof die Einde wat nog sal kom alreeds gekom het. 

Groete in Jesus 

B.C / Moriel / D. Isom/ Last days; Not a test of Knowledge but Faith./ 02/2010
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.