WAAR KOM SONDE VANDAAN?

1. Dit kom beslis nie van God af nie.

God het die eerste mens sonder sonde geskape, in volmaakte harmonie met Hom.
God het die mens na Sy beeld geskape (Gen.1:26,27) en God is heilig en sondeloos. – (Jes.6:3).
God het Sy asem in die mens geblaas (Gen.2:7) en in Hom is daar geen sonde nie. – (1Joh.3:5).Voor die sondeval, het God gereeld die mens in die tuin van Eden besoek, maar die oomblik toe hulle gesondig het, is die kontak verbreek, want Hy is heilig en kan nie gemeenskap hou met die sonde nie.
Sonde kan dus nie uit God voortkom nie.

2. Sonde het sy oorsprong by satan
.
Satan wou die mens verlei om daardeur God se skepping te besoedel en vernietig. Hy is die teëstander van God (2Thes.2:4)
en hy doen enige iets om God se plan teen te staan. Hy is ’n mensemoordenaar (Joh.8:44) en die vader van alle leuens en hy skroom nie om mense te vernietig of deur middel van leuens te verlei om aan God ongehoorsaam te wees nie. Hy was die direkte oorsaak van die sondeval en dit is steeds hy wat mense laat sondig. (1Joh.3:8).

3. Sonde het begin by die ongehoorsaamheid van die mens.

God het die mens geskape met ’n vrye wil, en hulle kon kies wie hulle wou dien. As gevolg van satan se verleiding kies Adam en Eva om satan eerder as God te gehoorsaam en aan hul eie begeertes toe te gee. Deur hierdie ongehoorsaamheid het hulle vir satan ’n inkom kans in, en houvas op hulle lewens gegee. Dit het die allervreeslikste gevolge vir die hele menslikegeslag gehad.
“Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot allemense deurgedring het, omdat almal gesondig het ....” (Rom.5:12:).
“Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel word.” (Rom. 5:19).

4. Sonde kom uit die hart van die mens.

Mark.7:21-23: sê duidelik vir ons: “Want van binne, uit die hart van die mens, kom slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie dinge kom van binne uit en maak die mens onrein.”
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.