WAT IS SONDE ?

Sonde is nie in die eerste plek sondige dade soos lieg, steel, moord en drink nie. Sonde is die toestand van die hart van die mens wat vervreemd is van God, en wat nou sonde voortbring.


Sonde beteken: “om jou doel te mis”. Dit is soos wanneer ’n mens met ’n pyl en boog na ’n teiken skiet, maar nie naby die kol kom nie, met ander woorde, jy mis jou doel.

God se doel met die skepping van die mens, was dat Hy in gemeenskap met en in afhanklikheid van God sal lewe en dat daar ’n liefdevolle verhouding tussen God en mens moet wees. So was dit dan ook in die Paradys – maar net totdat sonde ingekom het. Daarná was die mens se hart nie meer gerig op God nie en het die koers van sy lewe al verder weg beweeg van God af. Die mens het sy doel totaal gemis. Hierdie verkeerde ingesteldheid van die mens se hart, het soveel verkeerde dade tot gevolg gehad, en al meer sonde voortgebring.

Ons kan dus sê:

1. Sonde is ongehoorsaamheid aan God.

Dit is wat die eerste sonde daar in die paradys was, en dit is steeds die kern van enige sonde – om ongehoorsaam te wees aan God en direk teen Sy bevele te handel, soos wat Adam en Eva gemaak het. Op aandrang van satan het hulle gekies om presies die teenoorgestelde te doen van wat God hulle beveel het.

Dis soos die Bybel sê: “... hulle het die waarheid van God verruil het vir die leuen...” (Rom.1:25) en “Hulle was eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam...” (Rom.2:8).
Onthou – ongehoorsaamheid is sonde! En dit is een van die sondes waarteen die Skrif direk waarsku: “.... wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?” (1Pet.4:17) “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.” (Joh.3:36).

2. Sonde is opstand teen God.

Opstand teen God is om doelbewus te wandel op ’n pad wat nie volgens God se plan is nie en met ons eie planne voort te gaan,
al weet ons dit is verkeerd. In Jes.65:2 praat God van ’n opstandige volk en sê: “Ek het my hande die hele dag uitgebrei na ’n opstandige volk wat wandel op ’n weg wat nie goed is nie, agter hulle eie gedagtes aan; ....”
As Daniël in Dan.9:5 namens sy volk hulle sondes bely, sê hy: “... ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk.”
Sonde is dus om ons nie te steur aan wat God sê nie.

3. Sonde is eiesinnigheid en wederstrewigheid.

Die mens wat nie na God wil luister nie, is eiesinnig en wederstrewig. In 1Sam.15 word Saul bestraf vir sy ongehoorsaamheid en dan lees ons: “Waarom het jy dan nie na die stem van die HERE geluister nie en op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die HERE?” (vers 19) “Want wederstrewigheid is ’n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens.” (vers 23).
Die Boodskap stel dit nog duideliker: (vers 19)“Hoekom het jy nie na die Here geluister nie? Hoekom het jy van die goed gegryp wat julle by die Amalekiete gevat het? Jy het 'n lelike ding gedoen. Die Here hou niks daarvan nie.” vers 23 “Om jou teen die Here te verset en jou eie kop te volg is net so erg as om na 'n waarsêer of afgodspriester te luister.” (1Sam.15:23).

4. Sonde is ’n houding van:

 “EK het God nie nodig nie!”

So baie mense leef asof hulle God nie nodig het nie, of soos Rom.1:28 sê: “Hulle ag dit nie die moeite werd om God in erkentenis te hou nie.” As dit die mens se gesindheid is, gee God hulle oor om te doen net wat hulle wil, en dit lei uiteindelik tot die ewige dood. (Sien Rom.1:28-32).

Nou dat ons sien wat sonde is, ontstaan die vraag natuurlik: “Wat is die grootste van alle sondes?” Party mense sal sê dis om moord te pleeg, ander om te roof of te verkrag, te steel of te lieg, maar God sê die grootste van alle sondes is om nie Sy groot geskenk van liefde aan te neem nie en om Jesus Christus te verwerp.
In Heb.10:28,29 lees ons dat as iemand die wet van Moses (d.w.s. die Tien Gebooie wat oor die verskillende sondes handel) verwerp het, is hy doodgemaak, maar daar wag ’n veel swaarder straf vir die een wat die Seun van God verwerp en Sy bloed vertrap.
Die grootste sonde is dus om Jesus Christus die Seun van God te verwerp. Mense kan so maklik roem dat hulle nie sulke groot sondaars is nie, en dat hulle nie drink of hoereer of steel nie, maar intussen is daar in hul lewens geen plek vir God en Sy Seun nie. In God se oë is daardie persoon net so skuldig en verwerplik as die wat openlik sonde doen.
Na alles moet ons egter besef dat daar nie so iets is as ’n ‘groot sonde’ en ’n ‘klein sonde’ is nie. Sonde is en bly sonde en die loon van die sonde is die dood! Die Woord stel dit só: “Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.” (Rom.6:23).
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.