Die Eindtydse Sataniese Wêreldorde


Prof. Johan Malan, Mosselbaai (April 2012)


Dit is duidelik dat die geskiedenis van die mensdom deur sy volle kringloop gegaan het en nou eindig waar dit begin het, naamlik in ’n goed beplande en Satanies-gedrewe rebellie teen God en sy koninkryk in ’n poging om alle mag op aarde oor te neem. Die doel van Satan was nog altyd om die mensdom geestelik en moreel verdorwe te maak en aan hulle ’n alternatiewe koninkryk te bied waarin hulle onder sy leiding vrye teuels aan hulle sondige begeerlikhede kon gee. Deur die eeue heen het hy verskeie pogings aangewend om God se koninkryk op aarde uit te wis en dan sy eie koninkryk sonder verdere teëstand in die plek daarvan te vestig.

In die Tuin van Eden het hy probeer om ons eerste ouers van God afvallig te maak, en ook daarin geslaag, maar die Here het ingegryp en dit vir die gevalle mens moontlik gemaak om hulle gebroke verhouding met Hom te herstel en weer met Hom te wandel.


Gaandeweg het die meeste mense egter Satan se sondige leefwyse bo die geregtigheid van God verkies en uiteindelik almal – behalwe net vir Noag en sy gesin – in totale goddeloosheid en bandeloosheid verval. Volgens Génesis 6 was al die versinsels van hulle harte altyddeur net sleg, en het hulle ook die hele aarde vol geweld gemaak. God het egter ingegryp en deur die sondvloed al die sondaars van die aarde af verdelg. Deur Noag en sy gesin is daar toe van voor af begin om die aarde te bevolk.


Mettertyd het goddeloosheid so toegeneem dat Satan met ’n nuwe plan vorendag gekom het om alle mense in die destyds bekende wêreld onder die gesag van ’n bose wêreldregering te plaas. Die toring van Babel is gebou as ’n simbool van politieke, godsdienstige en kulturele wêreldeenheid, en almal het net een taal gepraat. Die Here het egter weer ingegryp en die duiwel se plan van wêreldheerskappy verydel. God het ’n taalverwarring onder die bouers van die toring beskik, wat daartoe gelei het dat die deelnemende volke uitmekaar gegaan het.


Onder die nuwe omstandighede moes die duiwel van volk tot volk gaan en hulle mislei om valse gelowe aan te hang. Net toe hy op die punt was om alle volke op aarde geestelik te verblind en onder die mag van valse godsdienste te bring, het God weer ingegryp. Deur die roeping van Abraham en sy nageslag het Hy ’n nuwe volk gevestig wat bestem was om die spesiale verteenwoordigers van sy koninkryk in ’n goddelose wêreld te wees. Dit het Satan nie van stryk gebring om die werke van die duisternis te bevorder nie, en hy het sy pogings onder die heidense volke verskerp. Verskeie gruwelike sondes is deur hele gemeenskappe en volke aanvaar, soos byvoorbeeld die homoseksualiteit in Sodom en Gomorra. Die Here het weer ingegryp en baie van die sondige gemeenskappe verdelg.


Israel se geskiedenis as God se volk was ook nie sonder probleme nie, en die duiwel het later ’n groot mate van beheer oor hulle verkry. Hulle het slawe van die heidense Egiptenare geword en ook hulle goddeloosheid aangeleer, maar die Here het ingegryp om hulle te verlos sodat hulle Hom sonder vreemde oorheersing in hulle eie land kon dien. Hulle was egter geestelik al so mislei dat hulle by Sinai in die woestyn vir Moses (én dus ook vir God) verwerp en vir hulle ’n goue kalf gemaak het om as hulle god te aanbid. Die Here was op die punt om sy eie volk ook uit te wis, maar Moses het vir hulle gebid en die Here het hulle nog ’n kans gegee.


In later jare was daar weer grootskaalse afvalligheid in Israel, tot so ’n mate dat die profeet Elia gedink het dat hy die enigste godvresende man was wat oorgebly het. Die Here het egter aan hom gesê dat daar nog 7 000 ander was wat die knie nie voor Baal gebuig het nie, en so was daar altyd ’n gelowige minderheid. Die voortgesette verval onder Israel het onder meer na die Assiriese sowel as die Babiloniese ballingskap gelei.


Met die koms van Christus het die meeste Jode Hom verwerp, en was daar net ’n klein groepie getroue dissipels. Die ongeloof van die volksleiers, asook die groot meerderheid van hulle volgelinge, het in die eerste eeu tot die verwoesting van Jerusalem en die internasionale verstrooiing van Israel gelei. Dit beteken nie dat die verteenwoordigers van God se koninkryk toe van die aarde af verdwyn het nie, want sedert die uitstorting van die Heilige Gees en die vestiging van Jesus Christus se kerk op aarde, was alle ware gelowiges hulle sy gesante en getuies in ’n bose wêreld. Jesus het vir sy dissipels gesê: “Julle is die lig van die wêreld” (Matt. 5:14).


Sedert die aanvang van die kerkdispensasie het die duiwel en sy demone hulle aandag toegespits op die misleiding van die kerk van Christus, in ’n poging om alle teëstand teen hulle eie koninkryk uit die weg te ruim. Soos wat die eeue gekom en gegaan het, het hy geleidelik in sy doel begin slaag. Die grootste Christelike kerk het heeltemal vervals geraak en mettertyd ’n magtige posisie in Europa verkry. Hulle het die ware Christene wat nie by hulle wou aansluit nie, vervolg en doodgemaak. Sogenaamde “heilige oorloë” is teen evangeliese gelowiges gevoer omdat hulle as ketters beskou is. Baie van hulle het vir oorlewing na die berge gevlug en in grotte geskuil, bv. die Waldensers in Italië en die suidelike dele van Frankryk. Die valse kerk het vir ’n duisend jaar, tussen die sesde en sestiende eeue, ’n groot rol gespeel om die waarheid van die evangelie te onderdruk, en is hoofsaaklik daarvoor verantwoordelik dat hierdie tydperk as die “donker Middeleeue” of “Satan se Millennium” beskryf word.


Selfs lank na die Protestantse Hervorming het die vervolging van evangeliese Christene in Europa nog steeds voortgeduur, en onder andere daartoe gelei dat baie van die Franse Hugenote na Holland gevlug en daarvandaan as setlaars na die Kaap gestuur is. Hulle is uit donker Europa na donker Afrika gestuur, waar die stryd tussen lig en duisternis net ’n ander vorm aangeneem het. God en Satan se koninkryke was steeds in ’n hewige stryd gewikkel, met verreweg die meeste mense aan die verkeerde kant van hierdie stryd.


Die duiwel het geen tyd verspil om ook die Protestantse kerke te mislei en mense sodoende van God se koninkryk afvallig te maak nie. Hierdie misleiding het in ons tyd reeds skrikwekkende afmetings aangeneem, met verskeie teoloë en predikante in Suid-Afrika én die res van die wêreld, wat nie in die maagdelike geboorte, Godheid en liggaamlike opstanding van Jesus uit die dode glo nie, en ook geen waarde aan sy kruisdood heg nie. Groot geestelike duisternis is weer eens besig om oor die aarde toe te sak.


Nou, aan die einde van die eeue, gaan Satan sy heel grootste aanslag van alle tye op die koninkryk van hemel maak. Dit sal ’n herhaling wees van sy vorige pogings, net baie erger. Die geestelike en morele verval sal weer wees soos in die tyd van Noag en Lot. Mense sal uitermate boos raak, hulle sal die aarde vul met geweld, homoseksualiteit sal weer aan die orde van die dag wees, en verderflike lewenspatrone soos dié sal selfs deur afvallige kerke as normale menslike gedrag aanvaar word.


Verder sal die eindtyd ook wees soos die dae toe die toring van Babel gebou is. Die nasies van die wêreld sal saamkom om ’n wêreldregering te vestig, asook ’n wêreldgodsdiens en ’n wêreldekonomie. Geen wonder nie dat daar in Openbaring 17 en 18 ’n eindtydse Babiloniese sameswering beskryf word wat ’n groot invloed op wêreldgebeure sal uitoefen. Openbaring 17 verwys na Verborge Babilon en beskryf dit as “die moeder van die hoere”, m.a.w. ’n ekumeniese moederorganisasie vir al die valse godsdienste. Daar is reeds verskeie multigodsdienstige organisasies in die wêreld, bv. die VN se Verenigde Godsdienste Inisiatief, wat daarop ingestel is om die wêreld godsdienstig te verenig. Indien hulle in hierdie doel slaag, sal hulle ’n groot rol speel om die wêreld aan die geestelike oorheersing deur Satan se koninkryk uit te lewer.


In Openbaring 18 word daar na ’n Babiloniese handelstad verwys wat in die eindtyd tot groot prominensie in die wêreld sal verrys, en ook ’n simbool van menslike vryheid en losbandigheid sal wees. Dit is opvallend dat daar in die gebied van die antieke Babiloniese Ryk verskeie moderne Arabiese volke is wat met hulle groot olierykdomme besig is om die Mekka van wêreldhandel te word. Hieronder is Saoedi-Arabië, die Verenigde Arabiese Emirate, Koeweit en Katar, en spoedig sal ’n heropgeboude Irak by hulle aansluit. Die stad Dubai streef duidelik daarna om met sy indrukwekkende geboue en infrastruktuur die Midde-Oosterse en wêreldhandelstad van die toekoms te word.


Die teëhouer


Satan staan op die punt om sy koninkryk sigbaar op aarde te vestig onder die leiding van sy gevolmagtigde koning, die Antichris, asook die Antichris se mederegeerder, die vals profeet. Soos in die tyd van Noag en Lot, staan die Here egter ook gereed om sy eindtydse oordele oor hierdie koninkryk en sy aanhangers uit te stort. Net soos in antieke tye, is die Here se oordele beslis nie vir die ware gelowiges bedoel nie, daarom moet hulle eers in ’n plek van veiligheid gestel word voordat die tyd van goddelike oordele op aarde aanbreek.


Dit is hier waar die wegvoering, of wegraping, van die ware gelowiges inkom. Hulle is die teëhouer wat uit die weg geruim moet word voordat die ongeregtige (die Antichris) geopenbaar kan word (2 Thess. 2:6-8). Die wegvoering word in 1 Thessalonicense 4:16-17 beskryf, en dit sal die vervulling wees van ’n belofte wat die Here Jesus gemaak het: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Luk. 21:36; vgl. Joh. 14:2-3). Die Here wil duidelik hê dat ons gereed en waardig moet wees om die komende oordele te ontvlug, want dan sal daar ’n groot verdrukking wees soos daar nog nooit tevore op aarde was nie, en as daardie dae nie verkort word nie, sal geen vlees gered word nie (Matt. 24:21). Ons is nou op die vooraand van die groot ontvlugting uit die rampgebied van goddelike oordele.


Die ryk van die Antichris


Die oomblik wanneer die Christene weg is, sal die duiwel geen teëstand hê om sy koninkryk onder die leiding van die Antichris ten volle te openbaar nie. Die valse messias sal as ’n vredevors op die toneel verskyn, wat op ’n bedrieglike manier daarop aanspraak sal maak dat hy ’n dreigende wêreldoorlog afgeweer het, en na aanleiding daarvan sal wêreldvrede bevorder word en die wankelende wêreldekonomie weer tydelik herstel word. Dit sal van hom ’n messiasfiguur maak wat openlik aanbid en deur almal erken en nagevolg sal word. Die evangeliese Christene wat hom sou verwerp het, sal dan weg wees.


Die Antichris se wêreldregering sal op drie magsbasisse berus deurdat dit op politieke, godsdienstige sowel as ekonomiese beheer van die mensdom ingestel sal wees. Sy leierskapsposisie en bewind word in Openbaring 13 beskryf:


Politieke mag. Johannes sê: “En ek het ’n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ’n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos ’n luiperd, en sy pote soos dié van ’n beer, en sy bek soos die bek van ’n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. ... En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie” (Op. 13:1-2, 7). Die dier is ’n metaforiese beeld van die Antichris, en sy voorkoms verraai sekere aspekte van sy bose karakter.


Die simboliek wat in Openbaring gebruik word, sluit aan by Daniël 7 se beskrywing van vier wêreldkoninkryke wat mekaar sedert die Babiloniese ballingskap van Israel sou opvolg. Hulle is die Babiloniese Ryk wat deur ’n leeu voorgestel word, die Medo-Persiese Ryk as die beer, die Griekse Ryk as die luiperd, en die Romeinse Ryk as ’n wrede dier met tien horings op sy kop.


Dit is interessant dat die Antichris voorgestel word as ’n saamgestelde dier wat simbole van al vier hierdie wêreldryke bevat, naamlik die bek van ’n leeu, die pote van ’n beer, die lyf van ’n luiperd, en die kop van ’n vreeslike dier met tien horings. Hy sal dus in sy koninkryk nie net die Romeinse Ryk laat herleef nie, maar terselfdertyd ook die Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse Ryke. Al vier hierdie wêreldryke was sterk op die Midde-Ooste ingestel en het almal probeer om Israel uit te wis.


In die eindtyd sal daar ’n magtige wêreldryk in die Midde-Ooste ontstaan wat kenmerkend van al die vorige wêreldryke sal wees. Die hoof van hierdie ryk word in Jesaja 10:12-14 “Assirië se koning” genoem, wat ’n aanduiding is dat hy uit die gebied sal kom wat in antieke tye as Assirië en soms as Babilonië bekend gestaan het. Hierdie gebied het later as die Siriese provinsie in die Griekse en Romeinse Ryke bekend gestaan, en die huidige Sirië, Irak en Koeweit ingesluit. In Daniël 11:31-45 word die eindtydse tiran “die koning van die Noorde” genoem. Sirië en Irak is noord en noordoos van Israel geleë, en sal dus die tuisbasis van die Antichris wees vanwaar hy spoedig na ’n posisie van wêreldleierskap sal uitstyg.


Dit is betekenisvol dat Johannes sê: “Die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag”. Die Antichris en valse profeet sal dus op die uiterlike vlak ’n tweemanregering vorm maar van agter die skerms, uit die geesteswêreld, sal Satan die werklike hoof van ’n bose driemanskap wees: die draak, die dier en die valse profeet. Satan se mag sal dramaties geopenbaar word.


Godsdienstige mag. Godsdienstige en politieke mag gaan saamsmelt en deur dieselfde persoon beoefen word. Die godsdienstige magsbasis van die Antichris sal gesetel wees in sy eie posisie as die gemeenskaplike Messias van alle gelowe (die sogenaamde “kosmiese messias”), en ook in Satan se posisie as die universele God van die misleide gelowe. Alle mense op aarde sal polities en geestelik onder die vaandel van hierdie regering verenig word, en onder die valse indruk verkeer dat hulle die Utopia van harmonie en eenheid betree het. Johannes sê: “En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? ... En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid” (Op. 13:3-4, 8).


Uiteindelik sal Satan die doel bereik wat hy net voor sy val in die hemel al nagestreef het, naamlik om deur almal gevolg en aanbid te word. Sy tweede in bevel, die Antichris, sal homself in die middel van die verdrukking tot God verklaar, in nabootsing van die Here Jesus wat nie net Christus is nie maar ook God. Paulus sê hierdie misleier sal hom “verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess. 2:4). Mense wat weier om hom as God te aanbid en ook voor sy beeld neer te buig, sal tereggestel word (Op. 13:15).


Ekonomiese mag. Die Antichris sal ook beheer oor die wêreldekonomie verkry. Hy sal ’n kontantlose monetêre stelsel instel sodat niemand sonder sy nommer sal kan koop of verkoop nie. Elektroniese beheer oor mense se ekonomiese aktiwiteite sal beoefen word deur middel van ’n mikroskyfie wat onder die vel ingeplant word. Hierdie tegnologie sal ook gebruik word om almal se bewegings te monitor en sodoende hulle persoonlike vryheid drasties te beperk.


Uit onlangse gebeure is dit duidelik dat die wêreldekonomie tans deur ernstige en onoorkomelike probleme in die gesig gestaar word. Selfs die rykste lande se ekonomieë begin om te wankel as gevolg van grootskaalse oorbesteding deur hulle regerings en groot maatskappye, onbetaalbare hoë staatskuld, die afskaal van hulle lande se kredietwaardigheid op die geldmark, gedwonge besuinigingsmaatreëls, verhoogde belastings, stygende werkloosheid en ekonomiese stagnasie. Alle pogings om hierdie probleem op te los, versnel net die beweging na resessie en nog meer werkloosheid. Situasies soos dié lei na politieke onbestendigheid, opstande, stakings en selfs die val van regerings.


Die Antichris sal die ekonomiese probleme tydelik verlig deur ’n nuwe monetêre stelsel in te stel, gebaseer op sentrale beheer van die wêreldekonomie. Hy sal hierdie stelsel misbruik deur van almal te verwag om ’n eed van getrouheid aan hom af te lê en hom ook te aanbid, voordat hulle ’n nommer sal kry wat hulle sal toelaat om te koop en te verkoop. Diegene wat die nommer weier, sal aan hoogverraad skuldig wees en as voortvlugtendes ’n bestaan moet probeer maak.


Die Sataniese driemanskap sal alles in hulle vermoë doen, insluitend misleiding en dwang, om alle mense op aarde te beweeg om hulle gesag te erken en ook die god en koning van hierdie renegaatkoninkryk te aanbid. Diegene wat weier om aan hulle eise te voldoen, sal vervolg en doodgemaak word. Baie mense sal in hierdie tyd tot bekering kom (Op. 6:9-11; 7:1-14), maar hulle sal die Antichris net geestelik oorwin as gevolg van hulle volgehoue weiering om sy nommer te aanvaar en hom te aanbid (Op. 12:11). Op die fisieke vlak sal hulle deur die Antichris se magte oorwin en verdelg word. Johannes sê van die Antichris: “Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin” (Op. 13:7).


Die verdelging van hierdie bose koninkryk


Soos wat die einde van die Antichris se sewe jaar lange regering nader kom, sal planne in werking gestel word om teen Christus en sy hemelse leër te veg wanneer Hy terugkom. Die duiwel weet baie goed dat die Here Jesus aan die einde van Daniël se 70ste jaarweek na die aarde sal terugkeer om die Antichris te verdelg en dan sy eie Vrederyk in die plek van die Antichris se wêreldstaat te vestig. Christus sal na Jerusalem terugkeer (Sag. 14:4-5) wat die hoofstad van sy Vrederyk sal wees (Jes. 2:2-4; Jer. 3:17).


Die grootste militêre mobilisasie van alle tye sal plaasvind vir die konfrontasie tussen die ware Christus en die valse christus in Israel: “En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. ... En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon” (Op. 16:13-16).


Hierdie oorlog sal nie lank duur nie, want die wêreldmag van die Antichris sal te staan kom voor Hom wat alle mag in die hemel en op aarde het:


“En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voëls is versadig van hulle vlees” (Op. 19:19-21). Daarna sal Satan gebind en in ’n put ingekerker word sodat hy die nasies nie meer kan mislei nie (Op. 20:1-3).


Gereedmaking


Ons is nou in die finale aanloop na die openbaring van die Antichris en die begin van sy sataniese skrikbewind waarin sonde hoogty sal vier. Ons moenie die huidige stryd onderskat nie. Dit wat tans in die wêreld gebeur, gaan binnekort tot volle openbaring kom, en die hoogtepunt wees van die stryd tussen lig en duisternis wat deur die eeue heen voortgeduur het. Die komende verdrukking sal ’n herhaling wees, net op ’n veel groter skaal, van dit wat in historiese tye met verharde en onbekeerlike sondaars gebeur het. Die Here Jesus het gewaarsku dat toestande in die eindtyd, wanneer die Seun van die mens kom, weer sal wees soos in die dae van Noag en Lot (Luk. 17:26-30).


In daardie tyd was daar wydverspreide geestelike en morele verdorwenheid op aarde, insluitend skaamtelose homoseksualiteit in Sodom en Gomorra. Dit is weer so. Die Here het die mense van daardie tyd ernstig gewaarsku dat Hy die sondaars sou oordeel – in die een geval het Hy hulle deur Noag gewaarsku en in die ander geval deur Lot. In ons tyd is daar verskeie predikers en ander getuies vir Christus wat die mensdom oor die naderende oordele van God inlig en hulle ernstig tot bekering oproep. Daar is ongelukkig ook baie valse alarms deur diegene wat nie die Bybel reg verstaan nie en van misleidende, buite-Bybelse bronne gebruik maak.


Dit is elkeen van ons se plig om groter duidelikheid oor hierdie belangrike saak te verkry. Dit sou baie dwaas wees om rampwaarskuwings te ignoreer. Die mense van die ou tyd het nie op profetiese waarskuwings ag geslaan nie, en moes almal met hulle lewe boet tydens die oordele van God. Net ’n handjievol regverdiges het guns in die oë van die Here gevind en is kort voor die tyd uit die ramptoneel van goddelike oordele weggeneem. In ons tyd sal daar ook ontvlugting vir die regverdiges wees, hierdie keer deur middel van die wegraping, maar die bewandelaars van die smal pad was nog altyd ’n relatiewe klein minderheid.


Die Here Jesus het gesê: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Luk. 21:36). “Die dinge wat kom” sluit nie net die Antichris se misleiding en militêre skrikbewind in nie, maar ook die oordele van God. Om waardig te wees vir die ontvlugting, beteken dat jy gered én gereed moet wees. Benewens die feit dat jy jou saak met die Here moet regmaak om sondevergifnis te verkry, moet jy ook met die Heilige Gees vervul word sodat jy kan oorwin teen sonde en ongeregtigheid, en ’n getuie vir Christus in hierdie geestelik vervalle wêreld kan wees.


Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.