Hoor wat Adam sê!


Pieter Scholtz

Almal verwyt so graag vir ‘Adam’ asof net hy AL die skuld moet kry dat die mensdom in soveel ellende gedompel is! Maar gee hom ʼn regverdige spreekbeurt en vra sommer waarom die ganse mensdom - slegtes sowel as goeies - nou weergebore, of uit God gebore móét word om nie net Sy skepsels nie, maar ook Sy kinders te kan wees. Was die aard van sy oortreding teen sy Skepper dan sodanig dat dit homself en sy ganse nageslag vir ewig daardie bose, sondige natuur van hom laat erf het? Begin ʼn bietjie nugter te dink oor Adam se aandeel en wees ook eerlik oor jou eie!


LAAT DIE ”EERSTE Adam” SPREEK:

“Toe ek nog sonder vrees of skaamte, naby God en in stap met Hom, my in sy pragtige, vrugbare tuin vol heerlikheid verlustig het, het Hy my onder Hom met heerskappy, waardigheid en koningsgesag beklee. Hy het my vrye toegang tot AL die bome in die tuin laat geniet, maar uitdruklik gewaarsku dat ek nie van die één spesifieke boom, die boom van kennis van goed en kwaad moet eet nie, want die DAG as ek daarvan eet, sou ek sékerlik sterf! Hierdie vryheid van keuse het my ʼn waardige en verantwoordelike wese gemaak wat God nie teen sy sin wou forseer om sy opperheerskappy te eer nie. Willose outomate sou mos nooit God se liefde ongedwonge, uit vrye keuse en van harte, met opregte wederliefde kon beantwoord nie. Niks anders as die vrye keuse van vertroue deur my, die kroon van sy skepping, sou ooit God se hart van liefde kon versadig en verbly nie.

“Onder die gunstigste omstandighede, in ’n volmaakte omgewing, het God ons vertroue in Hom; in sy karakter en sy erewoord, op die proef gestel. Die Satan het Eva versoek en sy is mislei, maar ek self is nie mislei nie; ek het willens en wetens toegestem om saam met haar God te wantrou en sy gebod te oortree! (1 Timoteüs 2:14). Ek, as die hoof, het nie ons tuin bewaak nie; ek het nie vir Eva beskerm en haar ook nie verhinder om van die verbode vrug te eet nie. Ek het nie geweier toe sy ook met my gedeel het nie!

“Daardie selfde DAG, toe ons God se redelike versoek en sy gebod oortree het, het die vreeslikste ramp het ons getref! Daardie één vonk uit die hel, het ons in sonde en dood gedompel! As dit maar slegs ʼn fisiese sterwe was, maar hierdie ‘dood’ was dieper en meer tragies. Daardie DAG het iets diep in ons wese gesterf! Dit was ʼn vervreemding en skeiding van God, die Bron van ons lewe wat ons gevolglik ook fisies al sterwende, dieper en dieper na ewige dood en verlorenheid laat wankel het! Die helder lig in my gees het totaal verdof, my vertroue in God het verander in wantroue, my kinderlike geloof in Hom het ontaard in ’n bose hart van ongeloof van wantroue en suspisie; my onderdanigheid aan Hom in opstand teen my Skepper en my vriendskap met Hom in vyandskap teen my God! My vrymoedigheid en vreugde het verander in vrees en droefheid! My heerlikheid was verlore en skande en skaamte was my lot! Die bose aanspraak van die reg op myself wat my ‘kortpad’ wou laat kies om deur ‘kennis’ aan God self gelyk te wees, het my tot ’n willose slaaf van die Satan en sonde verneder. ‘Kennis van goed en kwaad’ het my die kwaad laat ken, maar my vermoë om goed te doen, was verlore! Ek het myself onafhanklik verklaar, toe is my heerskappy onder God deur ’n moordenaar geroof en dit het my van alle waardigheid gestroop, en my onder sy harde ysterjuk tot sý patetiese slaaf, voetmat en onderdaan ingedwing! My liefde vir God en ander mense het plek gemaak vir haat en verbittering! Die gif van hoogmoed uit die hel het elke vorm van ware nederigheid verdring, verag en vertrap, met die gevolg dat ek – lafaard wat ek nou is - die neiging het om soos die ‘slang’ wat my met sy dodelike gif ingespuit het, altyd alle blaam op ander te werp en self onskuldig te pleit. Ek het, ná my val, selfs vir God blatant beskuldig dat Hý my só ʼn verleidster soos Eva gegee het, toe ek gesê het: “Die vrou wat U my gegee het, het my verlei ...!”

“Die beeld van God se heerlikheid wat ek moes weerkaats, was verlore! Nou moet hierdie vernederde ‘koning in kettings’ sy selfbeeld tot vervelens toe probeer blink poets. Eerder as om eerlik te word, my te verootmoedig en af te klim van die gewaande troon van my patetiese SELFBEELD voor mense, klou ek vas aan die verfoeilike groot ‘EK’ se belaglike opinie van homself, die gewaande onafhanklike ‘heerser’ oor myself en die ‘eiereg’ om my eie pad te loop. My trotse hart wil bewys ‘ek is altyd alleen reg’. ‘Mý regte’ moet ek uitoefen, maar gerieflik vergeet ek by alle regte is daar ook verantwoordelikhede!

Ek sal liewer my liefdevolle Skepper weer kruisig as om af te klim van mý gewaande hoë troon! Ek is te ʼn groot lafaard en te trots om eerlik te erken dat ék ʼn diep skuldige, rebelse en verlore sondaar is wat om genade moet pleit vir my redding en dit met leë hande aanvaar, want wat sal ‘die mense’ daarvan sê en hoeveel van my ‘vriende’ sal ek dan verloor! Dit terwyl ek weet dat ek my beste Vriend klaar verloor het!

Heimlik hunker ek na my eertydse eerlike, deurskynende opregtheid, waardigheid en heerlikheid, en verfoei ek die voordoen om my eer wat in skande verander het, te probeer red. Ek verag my eie skynheiligheid, gevolglik is my selfrespek daarmee heen! Donker prentjie van mýself, nie waar nie? ... om nie eens te praat van die onsekerheid en vrees vir ʼn ewige bestemming sonder God nie! Wat van jóú?

“Ergste van alles en wat my die meeste grief, is dat ʼn ganse nageslag uit my gebore, my sondige natuur
geërf het, want volgens Genesis 5:3 het ek my seun Set ná my sondeval, na mý ewebeeld en gelykenis verwek. Soos Romeine 3:12 sê, het almal (uit my gebore) as gevolg daarvan afgewyk; saam het hulle ontaard en daarom het almal gesondig en dit ontbreek almal aan die heerlikheid van God (Romeine 3:23)! Díé gruwelike afwyking het elkeen, elke mens getref en van meet af op die breë pad hel toe gerangeer; vuis in die lug met die rug op God gekeer, in rebellie en opstand teen God, al wys hulle dit nie altyd uiterlik nie! (Ps.51:7).

Ek verdien dit dus terdeë om deur my nageslag verwens en vervloek te word, want geen mens sou ooit weer vanself, met menslike wysheid of in eie krag en verdienste kon terug kruip na Eden toe nie, wat nog te sê tot in God se heilige teenwoordigheid! Maar God was my genadig! Dáár waar ek verloor het, het Hý my opgesoek en my skurwe, verwelkte vyeblare met offerklere van vel vervang. Vir my vrou Eva het Hy die hoopvolle belofte van Genesis 3:15 gegee, dat een uit háár gebore, verlore mense se Verlosser sou word! Daaroor was ek só bly dat ek haar onmiddellik “EVA” genoem het wat ‘lewe’ beteken!

Die enigste, maar blye hoop vir my nageslag sou wees die koms van Jesus Christus, die ‘laaste Adam’; Hy wat sondige, verlore mense sou red en weer met hulle God sou versoen. Nou dat Hy gekom het, is dit nie meer nodig dat enige sondige mens, namens en vir wie Jesus Christus gesterf het, na die doderyk afdaal terwyl hy my, die ‘eerste Adam’, verwens en vervloek nie! Niemand het nou meer enige verontskuldiging om in die hel te beland net omdat ék die eerste sondaar was nie, want elke sondaar sondig self as hy Christus verwerp! Probeer jy daarteen stry? Die ‘laaste Adam’ het die wonderlikste nuus vir jou! Luister aandagtig na Sý spreekbeurt, dan waarborg Hy jou REDDING! Selfs ek - die vernaamste van alle sondaars - het redding ondervind deur geloof in Sy plaasvervangende en verteenwoordigende offer. Saam met Hóm is my ‘oue mens’ ... die ou Adam gekruisig ... gedoop in Sy dood ... en nou LEEF ek met Hom en JUIG in Sy oorwinning en verlossing!

LAAT DIE ‘laaste Adam’ SPREEK:

“Van vóór die grondlegging van die wêreld was die plan van die ‘Lam wat geslag is’ reeds in God se hart. Johannes die Doper het m.b.t. My koms na die aarde as die Seun van die mens, na My gewys en gesê: ‘dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem’. Dit is dus nie meer vir mense nodig om, soos Isak vir Abraham, te vra ‘wáár is die Lam’ vir die offer van die sonde nie. Uitroepe van verwensing en vervloeking deur die ‘eerste Adam’ se geslag, verander onmiddellik in die triomflied van verlostes se ‘Ere aan die Lam ...’ omdat hulle in My as God se Lam GEGLO het!

“Ek het die regverdige oordeel van ʼn heilige God op die sonde van die ganse mensdom verduur, die straf daarvoor op My geneem. Die volledige skuldbrief is aan Mý kruis vasgenael en ten volle daar vereffen. Nou bied ek aan elkeen wat GLO die kwitansie, die waarborg van volkome vryspraak; maar meer nog - verlossing en die ewige lewe heeltemal verniet, sonder enige verdienste deur goeie werke of pogings van verlossing en oorwinning deur eie werke! En, aan enige een wat net maar opreg en heelhartig na Mý toe wil KOM vir vergifnis en redding - in die teenwoordige tyd! Ek het die dood oorwin en Ek LEEF en regeer nou absoluut en ewig! My dringendste boodskap wat Ek so goed as met ’n eedswering in Johannes hoofstuk drie bekragtig het, is dat enkel en alleen deur die wedergeboorte, die verlore mens ooit weer die koninkryk van God sal kan SIEN en ook daar sal kan INGAAN! Ek deel aan hulle wat dood is in hulle sonde en misdade, die Ewige Lewe mee! Lees dit in Johannes hoofstuk drie.

“Vir jou wat nou hier lees, wil Ek graag net dit sê: maak ten alle koste séker dat jy nie op dryfsand bou nie, maar op die vaste, ewige ROTS! Maak séker wat presies hierdie wedergeboorte, of om ‘uit God gebore’ te wees, beteken! Gun jouself géén RUS en jou ooglede géén slaap nie, totdat jy seker gemaak het dat ook jy uit genade gered is, dat ook jý ’n kind van God geword het, want dit mag jou heel LAASTE kans wees!” Dit is NOU  jou geleentheid om te LEWE!

  • Jy kan, volgens 1 Johannes.5:12 en 13, beslis wéét dat jy deur genade gered en ’n wedergebore kind van God geword het as Ek, die Here Jesus Christus, jou nuut gemaak en Mý lewe jou meegedeel het!
  • Jy kan, volgens Johannes 1:12, reeds nou wéét jy word en is dan kind van God ás jy My in die geloof, in die teenwoordige tyd, as jou persoonlike Saligmaker aanneem/ontvang.
  • Wéét dan volgens Johannes.6:37, dat as jy My met jou hele hart, wil en verstand aanneem, Ek jóú ook as My kind aanneem: ‘Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie’.
  • Jy kan, volgens Johannes 8:36, vir séker wéét dat as Ek, die Seun, jou vrygemaak het, jy waarlik vry sal wees! Waarlik vry van ysterboeie; van AL die skuld, die smet én die mag van sonde!
  • Weet alles: die feite en beloftes van God se Woord soos die Gees dit aan jou denke openbaar, glo dit met jou hart en kies vir Jesus Christus vrywillig, met jou hele wil. Nie gevoel nie ... GELOOF! Die ewige God sluit en waarborg met jou,, Sý onwankelbare en vaste Nuwe Verbond!


“As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart GLO dat God Hom uit die dode opgewek het, sál jy gered word; want met die hart GLO ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.” Want: “Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sál gered word” (Romeine 10:9,10,13). GEEN BETER TYD AS NOU NIE! “Kom NOU en laat ons die saak uitmaak, sê die Here ...!” (Jesaja 1:18).

Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.